Dziennik resortowy

Dz.Urz.WUG.2013.11

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 6
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 1 marca 2013 r.
w sprawie stopni alarmowych

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. W przypadku wprowadzenia stopnia alarmowego przez Prezesa Rady Ministrów albo Ministra Środowiska albo Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, Wyższy Urząd Górniczy, dyrektorzy okręgowych urzędów górniczych oraz dyrektor Specjalistycznego Urzędu Górniczego, realizują, zgodnie z właściwością, zadania przewidziane do wykonania w ramach poszczególnych stopni alarmowych, określone w załączniku nr 5 do zarządzenia nr 74 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 października 2011 r. w sprawie wykazu przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego.
2. W przypadku wprowadzenia stopnia alarmowego przez wojewodę, dyrektorzy okręgowych urzędów górniczych oraz dyrektor Specjalistycznego Urzędu Górniczego, znajdujący się na obszarze województwa, w którym wprowadzono stopień alarmowy, realizują, zgodnie z właściwością, zadania przewidziane do wykonania w ramach poszczególnych stopni alarmowych.
§  2.
1. Sposób realizacji zadań przewidzianych do wykonania w Wyższym Urzędzie Górniczym w ramach poszczególnych stopni alarmowych jest określany przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego na podstawie § 2 zarządzenia nr 61 Ministra Środowiska z dnia 22 października 2012 r. w sprawie stopni alarmowych (Dz. Urz. MŚ poz. 62).
2. Dyrektorzy okręgowych urzędów górniczych oraz dyrektor Specjalistycznego Urzędu Górniczego, niezwłocznie określą, zgodnie z właściwością, sposób realizacji zadań przewidzianych do wykonania w ramach poszczególnych stopni alarmowych.
§  3.
1. W przypadku wprowadzenia stopnia alarmowego przez Prezesa Rady Ministrów albo Ministra Środowiska albo Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, dyrektorzy okręgowych urzędów górniczych oraz dyrektor Specjalistycznego Urzędu Górniczego przekazują do Wyższego Urzędu Górniczego informację o stanie realizacji zadań przewidzianych do wykonania w ramach wprowadzonego stopnia alarmowego oraz zapewniają możliwość stałego kontaktu.
2. W przypadku wprowadzenia, zmiany oraz odwołania stopnia alarmowego przez wojewodę, dyrektorzy okręgowych urzędów górniczych oraz dyrektor Specjalistycznego Urzędu Górniczego przekazują do Wyższego Urzędu Górniczego informacje o wprowadzeniu, zmianie oraz odwołaniu stopnia alarmowego, a także o stanie realizacji zadań przewidzianych do wykonania w ramach wprowadzonego stopnia alarmowego oraz zapewniają możliwość stałego kontaktu.
§  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 65, poz. 553, Nr 85, poz. 716 i Nr 131, poz. 1076, z 2010 r. Nr 240, poz. 1600, z 2011 r. Nr 22, poz. 114 oraz z 2012 r. poz. 460, 908 i 951.