Stosowanie wzoru ewidencji przebiegu pojazdu.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.2000.3.10

Akt utracił moc
Wersja od: 8 lutego 2000 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 17 stycznia 2000 r.
w sprawie stosowania wzoru ewidencji przebiegu pojazdu.

W związku z:

- art. 21 ust. 1 pkt 22 i art. 23 ust. 1 pkt 46 oraz ust. 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 43, poz. 163, Nr 90, poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 123, poz. 602 i Nr 126, poz. 626, z 1995 r. Nr 5, poz. 25 i Nr 133, poz. 654, z 1996 r. Nr 25, poz. 113, Nr 87, poz. 395, Nr 137, poz. 638, Nr 147, poz. 686 i Nr 156, poz. 776, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 30, poz. 164, Nr 71, poz. 449, Nr 85, poz. 538, Nr 96, poz. 592, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 776, Nr 137, poz. 926, Nr 139, poz. 932-934, Nr 141, poz. 943 i 945, z 1998 r. Nr 66, poz. 430, Nr 74, poz. 471, Nr 108, poz. 685, Nr 117, poz. 756, Nr 137, poz. 887, Nr 144, poz. 930 i Nr 162, poz. 1121 i 1122 oraz z 1999 r. Nr 62, poz. 689, Nr 72, poz. 801 i Nr 80, poz. 902),

- art. 16 ust. 1 pkt 51 oraz ust. 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 1993 r. Nr 106, poz. 482 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 1, poz. 2, Nr 43, poz. 163, Nr 80, poz. 368, Nr 87, poz. 406, Nr 90, poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 123, poz. 602, Nr 127, poz. 627, z 1995 r. Nr 5, poz. 25, Nr 86, poz. 433, Nr 96, poz. 478, Nr 133, poz. 654, Nr 142, poz. 704, z 1996 r. Nr 25, poz. 113, Nr 34, poz. 146, Nr 90, poz. 405, Nr 137, poz. 639, Nr 147, poz. 686, z 1997 r. Nr 9, poz. 44, Nr 28, poz. 153, Nr 79, poz. 484, Nr 96, poz. 592, Nr 107, poz. 685, Nr 118, poz. 754, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 776 i 777, Nr 137, poz. 926, Nr 139, poz. 932, 933 i 934, Nr 140, poz. 939, Nr 141, poz. 945 oraz z 1998 r. Nr 60, poz. 383, Nr 108, poz. 685, Nr 117, poz. 756, Nr 137, poz. 887, Nr 144, poz. 931 i Nr 162, poz. 1112 i 1121 oraz z 1999 r. Nr 49, poz. 484, Nr 62, poz. 689 i Nr 95, poz. 1101),

ustala się, co następuje:

1.
Ewidencja przebiegu pojazdu, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 22 i art. 23 ust. 1 pkt 46 oraz ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w art. 16 ust. 1 pkt 51 oraz ust. 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych powinna zawierać co najmniej następujące rubryki:
1)
nazwisko i imię pracownika oraz adres zamieszkania pracownika (właściciela) lub nazwa podmiotu gospodarczego (pieczątka),
2)
numer rejestracyjny pojazdu i pojemność silnika,
3)
numer kolejny wpisu,
4)
data wyjazdu,
5)
opis trasy wyjazdu (skąd - dokąd),
6)
cel wyjazdu,
7)
liczbę faktycznie przejechanych kilometrów,
8)
stawka za 1 km przebiegu,
9)
wartość (kol. 5x6),
10)
podpis pracodawcy (w przypadku prowadzenia ewidencji przez pracownika),
11)
uwagi.
2.
Standardowy wzór ewidencji przebiegu pojazdu stanowi załącznik do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

Nazwisko i imię pracownika (właściciela)*

Adres (zamieszkania) pracownika (właściciela)*

lub nazwa podmiotu gospodarczego (pieczątka)

Numer rejestracyjny pojazdu: ..........

Pojemność silnika: ....................

WZÓR

Ewidencja przebiegu pojazdu

Nr kolejny wpisuData wyjazduOpis trasy wyjazdu

(skąd-dokąd)

Cel wyjazduLiczba faktycznie przejechanych kilometrówStawka za 1 km przebiegu

zł gr

Wartość [5]x[6]

zł gr

Podpis pracodawcyUwagi
123456789
Podsumowanie miesiąca

* Niepotrzebne skreślić.