Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MŚ.2019.63

| Akt obowiązujący
Wersja od: 28 października 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 25 października 2019 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Leśnego im. Prof. Jana Miklaszewskiego w Starościnie w pięcioletnie Technikum Leśne im. Prof. Jana Miklaszewskiego w Starościnie

Na podstawie art. 152 ust. 1 i 2 w zw. z art. 199 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287) zarządza się, co następuje:
§  1.  Stwierdza się, że z dniem 1 września 2019 r. czteroletnie Technikum Leśne im. Prof. Jana Miklaszewskiego w Starościnie staje się pięcioletnim Technikum Leśnym im. Prof. Jana Miklaszewskiego w Starościnie, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1680, 1681 i 1818).
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 96).