System kontroli zarządczej w Ministerstwie Finansów.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.2018.74

Akt utracił moc
Wersja od: 5 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 5 lipca 2018 r.
w sprawie systemu kontroli zarządczej w Ministerstwie Finansów

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 1000) zarządza się, co następuje:

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1. 
Zarządzenie określa zasady i tryb funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Ministerstwie.
§  2. 
Użyte w zarządzeniu pojęcia oznaczają:
1)
Dyrektor Generalny - Dyrektor Generalny Ministerstwa Finansów;
2)
informacja o celach - dokument zawierający informację o celach komórki organizacyjnej, wyznaczonych do realizacji na dany rok;
3)
kierownictwo - Kierownictwo Ministerstwa;
4)
Komitet Audytu - Komitet Audytu dla działów administracji rządowej - budżet, finanse publiczne oraz instytucje finansowe;
5)
komórka organizacyjna - biuro, departament i Samodzielne Stanowisko do Spraw Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie;
6)
kontrola zarządcza - kontrola zarządcza w rozumieniu art. 68 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
7)
Ministerstwo - Ministerstwo Finansów;
8)
plan działalności Ministerstwa - plan działalności Ministerstwa Finansów na dany rok kalendarzowy.
§  3. 
1. 
System kontroli zarządczej w Ministerstwie obejmuje w szczególności:
1)
wyznaczanie celów do planu działalności Ministerstwa, mierników określających stopień realizacji celów i zadań służących ich osiągnięciu;
2)
zarządzanie ryzykiem w Ministerstwie;
3)
monitorowanie funkcjonowania systemu kontroli zarządczej, w szczególności sporządzanie sprawozdań z wykonania planu działalności Ministerstwa;
4)
kontrolę i audyt;
5)
zarządzanie portfelem programów i projektów;
6)
zarządzanie bezpieczeństwem informacji;
7)
politykę antykorupcyjną;
8)
zarządzanie ciągłością działania;
9)
zarządzanie finansami;
10)
zarządzanie zasobami ludzkimi;
11)
dokonywanie oceny systemu kontroli zarządczej, w tym sporządzanie oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w Ministerstwie;
12)
zapewnianie członkom kierownictwa informacji o stanie kontroli zarządczej w Ministerstwie.
2. 
Elementy systemu kontroli zarządczej, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 4-10, regulują odrębne przepisy.
§  4. 
1. 
Nadzór nad funkcjonowaniem systemu kontroli zarządczej w Ministerstwie sprawuje Dyrektor Generalny przy pomocy komórek organizacyjnych, w porozumieniu z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie komórek organizacyjnych będących jednostkami organizacyjnymi Krajowej Administracji Skarbowej.
2. 
W przypadku komórek organizacyjnych będących jednostkami organizacyjnymi Krajowej Administracji Skarbowej, gdy wymagana jest akceptacja lub zatwierdzenie nadzorującego członka kierownictwa, wymagana jest również akceptacja lub zatwierdzenie Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
§  5. 
Komórka właściwa do spraw koordynacji kontroli zarządczej w Ministerstwie udostępnia formularze i kwestionariusze w celu realizacji zadań określonych w zarządzeniu.

Rozdział  2

Planowanie działalności i zarządzanie ryzykiem

§  6. 
1. 
Dyrektor Generalny przekazuje dyrektorowi komórki organizacyjnej propozycję celów wyznaczonych do realizacji na dany rok, w terminie do dnia 5 listopada roku poprzedzającego rok, którego dotyczy projekt planu. W propozycji celów wskazuje się w szczególności:
1)
cele komórki organizacyjnej, wynikające z projektu planu działalności dla działów administracji rządowej - budżet, finanse publiczne, instytucje finansowe;
2)
inne cele komórki organizacyjnej na dany rok, jednak nie więcej niż trzy.
2. 
Sporządzając propozycję celów Dyrektor Generalny uwzględnia:
1)
kierunki i cele dla działów administracji rządowej - budżet, finanse publiczne, instytucje finansowe;
2)
informację o przyznanych Ministerstwu kwotach wydatków wynikających z projektu ustawy budżetowej;
3)
zasoby kadrowe, którymi dysponować będzie komórka organizacyjna w danym roku;
4)
propozycje celów przedstawione przez dyrektorów komórek organizacyjnych.
§  7. 
1. 
Na podstawie propozycji celów wyznaczonych do realizacji na dany rok dyrektorzy komórek organizacyjnych, w porozumieniu z nadzorującymi członkami kierownictwa, przygotowują i przekazują do komórki właściwej do spraw koordynacji kontroli zarządczej w Ministerstwie do uzgodnienia w terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok, którego dotyczy projekt, w zakresie swojej właściwości informacje o celach, zawierające:
1)
cele komórek organizacyjnych na dany rok;
2)
mierniki stopnia realizacji celów;
3)
wartość bazową oraz planowane wartości mierników w kolejnych okresach sprawozdawczych;
4)
zadania i projekty służące realizacji każdego z celów;
5)
najważniejsze ryzyka mające wpływ na osiąganie celów oraz realizację zadań i projektów.
2. 
Uzgodnione z komórką właściwą do spraw koordynacji kontroli zarządczej w Ministerstwie informacje o celach, o których mowa w ust. 1, są zatwierdzane przez dyrektorów komórek organizacyjnych i przekazywane do akceptacji nadzorującemu członkowi kierownictwa, a następnie za pośrednictwem komórki właściwej do spraw koordynacji kontroli zarządczej w Ministerstwie, do zatwierdzenia Dyrektorowi Generalnemu.
§  8. 
1. 
Plan działalności Ministerstwa stanowią elementy informacji o celach, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1-4.
2. 
W przypadku gdy informacje o celach nie zostaną zatwierdzone przez Dyrektora Generalnego do końca roku poprzedzającego rok, którego dotyczą, dyrektorzy komórek organizacyjnych zobowiązani są do realizacji informacji o celach uzgodnionych na etapie, o którym mowa § 7 ust. 2.
§  9. 
Komórki organizacyjne zarządzają ryzykiem w odniesieniu do celów, zadań i projektów określonych w planie działalności Ministerstwa.
§  10. 
1. 
W przypadku konieczności zmiany planu działalności Ministerstwa:
1)
polegającej na aktualizacji wartości mierników określonych w planie działalności Ministerstwa - dyrektor komórki organizacyjnej sporządza i przekazuje do komórki właściwej do spraw koordynacji kontroli zarządczej w Ministerstwie aktualizację wartości mierników wraz z uzasadnieniem, w terminie do dnia 1 marca;
2)
wynikającej z reorganizacji w Ministerstwie, ze zmian w zakresie zadań komórki organizacyjnej lub innych zmian w istotny sposób wpływających na funkcjonowanie komórki organizacyjnej - dyrektor komórki organizacyjnej, której zmiany dotyczą, sporządza i przekazuje do komórki właściwej do spraw koordynacji kontroli zarządczej w Ministerstwie propozycję aktualizacji planu działalności Ministerstwa wraz z uzasadnieniem, w terminie 30 dni od dnia wprowadzenia tych zmian.
2. 
Przepisy § 7 stosuje się odpowiednio.

Rozdział  3

Monitorowanie funkcjonowania systemu kontroli zarządczej i zapewnianie informacji o stanie kontroli zarządczej w Ministerstwie

§  11. 
Dyrektorzy komórek organizacyjnych sporządzają i przekazują do komórki właściwej do spraw koordynacji kontroli zarządczej w Ministerstwie sprawozdania z realizacji planu działalności Ministerstwa, za okres od 1 stycznia danego roku do końca danego kwartału, w terminie 14 dni od zakończenia każdego kwartału.
§  12. 
Monitorowania elementów systemu kontroli zarządczej, określonych w § 3 ust. 1 pkt 4-10 dokonują właściwe komórki organizacyjne, które na wniosek komórki właściwej do spraw koordynacji kontroli zarządczej w Ministerstwie udzielają informacji o wynikach monitorowania.
§  13. 
Komórka właściwa do spraw koordynacji kontroli zarządczej w Ministerstwie zapewnia członkom kierownictwa cykliczne informacje o stanie kontroli zarządczej w Ministerstwie, w tym dotyczące stanu realizacji zadań w Ministerstwie, nie rzadziej niż raz na kwartał.

Rozdział  4

Sprawozdawczość, ocena kontroli zarządczej i oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Ministerstwie

§  14. 
Dyrektorzy komórek organizacyjnych sporządzają sprawozdanie z realizacji planu działalności Ministerstwa oraz oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok poprzedni, w zakresie właściwej komórki organizacyjnej, i przekazują do komórki właściwej do spraw koordynacji kontroli zarządczej w Ministerstwie i nadzorującemu członkowi kierownictwa, w terminie do dnia 5 lutego.
§  15. 
1. 
Komórka właściwa do spraw prowadzenia audytu wewnętrznego w Ministerstwie dokonuje oceny funkcjonowania kontroli zarządczej w Ministerstwie za poprzedni rok, uwzględniając wyniki przeprowadzonych audytów, i przekazuje jej wyniki Dyrektorowi Generalnemu oraz komórce właściwej do spraw koordynacji kontroli zarządczej w Ministerstwie, w terminie do dnia 15 lutego.
2. 
Komórka właściwa do spraw prowadzenia kontroli wewnętrznej w Ministerstwie przekazuje komórce właściwej do spraw prowadzenia audytu wewnętrznego w Ministerstwie oraz komórce właściwej do spraw koordynacji kontroli zarządczej w Ministerstwie w terminie do 15 lutego informację dotyczącą:
1)
wyników kontroli prowadzonych w komórkach organizacyjnych Ministerstwa;
2)
wyników kontroli prowadzonych w Ministerstwie przez zewnętrzne organy kontrolne;
3)
stanu realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych przez komórki organizacyjne Ministerstwa.
3. 
Komórka właściwa do spraw koordynacji kontroli zarządczej w Ministerstwie przekazuje członkom kierownictwa i komórce właściwej do spraw prowadzenia audytu wewnętrznego w Ministerstwie wyniki samooceny systemu kontroli zarządczej za poprzedni rok, w terminie do dnia 15 lutego.
§  16. 
Komórka właściwa do spraw prowadzenia audytu wewnętrznego w Ministerstwie przekazuje niezwłocznie Komitetowi Audytu dokumenty, o których mowa w § 15.
§  17. 
1. 
Komórka właściwa do spraw koordynacji kontroli zarządczej w Ministerstwie sporządza projekt oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w Ministerstwie za poprzedni rok i przedstawia Dyrektorowi Generalnemu do zatwierdzenia.
2. 
Dyrektor Generalny zatwierdza projekt oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w Ministerstwie w terminie do dnia 15 marca.
3. 
Komórka właściwa do spraw koordynacji kontroli zarządczej w Ministerstwie przekazuje oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, komórkom organizacyjnym, których zakres działalności dotyczy zastrzeżeń wskazanych w oświadczeniu.
4. 
Do dnia 21 lipca i 21 stycznia komórki organizacyjne sporządzają i przesyłają do komórki właściwej do spraw koordynacji kontroli zarządczej w Ministerstwie informacje o działaniach podjętych w danym półroczu, w zakresie zastrzeżeń wskazanych w oświadczeniu o którym mowa w ust. 3.
5. 
Na podstawie informacji, o których mowa w ust. 4, komórka właściwa do spraw koordynacji kontroli zarządczej w Ministerstwie przygotowuje stanowisko o działaniach podejmowanych w danym półroczu wraz z rekomendacjami i przedstawia je Dyrektorowi Generalnemu.

Rozdział  5

Przepisy końcowe

§  18. 
Traci moc zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie systemu kontroli zarządczej w Ministerstwie Finansów (Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. poz. 116).
§  19. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Finansów kieruje działami administracji rządowej - budżet, finanse publiczne oraz instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).