Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.1994.20.67

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 sierpnia 1994 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTERSTWA FINANSÓW
z dnia 8 sierpnia 1994 r.
w sprawie stóp procentowych oraz średnich rentowności bonów skarbowych uwzględnianych przy obliczaniu tych stóp dla obligacji państwowej pożyczki trzyletniej o zmiennej stopie procentowej serii o terminie wykupu w dniu 9 sierpnia 1997 r.

Na podstawie § 12 ust. 2 zarządzenia nr 46 Ministra Finansów z dnia 2 lipca 1994 r. w sprawie emisji obligacji państwowej pożyczki trzyletniej o zmiennej stopie procentowej (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 16, poz. 55) ogłasza się, co następuje:
Stopa procentowa dla pierwszego okresu odsetkowego obligacji państwowej pożyczki trzyletniej o zmiennej stopie procentowej, serii o terminie wykupu w dniu 9 sierpnia 1997 r. oraz średnie rentowności bonów skarbowych uwzględnione przy obliczaniu tej stopy wynoszą:
Lp.WyszczególnienieSeria o terminie wykupu 9.08.1997 r.
Okres odsetkowy
1
od 02.08.94

do 08.11.94

1a) data przetargu bonów 13-tygodniowych04.07.94
b) średnia rentowność bonów28,50%
a) data przetargu bonów 13-tygodniowych11.07.94
b) średnia rentowność bonów28,41%
a) data przetargu bonów 13-tygodniowych18.07.94
b) średnia rentowność bonów27,95%
a) data przetargu bonów 13-tygodniowych25.07.94
b) średnia rentowność bonów27,50%
2Oprocentowanie obligacji w skali roku30,90%