Stopa referencyjna, oprocentowanie kredytów refinansowych, oprocentowanie lokaty terminowej oraz stopa redyskontowa weksli w Narodowym Banku Polskim.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.NBP.2011.6.7

Akt utracił moc
Wersja od: 11 maja 2011 r.

UCHWAŁA Nr 7/2011
Rady Polityki Pieniężnej
z dnia 11 maja 2011 r.
w sprawie stopy referencyjnej, oprocentowania kredytów refinansowych, oprocentowania lokaty terminowej oraz stopy redyskontowej weksli w Narodowym Banku Polskim

Na podstawie art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 61, poz. 410, z 2008 r. Nr 209, poz. 1315 i 1317, z 2009 r. Nr 69, poz. 589 i Nr 143, poz. 1164, z 2010 r. Nr 109, poz. 709 i Nr 257, poz. 1724 oraz z 2011 r. Nr 75, poz. 398) uchwala się, co następuje:
§  1.
Wysokość stopy referencyjnej, określającej oprocentowanie podstawowych operacji otwartego rynku, prowadzonych przez Narodowy Bank Polski, wynosi 4,25 %.
§  2.
Oprocentowanie kredytu refinansowego udzielanego pod zastaw papierów wartościowych, zwanego dalej "kredytem lombardowym", wynosi 5,75 %.
§  3.
Oprocentowanie lokaty terminowej przyjmowanej od banków przez Narodowy Bank Polski wynosi 2,75 %.
§  4.
Stopa redyskontowa weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez Narodowy Bank Polski wynosi 4,50 %.
§  5.
Oprocentowanie kredytu refinansowego, niewymienionego w § 2, jest wyższe o 1 punkt procentowy niż oprocentowanie kredytu lombardowego i wynosi 6,75 %.
§  6.
Stopa referencyjna, oprocentowanie kredytów refinansowych, oprocentowanie lokaty terminowej oraz stopa redyskontowa, o których mowa w § 1-5, ustalone są w stosunku rocznym.
§  7.
Traci moc uchwała nr 4/2011 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie stopy referencyjnej, oprocentowania kredytów refinansowych, oprocentowania lokaty terminowej oraz stopy redyskontowej weksli w Narodowym Banku Polskim (Dz. Urz. NBP Nr 4, poz. 5).
§  8.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 12 maja 2011 r.