Dzienniki resortowe

Dz.Urz.NBP.1992.4.9

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 maja 1992 r.

ZARZĄDZENIE Nr 6/92
Prezesa Narodowego Banku Polskiego
z dnia 28 maja 1992 r.
w sprawie stopy redyskontowej weksli i oprocentowania kredytu refinansowego.

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 4, poz. 22 i Nr 78) zarządza się, co następuje:
§  1. Stopa redyskontowa weksli przyjmowanych od banków przez Narodowy Bank Polski, zwany dalej "NBP", do redyskonta wynosi 36%.
§  2.
1.   Oprocentowanie kredytu refinansowego, udzielanego przez NBP bankom krajowym w złotych, z wyjątkiem wymienionego w ust. 2, wynosi 40%.
2. Oprocentowanie kredytu refinansowego, udzielonego pod zastaw papierów wartościowych, zwanego kredytem lombardowym, wynosi 39%.
3. NBP w umowie z bankiem może określić wysokość oprocentowania kredytu inną od podanej w ust. 1 i 2.
§  3. Stopa redyskonotwa weksli oraz oprocentowanie kredytu refinansowego o których mowa w § 1 i 2, ustalone są w stosunku rocznym.
§  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 1992 r.