Stosowanie wzoru ewidencji przebiegu pojazdu.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.1996.25.137

Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 1996 r.

WYTYCZNE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 18 grudnia 1996 r.
w sprawie stosowania wzoru ewidencji przebiegu pojazdu.

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. z 1993. Nr 108, poz. 486 i Nr 134, poz. 646, z 1995 r. Nr 5, poz. 25 i Nr 85, poz. 426 oraz z 1996 r. Nr 75, poz. 357) w związku z:
- art. 21 ust. 1 pkt 22 i art. 23 ust. 1 pkt 46 oraz ust. 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 43, poz. 163, Nr 90, poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 123, poz. 602 i Nr 126, poz. 626, z 1985 r. Nr 5, poz. 25 i Nr 133, poz. 654 oraz z 1996 r. Nr 25, poz. 113, Nr 87, poz. 395 i Nr 137, poz. 638)

- art. 16 ust. 1 pkt 51 oraz ust. 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 1993 r. Nr 106, poz. 482, Nr 134, poz. 646., z 1994 r. Nr 1, poz. 2, Nr 43, poz. 163, Nr 80, poz. 368, Nr 87, poz. 406, Nr 90, poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 123, poz. 602, Nr 127, poz. 627, z 1995 r. Nr 5, poz. 25, Nr 86, poz. 433, Nr 96, poz. 478, Nr 133, poz. 654 i Nr 142, poz. 704 oraz z 1996 r. Nr 25, poz. 113, Nr 34, poz. 146, Nr 90, poz. 405 i Nr 137, poz. 639), ustala się, co następuje:

1.
Ewidencja przebiegu pojazdu, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 22 i art. 23 ust. 1 pkt 46 oraz ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 16 ust. 1 pkt 51 oraz ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych powinna zawierać co najmniej następujące rubryki:
1)
nazwisko i imię pracownika oraz adres zamieszkania pracownika (właściciela) lub nazwa podmiotu gospodarczego (pieczątka),
2)
numer rejestracyjny pojazdu i pojemność silnika,
3)
numer kolejny wpisu,
4)
data wyjazdu,
5)
opis trasy wyjazdu (skąd-dokąd),
6)
cel wyjazdu,
7)
liczbę faktycznie przejechanych kilometrów,
8)
stawka za 1 km przebiegu,
9)
wartość (kol. 5x6),
10)
podpis pracodawcy (w przypadku prowadzenia ewidencji przez pracownika),
11)
uwagi.
2.
Standardowy wzór ewidencji przebiegu pojazdu stanowi załącznik do wytycznych.
3
Tracą moc wytyczne Ministerstwa Finansów z dnia 16 kwietnia 1993 r. w sprawie stosowania wzoru ewidencji przebiegu pojazdu (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 10, poz. 44).
4.
Wytyczne wchodzą w życie od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

Ewidencja przebiegu pojazdu

(pominięte)