Stosowanie przepisów art. 19 ustawy budżetowej na 1979 r.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.1979.4.9

Akt indywidualny
Wersja od: 24 marca 1979 r.

OKÓLNIK Nr 4/PO
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 6 marca 1979 r.
w sprawie stosowania przepisów art. 19 ustawy budżetowej na 1979 r.

W związku z wątpliwościami na tle stosowania art. 19 ustawy budżetowej na 1979 r. (Dz. U. Nr 30, poz. 129) oraz wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1978 r. w sprawie ustalenia stawek procentowych podatku od wynagrodzeń od niektórych rodzajów wynagrodzeń (Dz. U. Nr 31, poz. 136), na podstawie art. 2 ust. 3 pkt 1 dekretu z dnia 16 maja 1946 r. o postępowaniu podatkowym (Dz. U. z 1963 r. Nr 11, poz. 60) wyjaśnia się, co następuje:
1. Przez jedno miejsce pracy rozumie się również zatrudnienie w kilku zakładach pracy, w rozmiarze do jednego etatu.

Przykład: radca prawny jest zatrudniony w trzech instytucjach w rozmiarze po pół etatu. Wynagrodzenia otrzymywane z dwóch instytucji są wolne od opodatkowania, a podatkowi podlega tylko wynagrodzenie z trzeciej instytucji, jak od drugiego płatnika.

2. Przez określenie "nauczyciel" należy rozumieć nauczycieli objętych Kartą Praw i Obowiązków Nauczyciela, a więc także nauczycieli akademickich.

3. Zwolnienie od opodatkowania wynagrodzenia otrzymywanego przez nauczyciela w drugim miejscu pracy stosuje się wówczas, gdy w tym drugim miejscu pracy jest on również zatrudniony jako nauczyciel. Zwolnienie ma zastosowanie także do osoby, która wykonuje zawód nauczyciela tylko w drugim miejscu pracy.

4. Przez wynagrodzenie otrzymywane w jednym miejscu pracy rozumie się wynagrodzenie wypłacane przez jednego płatnika.

5. W zakresie działalności naukowej, oświatowej, literackiej, artystycznej i publicystycznej wykonywanej na podstawie umów o dzieło lub zlecenia, opodatkowaniu w wysokości określonej w § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1978 r. w sprawie ustalenia stawek procentowych podatku od wynagrodzeń od niektórych rodzajów wynagrodzeń (Dz. U. Nr 31, poz. 136), podlegają tylko następujące wynagrodzenia:

1) z tytułu wykładów i odczytów łącznie z wynagrodzeniem za przeprowadzenie egzaminów,

2) z tytułu działalności artystycznej, w tym plastycznej, nie połączonej z przeniesieniem prawa autorskiego.

Wynagrodzenia z tytułu pozostałych rodzajów działalności i twórczości naukowej, oświatowej, literackiej, artystycznej i publicystycznej podlegają nadal opodatkowaniu według skali określonej w § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 stycznia 1953 r. (Dz. U. Nr 1, poz. 1). Według tej skali podlegają również opodatkowaniu wynagrodzenia określone w § 2 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 6 marca 1979 r. w sprawie częściowego zaniechania ustalania podatku od wynagrodzeń (Monitor Polski Nr 7, poz. 53).

6. Działalność artystyczną związaną z realizacją filmów oraz programów radiowo-telewizyjnych traktuje się jako działalność połączoną z przeniesieniem prawa autorskiego.

7. Przy opodatkowaniu wynagrodzeń z działalności artystycznej wykonywanej na podstawie umowy o pracę, w odniesieniu do których przepisy o podatku od wynagrodzeń nie ustalają norm kosztów ich uzyskania, zastosowanie mają normy kosztów określone w § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 1976 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów o podatku wyrównawczym (Dz. U. Nr 21, poz. 136).