Dzienniki resortowe

Dz.Urz.NBP.2020.4

| Akt obowiązujący
Wersja od: 17 marca 2020 r.

UCHWAŁA NR 1/2020
RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ
z dnia 17 marca 2020 r.
w sprawie stopy referencyjnej, oprocentowania kredytów refinansowych, oprocentowania lokaty terminowej oraz stopy redyskontowej i stopy dyskontowej weksli w Narodowym Banku Polskim

Na podstawie art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1810) uchwala się, co następuje:
§  1.  Wysokość stopy referencyjnej, określającej oprocentowanie podstawowych operacji otwartego rynku, prowadzonych przez Narodowy Bank Polski, wynosi 1,00 %.
§  2.  Oprocentowanie kredytu refinansowego udzielanego pod zastaw papierów wartościowych, zwanego dalej "kredytem lombardowym", wynosi 1,50 %.
§  3.  Oprocentowanie lokaty terminowej przyjmowanej od banków przez Narodowy Bank Polski wynosi 0,50 %.
§  4.  Stopa redyskontowa weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez Narodowy Bank Polski wynosi 1,05 %.
§  5.  Oprocentowanie kredytu refinansowego, niewymienionego w § 2, jest wyższe o 1 punkt procentowy niż oprocentowanie kredytu lombardowego i wynosi 2,50 %.
§  6.  Stopa dyskontowa weksli przyjmowanych od banków do dyskonta przez Narodowy Bank Polski wynosi 1,10 %.
§  7.  Stopa referencyjna, oprocentowanie kredytów refinansowych, oprocentowanie lokaty terminowej oraz stopa redyskontowa i stopa dyskontowa weksli, o których mowa w § 1-6, ustalone są w stosunku rocznym.
§  8.  Traci moc uchwała nr 1/2015 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie stopy referencyjnej, oprocentowania kredytów refinansowych, oprocentowania lokaty terminowej oraz stopy redyskontowej weksli w Narodowym Banku Polskim (Dz. Urz. NBP poz. 2).
§  9.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 18 marca 2020 r.