Stosowanie przepisów dotyczących finansowania inwestycji i remontów w związku z nowymi zasadami amortyzacji środków trwałych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.1974.3.6

Akt utracił moc
Wersja od: 31 stycznia 1974 r.

OKÓLNIK Nr 1/EK
MINISTERSTWA FINANSÓW
z dnia 3 stycznia 1974 r.
w sprawie stosowania przepisów dotyczących finansowania inwestycji i remontów w związku z nowymi zasadami amortyzacji środków trwałych.

Wchodząca w życie z dniem 1 stycznia 1974 r. uchwała Nr 95 Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1973 r. w sprawie amortyzacji środków trwałych (Monitor Polski Nr 25, poz. 151), zwana dalej "uchwałą o amortyzacji", wprowadziła zasadę dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych wyłącznie według stawek na odtworzenie. Uchwała przy tym wyraźnie stanowi (§ 7 ust. 1), że amortyzacja, obliczana według stawek określonych w załączniku do uchwały, nie może być przeznaczona na finansowanie remontów kapitalnych. Zmienia to dotychczasowe zasady finansowania gospodarki remontowej, a pośrednio i zasady finansowania inwestycji określone w uchwale Nr 74 Rady Ministrów z dnia 10 marca 1972 r. w sprawie zasad finansowania inwestycji i remontów w jednostkach państwowych (Monitor Polski Nr 23, poz. 132 i Nr 57, poz. 305), zwanej dalej "uchwałą Nr 74/72".
W celu zapewnienia jednolitej interpretacji uchwały Nr 74/72 na tle zmian dokonanych uchwałą o amortyzacji, jak również na tle innych aktów prawnych, wyjaśnia się, co następuje:
1.
Z dniem 1 stycznia 1974 r. w przedsiębiorstwach posiadających fundusz inwestycyjno-remontowy, przeznaczony na finansowanie inwestycji i kapitalnych remontów przedsiębiorstw, fundusz ten zostaje przekształcony w fundusz inwestycyjny, przeznaczony na finansowanie inwestycji przedsiębiorstw. Fundusz inwestycyjny przejmuje saldo środków dotychczasowego funduszu inwestycyjno-remontowego z uwzględnieniem rozliczeń amortyzacji i zysku za rok 1973. Z funduszu inwestycyjnego mogą być pokrywane zobowiązania za wykonane do końca 1973 r. roboty i usługi w zakresie remontów kapitalnych, w tym również za roboty i usługi w zakresie remontów kapitalnych wykonane systemem gospodarczym. Ponoszone po dniu 1 stycznia 1974 r. koszty robót i usług remontowych traktuje się jako koszty eksploatacji z możliwością rozłożenia w czasie kosztów poważniejszych remontów, zgodnie z przepisami o rachunkowości; dotyczy to również kosztów związanych z kontynuacją po dniu 1 stycznia 1974 r. robót remontowych rozpoczętych przed tym dniem.
2.
Fundusz inwestycyjny, niezależnie od przejęcia pozostałości środków funduszu inwestycyjno-remontowego, tworzy się z odpisów z zysku i innych środków, określonych w przepisach o gospodarce finansowej przedsiębiorstw i zjednoczeń. W szczególności przedsiębiorstwa działające na podstawie uchwały Nr 176 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1970 r. w sprawie gospodarki finansowej przedsiębiorstw, kombinatów i zjednoczeń przemysłowych oraz budowlano-montażowych objętych planowaniem centralnym (Monitor Polski z 1971 r. Nr 26, poz. 166) przekazują na fundusz inwestycyjny odpisy z zysku według zasad określonych w § 6 ust. 1 i § 7 tejże uchwały. Przedsiębiorstwom deficytowym lub niskorentownym mogą zjednoczenia udzielać pomocy ze swego funduszu rezerwowego - jeżeli zysk przedsiębiorstwa okaże się niewystarczający - na dokonanie odpisu na fundusz inwestycyjny w granicach wynikających z ustalonej dla przedsiębiorstwa normy finansowej (§ 55 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr 176).

Przedsiębiorstwa działające według innych zasad niż określone uchwałą Nr 176 Rady Ministrów mogą przeznaczać amortyzację środków trwałych produkcyjnych na fundusz inwestycyjny, jeżeli to przewidują przepisy regulujące zasady ich gospodarki finansowej (np. przedsiębiorstwa działające na podstawie uchwały Nr 53 Rady Ministrów z dnia 9 marca 1973 r. w sprawie gospodarki finansowej objętych planowaniem terenowym państwowych przedsiębiorstw przemysłowych, budowlanych, usług rolniczych i gospodarki komunalnej oraz ich zjednoczeń (Monitor Polski Nr 14, poz. 85) i w granicach określonych normami finansowymi.

3.
W związku z przepisami § 6 uchwały o amortyzacji poczynając od dnia 1 stycznia 1974 r. wyniki uzyskane z likwidacji lub sprzedaży środków trwałych związanych z działalnością eksploatacyjną stanowią stratę lub zysk przedsiębiorstwa, a w przypadkach gdy likwidacja lub sprzedaż środków trwałych spowodowana jest realizacją inwestycji - wyniki te zmniejszają lub zwiększają koszt inwestycji.
4.
Normy finansowe dotyczące wielkości amortyzacji pozostawianej przedsiębiorstwom, ustalone dla amortyzacji naliczanej według stawek obowiązujących do dnia 31 grudnia 1973 r. tracą moc z upływem tego terminu. Zgodnie jednak z tymi normami należy rozliczyć odpisy amortyzacyjne za rok 1973. Przeznaczanie części lub całości odpisów amortyzacyjnych dokonanych po dniu 1 stycznia 1974 r. na fundusz inwestycyjny przedsiębiorstwa jest dopuszczalne, jeżeli na to pozwalają przepisy wymienione w ust. 2 niniejszego okólnika.
5.
Remonty obiektów zakładowej działalności socjalnej podlegają finansowaniu ze środków zakładowego funduszu socjalnego zgodnie z zasadami, określonymi w § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 1973 r. w sprawie zakładowego funduszu socjalnego i zakładowej działalności socjalnej (Dz. U. Nr 43, poz. 260).

W związku z tym przewidziany w § 20 uchwały Nr 74/72 fundusz na inwestycje i remonty kapitalne w zakresie zakładowej działalności socjalnej przekształca się z dniem 1 stycznia 1974 r. w inwestycyjny fundusz tej działalności. Z funduszu tego można po dniu 1 stycznia 1974 r. spłacać zobowiązania za roboty i usługi remontowe wykonane do dnia 31 grudnia 1973 r., jak również przeznaczać środki na dalszą kontynuację inwestycji rozpoczętych przed dniem 31 grudnia 1973 roku (§ 13 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 1973 r.).

Przeznaczanie amortyzacji naliczanej od obiektów zakładowej działalności socjalnej po dniu 1 stycznia 1974 r. i finansowanie inwestycji socjalnych rozpoczętych po tym terminie regulują odrębne przepisy (§ 11 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 1973 r.).

6.
Z dniem 1 stycznia 1974 r. nie będą dokonywane odpisy amortyzacyjne od zakładowych budynków mieszkalnych.
7.
Ustalenia zawarte w ust. 1, 2 i 4 okólnika nie dotyczą przedsiębiorstw i organizacji wprowadzających kompleksowe zasady systemu ekonomiczno-finansowego, w tym również przedsiębiorstw prowadzących gospodarkę finansową na zasadach określonych w zarządzeniu Nr 1 Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 5 stycznia 1973 r. w sprawie gospodarki finansowej państwowych przedsiębiorstw handlowych i przemysłu gastronomicznego (Dz. Urz. MHWiU Nr 1, poz. 1); przedsiębiorstwa te przeznaczają amortyzację zgodnie z przepisami określającymi zasady ich gospodarki finansowej.
8.
Przedsiębiorstwo "Polskie Koleje Państwowe", państwowe przedsiębiorstwa zaliczone w klasyfikacji gospodarki narodowej do działu "gospodarka mieszkaniowa i komunalna" oraz państwowe gospodarstwa rolne dokonują odpisów amortyzacyjnych oraz przeznaczają te odpisy i finansują inwestycje oraz remonty według zasad obowiązujących w 1973 r. Do przedsiębiorstw tych nie mają zastosowania ustalenia zawarte w ust. 1-4, a także, jeżeli chodzi o państwowe gospodarstwa rolne i przedsiębiorstwo "Polskie Koleje Państwowe" - nie stosuje się postanowień zawartych w ust. 5 okólnika.
9.
Jednostki badawcze prowadzą w 1974 r. działalność inwestycyjną i remontową według zasad określonych w przepisach regulujących zasady gospodarki finansowej tych jednostek. Do tych jednostek mają zastosowanie ust. 3, 5 i 6 okólnika.
10.
Organizacje spółdzielcze, których dotyczy uchwała Nr 158 Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 1972 r. w sprawie zasad finansowania inwestycji i remontów w organizacjach spółdzielczych (Monitor Polski z 1972 r. Nr 33, poz. 180 i z 1973 r. Nr 25, poz. 154) w związku z uchwałą o amortyzacji - z dniem 1 stycznia 1974 r. finansują inwestycje i remonty według zasad określonych w § 15 ust. 1 uchwały Nr 158. Do organizacji spółdzielczych objętych uchwałą Nr 158 stosuje się natomiast ustalenia zawarte w ust. 3 i 6 okólnika.