Dz.Urz.CBA.2019.6

| Akt obowiązujący
Wersja od: 6 lutego 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 6/19
SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO
z dnia 6 lutego 2019 r.
w sprawie systemu ochrony danych osobowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2104 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 53 i 125) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Tworzy się w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, zwanym dalej "CBA", system ochrony danych osobowych.
2.  System ochrony danych osobowych:
1) wskazuje podstawowe regulacje wewnętrzne wchodzące w skład tego systemu, jak również inne jego komponenty wynikające z dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz wzory dokumentów stosowanych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w CBA
2) służy zgodnemu z przepisami ustawy o CBA przetwarzaniu danych osobowych, ich zabezpieczaniu oraz realizacji kontroli weryfikującej prawidłowość ich przetwarzania przez funkcjonariuszy i pracowników CBA w związku z realizacją ustawowych zadań.
3.  Dane osobowe, o których mowa w ust. 2, stanowią informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do bezpośredniego lub pośredniego zidentyfikowania osobie fizycznej, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
4.  System ochrony danych osobowych, z zastrzeżeniem art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 i 1669) i art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125), tworzą:
1) przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wydane na jego podstawie akty wykonawcze;
2) przepisy niniejszego zarządzenia;
3) decyzja nr 3/11 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 3 stycznia 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu kontroli przetwarzania danych osobowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. Urz. CBA z 2011 r. Nr 1, poz. 24),
4) decyzja nr 88/11 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie określenia trybu weryfikacji i usuwania danych osobowych przetwarzanych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. Urz. CBA z 2011 r. Nr 1, poz. 32, z późn. zm.).
5.  Prawidłowość funkcjonowania systemu podlega kontroli pełnomocnika, o którym mowa w ustawie o CBA.
§  2.  Zarządzenie określa dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych w CBA odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, którą stanowią:
1) Polityka bezpieczeństwa ochrony danych osobowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, określona w załączniku nr 1,
2) Instrukcja zarządzania systemem teleinformatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, określona w załączniku nr 2.
§  3. 
1.  Dokumentacja stosowana w związku z przetwarzaniem danych osobowych w CBA obejmuje:
1) zgłoszenie zbiorów danych osobowych, którego wzór określa załącznik nr 3;
2) ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, której wzór określa załącznik nr 4;
3) zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych, którego wzór określa załącznik nr 5.
§  4.  Kierownicy jednostek organizacyjnych są obowiązani do zapoznania podległych im funkcjonariuszy i pracowników z zarządzeniem w terminie 14 dni od dnia jego wejścia w życie.
§  5.  Obowiązek, o którym mowa § 6 ust. 1 pkt 6 załącznika nr 1, stanowiący zgłoszenie aktualizacyjne, zostanie zrealizowany po raz pierwszy w terminie 21 dni od wejścia w życie zarządzenia.
§  6.  Traci moc zarządzenie nr 18/16 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie systemu ochrony danych osobowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. Urz. CBA z 2016 r. poz. 18).
§  7.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Instrukcja zarządzania systemem teleinformatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

ZGŁOSZENIA WYKAZ ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH PROWADZONYCH W <NAZWA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ CBA>

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR

Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w …………………………………………………

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR

ZAŚWIADCZENIE NR .......

grafika