System kontroli zarządczej w Ministerstwie Finansów. - OpenLEX

System kontroli zarządczej w Ministerstwie Finansów.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MRiF.2017.116

Akt utracił moc
Wersja od: 8 czerwca 2017 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 8 czerwca 2017 r.
w sprawie systemu kontroli zarządczej w Ministerstwie Finansów

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz 2017 r. poz. 191) zarządza się, co następuje:

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1. 
Zarządzenie określa zasady i tryb funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Ministerstwie.
§  2. 
Użyte w zarządzeniu pojęcia oznaczają:
1)
BZK - Biuro Zarządzania Programami i Kontroli Wewnętrznej Ministerstwa Finansów;
2)
Dyrektor Generalny - Dyrektor Generalny Ministerstwa Finansów;
3)
informacja o celach - dokument zawierający informację o celach komórki organizacyjnej, wyznaczonych do realizacji na dany rok;
4)
kierownictwo - Kierownictwo Ministerstwa;
5)
Komitet Audytu - Komitet Audytu dla działów administracji rządowej - budżet, finanse publiczne oraz instytucje finansowe;
6)
komórka organizacyjna - biuro, departament i Samodzielne Stanowisko do Spraw Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie;
7)
kontrola zarządcza - kontrola zarządcza w rozumieniu art. 68 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
8)
Ministerstwo - Ministerstwo Finansów;
9)
plan działalności Ministerstwa - plan działalności Ministerstwa Finansów na dany rok kalendarzowy.
§  3. 
1. 
System kontroli zarządczej w Ministerstwie obejmuje w szczególności:
1)
wyznaczanie celów do planu działalności Ministerstwa, mierników określających stopień realizacji celów i zadań służących ich osiągnięciu;
2)
zarządzanie ryzykiem w Ministerstwie;
3)
monitorowanie funkcjonowania systemu kontroli zarządczej, w szczególności sporządzanie sprawozdań z wykonania planu działalności Ministerstwa;
4)
kontrolę i audyt;
5)
zarządzanie portfelem programów i projektów;
6)
zarządzanie bezpieczeństwem informacji;
7)
politykę antykorupcyjną;
8)
zarządzanie ciągłością działania;
9)
zarządzanie finansami;
10)
zarządzanie zasobami ludzkimi;
11)
dokonywanie oceny systemu kontroli zarządczej, w tym sporządzanie oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w Ministerstwie;
12)
zapewnianie członkom kierownictwa informacji o stanie kontroli zarządczej w Ministerstwie.
2. 
Elementy systemu kontroli zarządczej, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 4-10, regulują odrębne przepisy.
§  4. 
1. 
Nadzór nad funkcjonowaniem systemu kontroli zarządczej w Ministerstwie sprawuje Dyrektor Generalny przy pomocy komórek organizacyjnych oraz w porozumieniu z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie komórek organizacyjnych będących jednostkami organizacyjnymi Krajowej Administracji Skarbowej.
2. 
W przypadku komórek organizacyjnych będących jednostkami organizacyjnymi Krajowej Administracji Skarbowej, gdy wymagana jest akceptacja lub zatwierdzenie nadzorującego członka kierownictwa, wymagana jest również akceptacja lub zatwierdzenie Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
§  5. 
BZK może, przy współpracy z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa, opracować oraz po ich zatwierdzeniu przez Dyrektora Generalnego udostępnić wzory formularzy i kwestionariuszy w celu realizacji zadań określonych w zarządzeniu.

Rozdział  2

Planowanie działalności i zarządzanie ryzykiem

§  6. 
Plan działalności Ministerstwa określa w szczególności:
1)
cele komórek organizacyjnych na dany rok;
2)
mierniki stopnia realizacji celów;
3)
wartość bazową oraz planowane wartości mierników w kolejnych okresach sprawozdawczych;
4)
zadania i projekty służące realizacji każdego z celów.
§  7. 
1. 
Dyrektor Generalny przekazuje dyrektorowi komórki organizacyjnej propozycję celów wyznaczonych do realizacji na dany rok, w terminie do dnia 5 listopada roku poprzedzającego rok, którego dotyczy projekt planu. W propozycji celów wskazuje się w szczególności:
1)
cele komórki organizacyjnej, wynikające z projektu planu działalności dla działów administracji rządowej - budżet, finanse publiczne, instytucje finansowe;
2)
inne cele komórki organizacyjnej na dany rok, jednak nie więcej niż trzy.
2. 
Sporządzając propozycję celów Dyrektor Generalny uwzględnia:
1)
kierunki i cele dla działów administracji rządowej - budżet, finanse publiczne, instytucje finansowe;
2)
informację o przyznanych Ministerstwu kwotach wydatków wynikających z projektu ustawy budżetowej;
3)
zasoby kadrowe, którymi dysponować będzie komórka organizacyjna w danym roku;
4)
propozycje celów przedstawione przez dyrektorów komórek organizacyjnych.
§  8. 
1. 
Na podstawie propozycji celów wyznaczonych do realizacji na dany rok dyrektorzy komórek organizacyjnych, w porozumieniu z nadzorującymi członkami kierownictwa, przygotowują i przekazują do BZK do uzgodnienia w terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok, którego dotyczy projekt, w zakresie swojej właściwości projekty informacji o celach, zawierające:
1)
elementy wskazane w § 6;
2)
najważniejsze ryzyka mające wpływ na osiąganie celów oraz realizację zadań i projektów.
2. 
Uzgodnione z BZK projekty informacji o celach, o których mowa w ust. 1, są zatwierdzane przez dyrektorów komórek organizacyjnych i przekazywane do akceptacji nadzorującemu członkowi kierownictwa, a następnie za pośrednictwem BZK do zatwierdzenia Dyrektorowi Generalnemu, w terminie do dnia 10 grudnia roku poprzedzającego rok, którego dotyczą projekty.
§  9. 
1. 
Na podstawie zatwierdzonych przez Dyrektora Generalnego informacji o celach, o których mowa w § 8 ust. 2, BZK opracowuje i przekazuje do akceptacji Dyrektorowi Generalnemu projekt planu działalności Ministerstwa w terminie do dnia 15 grudnia roku poprzedzającego rok, którego dotyczy projekt planu.
2. 
Dyrektor Generalny akceptuje projekt planu działalności Ministerstwa i przekazuje Ministrowi do zatwierdzenia, w terminie do dnia 20 grudnia roku poprzedzającego rok, którego dotyczy projekt planu.
3. 
Minister zatwierdza projekt planu działalności Ministerstwa w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, którego dotyczy projekt planu.
§  10. 
Komórki organizacyjne zarządzają ryzykiem w odniesieniu do celów, zadań i projektów określonych w planie działalności Ministerstwa.
§  11. 
1. 
W przypadku konieczności zmiany planu działalności Ministerstwa:
1)
polegającej na aktualizacji wartości mierników określonych w planie działalności Ministerstwa - dyrektor komórki organizacyjnej sporządza i przekazuje do BZK aktualizację wartości mierników wraz z uzasadnieniem, w terminie do dnia 1 marca;
2)
wynikającej ze zmian w zakresie zadań komórki organizacyjnej lub innych zmian w istotny sposób wpływających na funkcjonowanie komórki organizacyjnej - dyrektor komórki organizacyjnej, której zmiany dotyczą, sporządza i przekazuje do BZK propozycję aktualizacji planu działalności Ministerstwa wraz z uzasadnieniem, w terminie 21 dni od dnia wprowadzenia tych zmian.
2. 
Przepisy § 8 stosuje się odpowiednio.

Rozdział  3

Monitorowanie funkcjonowania systemu kontroli zarządczej i zapewnianie informacji o stanie kontroli zarządczej w Ministerstwie

§  12. 
1. 
Dyrektorzy komórek organizacyjnych sporządzają i przekazują do BZK sprawozdania z realizacji planu działalności Ministerstwa, za okres od 1 stycznia danego roku do końca danego kwartału, w terminie 14 dni od zakończenia każdego kwartału.
2. 
Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, sporządzane po zakończeniu czwartego kwartału, są akceptowane przez nadzorującego członka kierownictwa i przekazywane do BZK, w terminie do dnia 21 stycznia roku następującego po roku, za który są sporządzane sprawozdania.
§  13. 
Monitorowania elementów systemu kontroli zarządczej, określonych w § 3 ust. 1 pkt 4-10 dokonują właściwe komórki organizacyjne, które na wniosek BZK udzielają informacji o wynikach monitorowania.
§  14. 
BZK zapewnia członkom kierownictwa cykliczne informacje o stanie kontroli zarządczej w Ministerstwie, w tym dotyczące stanu realizacji zadań w Ministerstwie, nie rzadziej niż raz na kwartał.

Rozdział  4

Ocena kontroli zarządczej i oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Ministerstwie

§  15. 
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok poprzedni, w zakresie właściwej komórki organizacyjnej, sporządza dyrektor komórki organizacyjnej i przekazuje nadzorującemu członkowi kierownictwa do zatwierdzenia, a następnie do BZK w terminie do dnia 1 lutego.
§  16. 
1. 
Samodzielne Stanowisko do Spraw Audytu Wewnętrznego dokonuje oceny funkcjonowania kontroli zarządczej w Ministerstwie za poprzedni rok, uwzględniając wyniki przeprowadzonych audytów, i przekazuje jej wyniki Dyrektorowi Generalnemu i Komitetowi Audytu, w terminie do dnia 15 lutego.
2. 
BZK przekazuje Komitetowi Audytu, w terminie do 15 lutego informację dotyczącą:
1)
wyników kontroli prowadzonych w komórkach organizacyjnych Ministerstwa;
2)
wyników kontroli prowadzonych w Ministerstwie przez zewnętrzne organy kontrolne;
3)
stanu realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych przez komórki organizacyjne Ministerstwa.
§  17. 
Samoocena systemu kontroli zarządczej za poprzedni rok w Ministerstwie dokonywana jest w terminie do dnia 1 lutego. BZK koordynuje proces przeprowadzania samooceny oraz przygotowania i opracowania jej wyników, a następnie udostępnia wyniki członkom kierownictwa i Komitetowi Audytu w terminie do dnia 15 lutego.
§  18. 
1. 
BZK sporządza projekt oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w Ministerstwie za poprzedni rok i przedstawia Dyrektorowi Generalnemu do zatwierdzenia.
2. 
Dyrektor Generalny zatwierdza projekt oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w Ministerstwie w terminie do dnia 1 marca.
3. 
BZK przekazuje oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, komórkom organizacyjnym, których zakres działalności dotyczy zastrzeżeń wskazanych w oświadczeniu.
4. 
Dyrektorzy komórek organizacyjnych, o których mowa w ust. 3, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia, określają działania w zakresie zastrzeżeń i termin ich realizacji, powiadamiając o tym BZK.
5. 
Do dnia 21 lipca i 21 stycznia komórki organizacyjne, sporządzają i przesyłają do BZK informacje o działaniach, o których mowa w ust. 4, podjętych w danym półroczu.
6. 
Na podstawie informacji, o których mowa w ust. 5, BZK przygotowuje stanowisko o działaniach podejmowanych w danym półroczu wraz z rekomendacjami i przedstawia je Dyrektorowi Generalnemu.

Rozdział  5

Przepisy przejściowe i końcowe

§  19. 
BZK opracuje projekt planu działalności Ministerstwa na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2017 r.
§  20. 
1. 
Dyrektor Generalny przekaże dyrektorowi komórki organizacyjnej propozycję celów do realizacji na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2017 r. w terminie do dnia 20 czerwca 2017 r.
2. 
Dyrektorzy komórek organizacyjnych, w porozumieniu z nadzorującymi członkami kierownictwa, przygotują i przekażą do BZK do uzgodnienia, w zakresie swojej właściwości, projekty informacji o celach w terminie do dnia 4 lipca 2017 r.
3. 
Uzgodnione z BZK projekty informacji o celach, o których mowa w ust. 2, są zatwierdzane przez dyrektorów komórek organizacyjnych i przekazywane do akceptacji nadzorującemu członkowi kierownictwa, a następnie za pośrednictwem BZK do zatwierdzenia Dyrektorowi Generalnemu w terminie do dnia 18 lipca 2017 r.
4. 
Projekt planu działalności Ministerstwa, o którym mowa w § 19:
1)
BZK opracuje i przekaże do akceptacji Dyrektorowi Generalnemu w terminie do dnia 24 lipca 2017 r.;
2)
Dyrektor Generalny akceptuje i przekaże Ministrowi do zatwierdzenia w terminie do dnia 26 lipca 2017 r.;
3)
Minister zatwierdza w terminie do dnia 31 lipca 2017 r.
§  21. 
Traci moc zarządzenie Nr 12 Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie oświadczenia o stanie kontroli zarządczej.
§  22. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Rozwoju i Finansów kieruje działami administracji rządowej - budżet, finanse publiczne oraz instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1, 2 i 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).