Dziennik resortowy

Dz.Urz.KPW.1997.13.452

| Akt indywidualny
Wersja od: 31 grudnia 1997 r.

UCHWAŁA Nr 711
KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
z dnia 11 grudnia 1997 r.
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji

Na podstawie art. 162 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 1980 r. Nr 9, poz. 26 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§  1. Stwierdza się wygaśnięcie decyzji Komisji Papierów Wartościowych KPW-ZDM-8/91 z dnia 19 lipca 1991 r. udzielającej Bankowi Śląskiemu SA z siedzibą w Katowicach zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej w wydzielonym biurze maklerskim banku.
§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.