Stopa redyskontowa weksli, stopa referencyjna, oprocentowanie kredytów refinansowych oraz oprocentowanie lokaty terminowej w Narodowym Banku Polskim.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.NBP.2002.14.37

Akt utracił moc
Wersja od: 26 września 2002 r.

UCHWAŁA Nr 14/2002
Rady Polityki Pieniężnej
z dnia 25 września 2002 r.
w sprawie stopy redyskontowej weksli, stopy referencyjnej, oprocentowania kredytów refinansowych oraz oprocentowania lokaty terminowej w Narodowym Banku Polskim.

Na podstawie art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 140, poz. 938, z 1998 r. Nr 160, poz. 1063, z 2000 r. Nr 53, poz. 648, Nr 62, poz. 718 i Nr 119, poz. 1252 oraz z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 110, poz. 1189 i Nr 154, poz. 1784 i 1800 oraz z 2002 r. Nr 126, poz. 1070 i Nr 141, poz. 1178) uchwala się, co następuje:
§  1.
Stopa redyskontowa weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez Narodowy Bank Polski wynosi 8,5%.
§  2.
Wysokość stopy referencyjnej, określającej minimalne oprocentowanie podstawowych operacji otwartego rynku prowadzonych przez Narodowy Bank Polski, wynosi 7,5%.
§  3.
Oprocentowanie kredytu refinansowego udzielanego pod zastaw papierów wartościowych, zwanego dalej kredytem lombardowym, wynosi 10,0%.
§  4.
Oprocentowanie kredytu refinansowego na finansowanie inwestycji centralnych objętych poręczeniami Skarbu Państwa równe jest oprocentowaniu kredytu lombardowego i wynosi 10,0%.
§  5.
Oprocentowanie kredytu refinansowego, nie wymienionego w § 3 i 4, jest wyższe o 1 punkt procentowy niż oprocentowanie kredytu lombardowego i wynosi 11,0%.
§  6.
Oprocentowanie lokaty terminowej przyjmowanej od banków przez Narodowy Bank Polski wynosi 5,0%.
§  7.
Stopa redyskontowa weksli, stopa referencyjna, oprocentowanie kredytów oraz oprocentowanie lokaty terminowej, o których mowa w § 1-6, ustalone są w stosunku rocznym.
§  8.
Traci moc uchwała nr 11/2002 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 28 sierpnia 2002 r. w sprawie stopy redyskontowej weksli, stopy referencyjnej, oprocentowania kredytów refinansowych oraz oprocentowania lokaty terminowej w Narodowym Banku Polskim (Dz. Urz. NBP Nr 11, poz. 31).
§  9.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 26 września 2002 r.