Dziennik resortowy

Dz.Urz.MS.2007.8.36

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 września 2007 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 26 września 2007 r.
w sprawie studium zawodowego jako cyklicznej formy doskonalenia zawodowego urzędników sądów i prokuratury

Na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 9 maja 2007 r. o zmianie ustawy o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. Nr 102, poz. 690) zarządza się, co następuje:
§  1. Zarządzenie określa:
1) organizację i sposób działania studium zawodowego;
2) szczegółowy program studium zawodowego;
3) zakres doskonalenia zawodowego;
4) tryb kierowania urzędników do studium zawodowego;
5) wzór dokumentu potwierdzającego ukończenie studium zawodowego.
§  2. Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:
1) ustawa - ustawę z dnia 9 maja 2007 r. o zmianie ustawy o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. Nr 102, poz. 690);
2) urzędnik - urzędnika sądu lub prokuratury, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy;
3) Krajowe Centrum - Krajowe Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury;
4) studium - studium zawodowe, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy, prowadzone przez Krajowe Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury.
§  3. Studium organizuje i prowadzi Krajowe Centrum.
§  4. Krajowe Centrum zapewnia:
1) opracowanie programu studium;
2) kadrę dydaktyczną posiadającą kwalifikacje zawodowe do prowadzenia zajęć;
3) odpowiednie pomieszczenia wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne umożliwiające prawidłową realizację kształcenia;
4) nadzór wewnętrzny służący podnoszeniu jakości prowadzonego kształcenia.
§  5.
1. Za realizację programu kształcenia odpowiada kierownik studium wyznaczony przez Dyrektora Krajowego Centrum.
2. Dyrektor Krajowego Centrum na wniosek kierownika studium wyznacza sekretarza organizacyjnego studium.
3. Zakres obowiązków sekretarza organizacyjnego studium ustala kierownik studium.
§  6.
1. Studium trwa dwa semestry i obejmuje 120 godzin zajęć w formie wykładów i warsztatów.
2. Dyrektor Krajowego Centrum określa termin rozpoczęcia i zakończenia studium.
§  7. Obsługę administracyjną uczestników studium prowadzi sekretarz organizacyjny studium.
§  8. Zajęcia odbywają się co najmniej raz w miesiącu - w soboty i niedziele w Warszawie.
§  9.
1. Krajowe Centrum prowadzi dokumentację przebiegu studium.
2. Dokumentację, o której mowa w ust. 1, stanowią:
1) dziennik zajęć edukacyjnych zawierający m.in.: listę obecności, wymiar godzin zajęć edukacyjnych, tematy zajęć edukacyjnych, usprawiedliwienia nieobecności;
2) protokół z egzaminu;
3) rejestr wydanych zaświadczeń ukończenia studium.
§  10. Studium jest prowadzone odrębnie dla urzędników sądów oraz dla urzędników prokuratury.
§  11. Zakres doskonalenia zawodowego obejmuje pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy w obrębie stosowanych przez urzędników przepisów, podniesienie profesjonalizmu wykonywanych czynności, doskonalenie organizacji pracy, a także umiejętności psychologicznych w relacjach interpersonalnych - zarówno w kontaktach z interesantami, jak i w pracy zespołowej.
§  12.
1. Tematyka zajęć jest dostosowana do specyfiki poszczególnych grup urzędników i obejmuje następujące piony:
1) w odniesieniu do urzędników sądów:
a) pion karny,
b) pion cywilny,
c) pion kadrowo-administracyjny,
d) pion finansowy;
2) w odniesieniu do urzędników prokuratury:
a) pion biurowości w sprawach prokuratorskich i z zakresu administracji,
b) pion budżetowo-administracyjny.
2. Szczegółowy program studium dla poszczególnych pionów określają załączniki nr 2 i 3 do zarządzenia.
§  13. Warunkiem uczestnictwa w studium jest spełnienie przesłanek, o których mowa w art. 2 ust. 2 ustawy.
§  14.
1. Uczestnik studium zobowiązany jest do uczestnictwa w zajęciach oraz do zdania egzaminu, co stanowi warunek ukończenia studium.
2. Uczestnika studium skreśla się z listy uczestników w przypadku dwukrotnej nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach w okresie semestru.
§  15. Urzędnika do uczestnictwa w studium kieruje właściwy prezes sądu lub prokurator.
§  16. Urzędnik jest obowiązany do przedłożenia za pośrednictwem właściwego prezesa sądu lub prokuratora podania o przyjęcie do studium zawierającego następujące dane: imię i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania, adres dla doręczeń, telefon kontaktowy, miejsce pracy, stanowisko, staż pracy w sądzie lub prokuraturze.
§  17.
1. Egzamin odbywa się w formie pisemnej i obejmuję, sprawdzenie wiedzy umiejętności zawodowych nabytych przez uczestnika studium w zakresie określonym programem studium.
2. Termin egzaminu wyznacza Dyrektor Krajowego Centrum i zawiadamia o nim uczestników studium z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.
3. Komisję egzaminacyjną powołuje Dyrektor Krajowego Centrum.
4. W przypadku uzyskania negatywnej oceny z egzaminu końcowego uczestnik studium ma prawo do egzaminu poprawkowego w terminie wyznaczonym przez Dyrektora Krajowego Centrum.
5. W przypadku niemożności przystąpienia do egzaminu w wyznaczonym terminie z przyczyn losowych, Dyrektor Krajowego Centrum może udzielić uczestnikowi studium, na jego wniosek złożony w terminie miesięcznym od ustania przyczyny uzasadniającej nieprzystąpienie do egzaminu, nie później jednak niż rok od ukończenia studium, zezwolenia na zdawanie egzaminu w terminie późniejszym.
§  18. Dokumentem potwierdzającym ukończenie studium jest zaświadczenie, którego wzór określa załącznik nr 1 do zarządzenia.
§  19. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

.............................. .........................

(nazwa i adres jednostki (miejscowość i data)

prowadzącej studium)

ZAŚWIADCZENIE

o ukończeniu studium zawodowego dla urzędników sądów/prokuratury*

Zaświadcza się, że Pan/Pani* .................................

(imię i nazwisko)

urodzony/a* dnia ................ w ..........................

(data urodzenia) (miejsce urodzenia)

ukończył/a* z dniem ................. prowadzone przez Krajowe

Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury roczne

studium zawodowe dla urzędników sądów/prokuratury* pion

..............................................................

(nazwa pionu zajęć tematycznych)

Pan/Pani* ........................ odbył/a* wszystkie wymagane

(imię nazwisko)

programem studium zajęcia edukacyjne, uzyskując zaliczenie na

podstawie obecności na zajęciach/zdanego egzaminu na ocenę

.................*.

Dyrektor

Krajowego Centrum

Szkolenia Kadr

Sądów Powszechnych i Prokuratury

................................

Andrzej Leciak

* niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

Program studium zawodowego dla urzędników sądów

Pion karny
Lp.PrzedmiotLiczba godzin
123
I.Ogólne podstawy pracy sekretariatu wydziału w pionie karnym (przepisy niezbędne do pracy w sekretariacie) 35
1. Kodeks karny5
2. Kodeks karny skarbowy2
3. Kodeks postępowania karnego5
4. Kodeks wykroczeń5
5. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia3
6. Kodeks karny wykonawczy5
7. Regulamin sądowy (rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23.02.2007 r. - Dz. U. Nr 38, poz. 249) 5
8. Instrukcja sądowa (zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12.12.2003 r. - Dz. Urz. Min. Sprawiedl. z 31.12.2003 r.) 5
II.Biurowość w sprawach karnych i w sprawach o wykroczenia43
1. Księgi biurowe: repertoria, wykazy, księgi pomocnicze, zbiory wokand, kartoteki (sposób zakładania, dokonywania wpisów, adnotacji i zakreśleń) 8
a) wydziały karne6
b) wydziały grodzkie i wykroczeniowe2
2. Zasady prowadzenia urządzeń ewidencyjnych w systemie informatycznym (system Currenda) 3
3. Sposób zakładania i prowadzenia akt sądowych3
4. Zasady sporządzania protokołów rozpraw, posiedzeń, z przyjęcia poręczenia2
5. Czynności sekretariatu na etapie postępowania23
a) przygotowawczego3
b) sądowego10
c) wykonawczego10
6. Biurowość kuratorskiej służby sądowej4
III.Ogólne zasady sporządzania sprawozdań statystycznych (ustawa o statystyce, wytyczne Ministerstwa Sprawiedliwości) 12
1. Rodzaje sporządzanych sprawozdań statystycznych, zasady sporządzania5
2. Sposób zbierania informacji dla celów sporządzenia sprawozdań statystycznych dotyczących7
a) oceny pracy wydziału/sądu (sprawozdania GUS, tabele statystyczne porównawcze) 3
b) oceny pracy asesora/sędziego do nominacji (dla potrzeb KRS) 2
c) poleceń z Biura Analiz Ministerstwa Sprawiedliwości2
Pion cywilny
Lp.PrzedmiotLiczba godzin
123
I.Ogólne podstawy pracy sekretariatu wydziału w pionie cywilnym (przepisy niezbędne do pracy w sekretariacie)34
1. Kodeks cywilny5
2. Kodeks postępowania cywilnego5
3. Kodeks rodzinny i opiekuńczy5
4. Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym2
5. Ustawa o księgach wieczystych i hipotece2
6. Prawo prasowe2
7. Ustawa o partiach politycznych, funduszach emerytalnych, inwestycyjnych3
8. Regulamin sądowy (rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23.02.2007 r. z późn. zm.) 5
9. Instrukcja sądowa (zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12.12.2003 r. z późn. zm.) 5
II.Biurowość w sprawach cywilnych, gospodarczych, wieczystoksięgowych, rodzinnych i nieletnich, pracy i ubezpieczeń społecznych, rejestrowych44
1. Księgi biurowe (repertoria, wykazy, księgi pomocnicze, zbiory wokand, kartoteki - sposób zakładania, dokonywania wpisów, adnotacji i zakreśleń) 16
a) wydziały cywilne, gospodarcze, rodzinne, pracy i ubezpieczeń5
b) wydziały wieczystoksięgowe, rejestrowe3
2. Zasady prowadzenia urządzeń ewidencyjnych w systemie informatycznym3
3. Sposób zakładania i prowadzenia akt sądowych3
4. Zasady sporządzania protokołów rozpraw, posiedzeń2
5. Czynności sekretariatu w postępowaniu24
a) sądowym8
b) rejestrowym4
c) nakazowym i upominawczym3
d) wykonawczym9
6. Biurowość kuratorskiej służby sądowej4
III.Ogólne zasady sporządzania sprawozdań statystycznych (ustawa o statystyce, wytyczne Ministerstwa Sprawiedliwości) 12
1. Rodzaje sporządzanych sprawozdań statystycznych, zasady sporządzania5
2. Sposób zbierania informacji dla celów sporządzenia sprawozdań statystycznych dotyczących7
a) oceny pracy wydziału/sądu (sprawozdania GUS) 3
b) oceny pracy asesora/sędziego do nominacji (dla potrzeb KRS) 2
c) poleceń z Biura Analiz Ministerstwa Sprawiedliwości2
Pion administracyjno-kadrowy
Lp.PrzedmiotLiczba godzin
123
Ogólne podstawy pracy i biurowości w sprawach administracyjnych i kadrowych90
1. Podstawy prawoznawstwa4
2. Działanie i współdziałanie instytucji prawnych4
3. Prawo o ustroju sądów powszechnych - organizacja, struktura sądów, zarządzanie (ustawa z dnia 27.07.2001 r. - Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.) 8
4. Regulamin urzędowania sądów powszechnych - rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23.02.2007 r. (Dz. U. Nr 38, poz. 249) 8
5. Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12.12.2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych i innych działów administracji sądowej - tytuł IV dział I i II (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. Nr 5, poz. 22, z późn. zm.) 4
6. Instrukcja kancelaryjna i wewnętrzny obieg dokumentów4
7. Dokumentowanie czynności urzędowych, przygotowywanie projektów dokumentów i pism4
8. Nowoczesne techniki wymiany informacji (współczesne techniki biurowe, wewnętrzna sieć, dokument elektroniczny) 8
9. Postępowanie administracyjne - ustawa Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14.06.1960 r. (Dz. U. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.); postępowanie skargowe (rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25.10.2002 r. w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością administracyjną sądów - Dz. U. Nr 187, poz. 1564, z późn. zm.) 8
10. Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) 2
11. Ustawa z dnia 22.01.1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 196, poz. 1631, z późn. zm.) 4
12. Ustawa z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.) 4
13. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26.06.1974 r. (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) 8
14. Ustawa z dnia 18.12.1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. Nr 162, poz. 1125, z późn. zm.) 5
15. Odpowiedzialność prawna i dyscyplinarna urzędników5
16. Archiwum zakładowe - archiwizowanie akt, kryteria podziału dokumentacji, klasyfikacja akt (rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5.03.2004 r. w sprawie archiwizowania akt spraw sądowych - Dz. U. Nr 46, poz. 443; rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16.09.2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych - Dz. U. Nr 167, poz. 1375, z późn. zm.)8
17. Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych - podstawowe zagadnienia (Dz. U. Nr 164, poz. 1163, z późn. zm.) 2
Pion finansowy (działalność finansowa i gospodarcza sądów powszechnych)
Lp.PrzedmiotLiczba godzin
123
I.Finansowanie działalności sądów powszechnych6
1. Organy sądów odpowiedzialne za działalność finansową i gospodarczy aspekt działalności sądów powszechnych (Dyrektor Sądu, Kierownik Finansowy Sądu) 2
2. Organizacja komórek i zakresy obowiązków urzędników odpowiedzialnych za finansowy i gospodarczy aspekt działalności sądów powszechnych (zakres działania - Oddział Finansowy, Oddział Gospodarczy, Oddział Inwestycji i Remontów) 2
3. System gospodarki, finansowej sądów powszechnych (budżet resortu sprawiedliwości, dysponenci finansowi I, II, III stopnia - Sąd Apelacyjny, Sąd Okręgowy, Sąd Rejonowy; finansowanie bieżących zadań sądów powszechnych, działalność inwestycyjna sądów powszechnych, środki specjalne) 2
II.System finansów publicznych6
1. Organizacja sektora finansów publicznych z uwzględnieniem specyfiki resortu sprawiedliwości (formy organizacyjno-prawne jednostek - sądy, prokuratury, gospodarstwa pomocnicze, ośrodki, zespoły, schroniska) 2
2. Planowanie budżetowe (planowanie budżetu sądów powszechnych - obowiązujące zasady i procedura) 2
3. Wykonywanie budżetu (plan finansowy, zatwierdzenie zmiany, zasady zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków) 2
III.Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa sądów powszechnych50
1. Pojęcie i zasady rachunkowości4
2. Budżet i plan finansowy (budżet tradycyjny i zadaniowy) 4
3. Ewidencja dochodów i wydatków budżetowych20
a) ewidencja depozytów sądowych, rozliczanie odsetek od depozytów, likwidacja depozytów4
b) ewidencja kosztów sądowych, rozliczanie opłat sądowych, przyjmowanie i zwroty wpisów4
c) rozliczanie kar pieniężnych, grzywien2
d) rozliczanie kaucji2
e) rozliczanie kosztów biegłych sądowych, tłumaczy przysięgłych2
f) rozliczanie kosztów świadków2
g) rozliczanie kosztów delegacji i podróży służbowych2
h) naliczanie odsetek od należności i zobowiązań, odsetki ustawowe, odsetki podatkowe, rejestr not odsetkowych, wystawianie noty odsetkowej na dany dzień2
4. Płace4
5. Środki trwałe, inwentarz2
6. Magazyn (rodzaje magazynów, dokumentacja obrotu magazynowego, przyjęcie i wydanie z magazynu) 2
7. Kasy (ewidencja wpłat i wypłat, rodzaje dokumentów kasowych i bankowych) 2
8. Znaki opłaty sądowej2
9. Wymagania formalne dotyczące formy dowodów księgowych (dokumenty ścisłego zarachowania, przelewy bankowe, potwierdzenie wpłaty, faktura VAT, rachunki uproszczone) 4
10. Rozliczenia z zagranicą2
11. Rodzaje sprawozdań finansowych2
12. Inwentaryzacja2
IV.Skarb Państwa - uprawnienia i obowiązki w odniesieniu do mienia i innych praw majątkowych16
1. Skarb Państwa jako osoba prawna (osoby uprawnione i zasady reprezentacji Skarbu Państwa przez organy sądów powszechnych w sprawach majątkowych, reprezentacja materialna i procesowa Skarbu Państwa, Prokuratoria Generalna) 2
2. Skarb Państwa jako właściciel mienia i innych praw majątkowych (sposoby nabywania i rozporządzania mieniem sądów powszechnych, sposoby zarządzania, obowiązki i uprawnienia wynikające z posiadania mienia Skarbu Państwa) 4
3. Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa (czynności prawne i czynności organizacyjno-techniczne osób uprawnionych do dysponowania mieniem Skarbu Państwa) 4
4. Prowadzenie działalności inwestycyjnej sądów powszechnych (prowadzenie budowlanych zadań inwestycyjnych i modernizacji obiektów budowlanych, zakup środków trwałych, zakup wartości niematerialnych i prawnych) 2
5. Administrowanie budynkami sądów (rodzaje obiektów będących w zarządzie sądów - siedziby sądów, archiwa, budynki techniczne i magazyny; sposoby zarządzania, obowiązki związane z użytkowaniem obiektów użyteczności publicznej) 4
V.Zamówienia publiczne8
1. System zamówień publicznych - podstawowe pojęcia i definicje (zamówienie publiczne, tryby przetargowe, komisja przetargowa, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, zamawiający, wykonawca, oferta, umowa o zamówienie publiczne, postępowanie protestacyjne, dokumentacja postępowań o udzielanie zamówień publicznych, progi kwotowe, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, dyrektywy unijne w zamówieniach publicznych) 6
2. Zakres przedmiotowy stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (rodzaje wydatków sądów powszechnych objęte obowiązkiem lub zwolnieniem z obowiązku stosowania ustawy) 2
VI.System kontroli działalności finansowej sądów powszechnych4
1. Audyt finansowy - zakres, cel, wykonawcy, podstawy prawne i standardy1
2. Kontrola wewnętrzna - zakres, cel, osoby uprawnione do przeprowadzania kontroli, podstawy prawne, procedury1
3. Rodzaje kontroli zewnętrznej (zakres przedmiotowy, organy uprawnione do przeprowadzania kontroli sądów powszechnych) 1
4. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (osoby podlegające odpowiedzialności, czyny stanowiące naruszenie dyscypliny finansów publicznych, procedura postępowania dyscyplinarnego) 1
Zajęcia wspólne dla czterech pionów
Lp.PrzedmiotLiczba godzin
1Kształtowanie wizerunku urzędnika sądowego jako urzędnika państwowego - zasady etyki urzędniczej10
2Psychologiczne mechanizmy relacji interpersonalnych na płaszczyźnie kontaktów z interesantami oraz w pracy zespołowej10
3Problematyka "wypalenia zawodowego" - techniki motywacyjne, sposoby przeciwdziałania stresowi10

ZAŁĄCZNIK  Nr 3

Program studium zawodowego dla urzędników prokuratury

Pion biurowości w sprawach prokuratorskich i z zakresu administracji
Lp.PrzedmiotLiczba godzin
123
1Encyklopedia prawa3
2Wykorzystanie w pracy urzędnika najnowszych metod i technik dokumentacyjnych oraz służących komunikowaniu się na odległość, w tym:
Podstawy obsługi komputera2
Word4
Excel6
Internet, poczta e-mail, wewnętrzna poczta elektroniczna (Outlook) 2
Bezpieczeństwo przetwarzania danych z użyciem komputera2
3Podstawy wiedzy o państwie2
4Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych3
5Ochrona informacji niejawnych2
6Ochrona danych osobowych2
7Dostęp do informacji publicznej2
8Budżet państwa2
9Organizacja i prowadzenie rachunkowości w jednostkach sektora publicznego na podstawie obowiązujących aktów prawnych2
10Rozrachunki i rozliczenia - zasady ewidencji w sprawozdawczości6
11Kontrola finansowa4
12Naruszenie dyscypliny finansów publicznych3
13Sprawozdawczość budżetowa jednostek finansów publicznych3
14Zamówienia publiczne w świetle obowiązujących przepisów prawa6
15Wybrane zagadnienia z ustawy o prokuraturze2
16Wybrane przepisy Kodeksu postępowania karnego (w części dot. postępowania przygotowawczego) 2
17Pozycja urzędnika w świetle ustawy o pracownikach sądów i prokuratury oraz ustawy o urzędnikach państwowych3
18Regulamin powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury2
19Struktura organizacyjna prokuratury1
20Organizacja i zakres działania sekretariatów w prokuraturze2
21Wynagrodzenie za pracę poszczególnych grup zawodowych pracowników prokuratury i inne świadczenia6
22Obowiązki pracodawcy w zakresie ubezpieczeń społecznych4
23Działalność socjalna pracodawcy2
24Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem3
25Inne formy zatrudnienia (na podstawie umowy-zlecenia, umowy o dzieło) 2
26Statystyka2
27Ogólne zasady systemu bezdziennikowego oraz rejestrowanie i znakowanie spraw z zakresu administracji prokuratora2
28Archiwizacja akt oraz zasady prowadzenia archiwum zakładowego1
29Kształtowanie wizerunku urzędnika prokuratury jako urzędnika państwowego - zasady etyki urzędniczej10
30Psychologiczne mechanizmy relacji interpersonalnych na płaszczyźnie kontaktów z interesantami oraz pracy zespołowej10
31Problematyka "wypalenia zawodowego" - techniki motywacyjne, metody przeciwdziałania stresowi10
120
Pion budżetowo-administracyjny
Lp.PrzedmiotLiczba godzin
123
1Encyklopedia prawa3
2Wykorzystanie w pracy urzędnika najnowszych metod i technik dokumentacyjnych oraz służących komunikowaniu się na odległość, w tym:
Podstawy obsługi komputera2
Word4
Excel6
Internet, poczta e-mail, wewnętrzna poczta elektroniczna (Outlook) 4
Bezpieczeństwo przetwarzania danych z użyciem komputera2
3Podstawy wiedzy o państwie2
4Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych3
5Ochrona informacji niejawnych3
6Ochrona danych osobowych2
7Dostęp do informacji publicznej2
8Współpraca prokuratury ze środkami masowego przekazu1
9Finanse publiczne, w tym:
Budżet państwa2
Zamówienia publiczne2
Kontrola finansowa2
Koszty postępowań prokuratorskich2
10Wybrane zagadnienia z ustawy o prokuraturze2
11Wybrane przepisy Kodeksu postępowania karnego (w części dot. postępowania przygotowawczego) 4
12Prawo o ustroju sądów powszechnych - wybrane zagadnienia dotyczące struktury sądownictwa powszechnego2
13Pozycja urzędnika w świetle ustawy o pracownikach sądów i prokuratury oraz ustawy o urzędnikach państwowych3
14Regulamin powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury4
15Struktura organizacyjna prokuratury1
16Organizacja i zakres działania sekretariatów w prokuraturze3
17Czynności sekretariatu w sprawach karnych oraz w związku ze stosowaniem środków zapobiegawczych3
18Prowadzenie urządzeń ewidencyjnych oraz zakładanie i prowadzenie akt2
19Podstawy prawne użytkowania systemu informatycznego prokuratury (SIP) 3
20Dowody rzeczowe oraz przedmioty poręczenia majątkowego i innych środków zapobiegawczych lub zabezpieczających4
21Czynności sekretariatu w sprawach opłat i innych wydatków poniesionych w postępowaniu przygotowawczym2
22Terminy wynikające z k.p.k., zażalenia i środki odwoławcze3
23Omówienie wybranych przepisów k.p.c. - właściwość, udział prokuratora oraz k.p.a. - przepisy ogólne, środki prawne, udział prokuratora3
24Sprawozdawczość i statystyka4
25Ogólne zasady systemu bezdziennikowego oraz rejestrowanie i znakowanie spraw z zakresu administracji prokuratora2
26Archiwizacja akt oraz zasady prowadzenia archiwum zakładowego3
27Kształtowanie wizerunku urzędnika prokuratury jako urzędnika państwowego - zasady etyki urzędniczej10
28Psychologiczne mechanizmy relacji interpersonalnych na płaszczyźnie kontaktów z interesantami oraz pracy zespołowej10
29Problematyka "wypalenia zawodowego" - techniki motywacyjne, metody przeciwdziałania stresowi10
120