Dzienniki resortowe

Dz.Urz.NBP.2013.12

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA Nr 9/2013
RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ
z dnia 5 czerwca 2013 r.
w sprawie stopy referencyjnej, oprocentowania kredytów refinansowych, oprocentowania lokaty terminowej oraz stopy redyskontowej weksli w Narodowym Banku Polskim

Na podstawie art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2, z późn. zm.1)) uchwala się, co następuje:
§  1. Wysokość stopy referencyjnej, określającej oprocentowanie podstawowych operacji otwartego rynku, prowadzonych przez Narodowy Bank Polski, wynosi 2,75 %.
§  2. Oprocentowanie kredytu refinansowego udzielanego pod zastaw papierów wartościowych, zwanego dalej "kredytem lombardowym", wynosi 4,25 %.
§  3. Oprocentowanie lokaty terminowej przyjmowanej od banków przez Narodowy Bank Polski wynosi 1,25 %.
§  4. Stopa redyskontowa weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez Narodowy Bank Polski wynosi 3,00 %.
§  5. Oprocentowanie kredytu refinansowego, niewymienionego w § 2, jest wyższe o 1 punkt procentowy niż oprocentowanie kredytu lombardowego i wynosi 5,25 %.
§  6. Stopa referencyjna, oprocentowanie kredytów refinansowych, oprocentowanie lokaty terminowej oraz stopa redyskontowa, o których mowa w § 1-5, ustalone są w stosunku rocznym.
§  7. Traci moc uchwała nr 7/2013 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie stopy referencyjnej, oprocentowania kredytów refinansowych, oprocentowania lokaty terminowej oraz stopy redyskontowej weksli w Narodowym Banku Polskim (Dz. Urz. NBP poz. 6).
§  8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 6 czerwca 2013 r.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 167 poz. 1398, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 61, poz. 410, z 2008 r. Nr 209, poz. 1315 i 1317, z 2009 r. Nr 69, poz. 589 i Nr 143, poz. 1164, z 2010 r. Nr 109, poz. 709 i Nr 257, poz. 1724, z 2011 r. Nr 75, poz. 398 i Nr 117, poz. 676, z 2012 r. poz. 855, 908 i 1166 oraz z 2013 r. poz. 613.