Dzienniki resortowe

Dz.Urz.NBP.2008.5.7

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 marca 2008 r.

UCHWAŁA Nr 5/2008
RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ
z dnia 26 marca 2008 r.
w sprawie stopy referencyjnej, oprocentowania kredytów refinansowych, oprocentowania lokaty terminowej oraz stopy redyskontowej weksli w Narodowym Banku Polskim

Na podstawie art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 61, poz. 410) uchwala się, co następuje:
§  1. Wysokość stopy referencyjnej, określającej minimalne oprocentowanie podstawowych operacji otwartego rynku, prowadzonych przez Narodowy Bank Polski, wynosi 5,75%.
§  2. Oprocentowanie kredytu refinansowego udzielanego pod zastaw papierów wartościowych, zwanego dalej kredytem lombardowym, wynosi 7,25%.
§  3. Oprocentowanie lokaty terminowej przyjmowanej od banków przez Narodowy Bank Polski wynosi 4,25%.
§  4. Oprocentowanie kredytu refinansowego na finansowanie inwestycji centralnych objętych poręczeniami Skarbu Państwa równe jest oprocentowaniu kredytu lombardowego i wynosi 7,25%.
§  5. Stopa redyskontowa weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez Narodowy Bank Polski wynosi 6,00%.
§  6. Oprocentowanie kredytu refinansowego, nie wymienionego w § 2 i 4, jest wyższe o 1 punkt procentowy niż oprocentowanie kredytu lombardowego i wynosi 8,25%.
§  7. Stopa referencyjna, oprocentowanie kredytów refinansowych, oprocentowanie lokaty terminowej oraz stopa redyskontowa weksli, o których mowa w § 1-6, ustalone są w stosunku rocznym.
§  8. Traci moc uchwała nr 4/2008 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie stopy referencyjnej, oprocentowania kredytów refinansowych, oprocentowania lokaty terminowej oraz stopy redyskontowej weksli w Narodowym Banku Polskim (Dz. Urz. NBP Nr 4, poz. 6).
§  9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 27 marca 2008 r.