Stopa referencyjna, oprocentowanie kredytów refinansowych, oprocentowanie lokaty terminowej oraz stopa redyskontowa weksli w Narodowym Banku Polskim.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.NBP.2005.4.7

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 marca 2005 r.

UCHWAŁA NR 1/2005
Rady Polityki Pieniężnej
z dnia 30 marca 2005 r.
w sprawie stopy referencyjnej, oprocentowania kredytów refinansowych, oprocentowania lokaty terminowej oraz stopy redyskontowej weksli w Narodowym Banku Polskim

Na podstawie art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2) uchwala się, co następuje:
§  1.
Wysokość stopy referencyjnej, określającej minimalne oprocentowanie podstawowych operacji otwartego rynku, prowadzonych przez Narodowy Bank Polski, wynosi 6,0%.
§  2.
Oprocentowanie kredytu refinansowego udzielanego pod zastaw papierów wartościowych, zwanego dalej kredytem lombardowym, wynosi 7,5%.
§  3.
Oprocentowanie lokaty terminowej przyjmowanej od banków przez Narodowy Bank Polski wynosi 4,5%.
§  4.
Oprocentowanie kredytu refinansowego na finansowanie inwestycji centralnych objętych poręczeniami Skarbu Państwa równe jest oprocentowaniu kredytu lombardowego i wynosi 7,5%.
§  5.
Stopa redyskontowa weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez Narodowy Bank Polski wynosi 6,5%.
§  6.
Oprocentowanie kredytu refinansowego, niewymienionego w § 2 i 4, jest wyższe o 1 punkt procentowy niż oprocentowanie kredytu lombardowego i wynosi 8,5%.
§  7.
Stopa referencyjna, oprocentowanie kredytów refinansowych, oprocentowanie lokaty terminowej oraz stopa redyskontowa weksli, o których mowa w § 1-6, ustalone są w stosunku rocznym.
§  8.
Traci moc uchwała nr 9/2004 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie stopy referencyjnej, oprocentowania kredytów refinansowych, oprocentowania lokaty terminowej oraz stopy redyskontowej weksli w Narodowym Banku Polskim (Dz. Urz. NBP Nr 13, poz. 23).
§  9.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 31 marca 2005 r.