Stosowanie wzoru ewidencji przebiegu pojazdu.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.1993.10.44

Akt utracił moc
Wersja od: 25 czerwca 1993 r.

WYTYCZNE
MINISTERSTWA FINANSÓW
z dnia 16 kwietnia 1993 r.
w sprawie stosowania wzoru ewidencji przebiegu pojazdu.

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. Nr 27, poz. 111 z 1982 r. Nr 45, poz. 289, z 1984 r. Nr 52, poz. 268, z 1985 r. Nr 12, poz. 50, z 1988 r. Nr 41, poz. 325, z 1989 r. Nr 4, poz. 23, Nr 33, poz. 176, Nr 35, poz. 192, Nr 74, poz. 443, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1991 r. Nr 100, poz. 442, Nr 110, poz. 475, z 1992 r. Nr 21, poz. 86, Nr 53, poz. 251 oraz z 1993 r. Nr 28, poz. 127) w związku z art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 350 i Nr 100, poz. 442, z 1992 r. Nr 21, poz. 86, Nr 68, poz. 341 i Nr 100, poz. 498 oraz z 1993 r. Nr 11, poz. 50 i Nr 28, poz. 127) i art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania (Dz. U. Nr 21, poz. 86, Nr 40, poz. 174, Nr 68, poz. 341, Nr 100, poz. 498 oraz z 1993 r. Nr 11, poz. 50 i Nr 28, poz. 127) ustala się, co następuje:
1.
Ewidencja przebiegu pojazdu, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania, powinna zawierać co najmniej następujące rubryki:
1)
numer kolejny wpisu,
2)
data wyjazdu,
3)
numer rejestracyjny pojazdu, pojemność silnika,
4)
trasa wyjazdu skąd - dokąd,
5)
cel wyjazdu,
6)
liczbę faktycznie przejechanych kilometrów,
7)
stawka za 1 km przebiegu,
8)
wartość (kol. 6 x kol. 7),
9)
uwagi.
2.
Standardowy wzór ewidencji przebiegu pojazdu stanowi załącznik do wytycznych.
3.
Wytyczne wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

Ewidencja przebiegu pojazdu dla celów prowadzonej działalności.

(pominięto)