Stwierdzenie uprawnień do nadawania stopni naukowych. - OpenLEX

Stwierdzenie uprawnień do nadawania stopni naukowych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MEN.1996.3.10

Akt utracił moc
Wersja od: 28 lipca 1999 r.

ZARZĄDZENIE Nr 3
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 31 stycznia 1996 r.
w sprawie stwierdzenia uprawnień do nadawania stopni naukowych

Na podstawie § 15 ust. 2 umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Konferencją Episkopatu Polski w sprawie uregulowania statusu wyższych uczelni papieskich oraz trybu i zakresu uznawania przez Państwo stopni i tytułów naukowych nadawanych przez te uczelnie (M. P. z 1989 r. Nr 22, poz. 174) stwierdza się, co następuje:
§  1.
1)
Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie:
a)
Wydział Teologiczny – od 30 września 1990 r. posiada uprawnienie do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego nauk teologicznych,
b)
Wydział Filozoficzny – od 30 września 1990 r. posiada uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii, a od 28 czerwca 1993 r. – stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii,
c) 1
Wydział Historii Kościoła - od 30 września 1995 r. posiada uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie historii, a od 16 kwietnia 1999 r. - stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii
2)
Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu – od 30 września 1990 r. posiada uprawnienie do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego nauk teologicznych,
3) 2
(skreślony),
4)
Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie – od 30 września 1990 r. posiada uprawnienie do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego nauk teologicznych,
5) 3
Wydział Filozoficzny Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej "Ignatianum" w Krakowie – od 30 września 1994 r. posiada uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 1 pkt 1 lit. c) zmieniona przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 18 z dnia 28 lipca 1999 r. (Dz.Urz.MEN.99.3.23) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 28 lipca 1999 r.
2 § 1 pkt 3 skreślony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 18 z dnia 28 lipca 1999 r. (Dz.Urz.MEN.99.3.23) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 28 lipca 1999 r.
3 § 1 pkt 5 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 18 z dnia 28 lipca 1999 r. (Dz.Urz.MEN.99.3.23) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 28 lipca 1999 r.