Staż absolwentów szkół oraz ich przyjmowanie do zatrudnienia w Lasach Państwowych.

Dzienniki resortowe

B.I.LP.2006.6.26

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 grudnia 2007 r.

ZARZĄDZENIE NR 24
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 7 czerwca 2006 r.
w sprawie stażu absolwentów szkół oraz ich przyjmowania do zatrudnienia w Lasach Państwowych

GK-1103-10/06

Na podstawie art. 33, ust. 1 ustawy z 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r., nr 56, poz. 679, z późniejszymi zmianami) oraz § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe nadanego zarządzeniem nr 50 ministra ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa z 18 maja 1994 r. zarządzam, co następuje:

§  1.
Wprowadza się do stosowania zasady w sprawie:

1. Przyjmowania na staż - oraz jego przebiegu - absolwentów szkół średnich i wyższych, którzy są nimi w rozumieniu przepisu § 1, pkt 6 Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, tj. osobami, które w okresie 24 miesięcy od dnia określonego w świadectwie ukończenia szkoły podejmują pracę w leśnictwie, z wyłączeniem okresów zwłoki w podjęciu zatrudnienia, spowodowanych: obowiązkiem odbycia służby wojskowej, korzystaniem z urlopu macierzyńskiego lub urlopu wychowawczego oraz długotrwałą chorobą, zwanych dalej absolwentami.

2. Przyjmowania do zatrudnienia w Lasach Państwowych osób spośród absolwentów, o których mowa w ust. 1, zwanych dalej kandydatami.

§  2.
Zasady postępowania przy przyjmowaniu absolwentów szkół średnich i wyższych na okres stażu w Lasach Państwowych oraz odbywania stażu:

1. Na staż w Lasach Państwowych przyjmowani są absolwenci szkół średnich i wyższych.

2. 1

a)
absolwenci studiów ubiegający się o przyjęcie na staż, składają do wybranej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych: podanie o przyjęcie na staż, odpis dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ich ukończeniu oraz zaświadczenie o średniej ocen uzyskanej w okresie całego toku studiów,
b)
absolwenci średnich szkół leśnych i innych średnich szkół zawodowych ubiegający się o przyjęcie na staż, składają do wybranej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych: podanie o przyjęcie na staż, potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej, zawierającą oceny końcowe z poszczególnych przedmiotów nauczania w szkole średniej, potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię świadectwa maturalnego oraz oryginał lub uwierzytelnioną kserokopię dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego, wydanego przez komisję egzaminacyjną, przeprowadzającą egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe.
§  3.
1.
Staż powinien przebiegać według ramowego programu, stanowiącego załączniki nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.
2.
Programy stażu dla stażystów - absolwentów szkół innych niż leśne - ustala kierownik jednostki, w której stażysta jest zatrudniony.
§  4.
1.
Kierownik jednostki zatrudniającej stażystę wyznacza opiekuna stażysty (stażystów), który jest odpowiedzialny za przebieg i realizację programu stażu.
2.
Opiekun stażu winien zajmować stanowisko nie niższe niż leśniczy i legitymować się wykształceniem:

- co najmniej średnim, jeżeli sprawuje opiekę nad stażystami, absolwentami szkół średnich;

- wyższym, jeżeli sprawuje opiekę nad stażystami, absolwentami szkół wyższych.

3. 2
Opiekun stażysty (stażystów) za nadzór nad przebiegiem stażu otrzymuje miesięcznie, za zgodą dyrektora regionalnej dyrekcji LP, dodatkowe wynagrodzenie w wysokości do 15% stawki wyjściowej obowiązującej dla pracowników Służby Leśnej za pierwszego stażystę oraz do 5% tej stawki za każdego kolejnego stażystę.
§  5.
Przebieg stażu jest rejestrowany w "Dzienniku przebiegu stażu", którego wzór stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.
§  6.
1. 3
Warunkiem ukończenia stażu jest pozytywny wynik egzaminu, będącego sprawdzeniem umiejętności i wiedzy nabytej w czasie stażu. Egzamin przeprowadza się w ciągu ostatnich dwóch tygodni okresu stażu.
2.
Egzamin, o którym mowa w ust. 1, przeprowadza - powoływana przez kierownika jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych, w której stażysta odbywa staż - komisja w składzie:

- zastępca nadleśniczego lub zastępca kierownika innej jednostki organizacyjnej LP, jako przewodniczący komisji;

- od 2 do 4 członków, w tym: m.in. opiekun stażysty oraz leśniczowie i/lub inni wyznaczeni pracownicy jednostki organizacyjnej LP.

3.
Zadaniem komisji, której pracą kieruje jej przewodniczący, jest przeprowadzenie egzaminu i sporządzenie protokołu z jego przebiegu, zawierającego wnioski o zaliczenie lub niezaliczenie stażu.
4.
W przypadku pozytywnego wyniku egzaminu stażysta otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu stażu, zawierające syntetyczną ocenę w skali od 1 do 10, na którą składa się ocena przebiegu stażu oraz wiedzy i kompetencji zawodowych stażysty, gdzie "1" oznacza ocenę najniższą. Wzór zaświadczenia stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia.
5.
W przypadku braku dostatecznego zaangażowania stażysty w realizację programu stażu i/lub wykazania zbyt niskiego poziomu wiedzy oraz nabytych kompetencji w okresie stażu, komisja składa wniosek o niezaliczenie stażu przez absolwenta i niewydanie zaświadczenia o jego ukończeniu.
6.
Stażyście przysługuje odwołanie od negatywnego wyniku, w terminie do 7 dni od egzaminu, do kierownika jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych wyższego szczebla, który może odwołanie odrzucić lub zarządzić powtórne przeegzaminowanie sprawdzające przed powołaną w ustalonym przez siebie składzie komisją odwoławczą.
7.
Egzamin sprawdzający musi się odbyć w terminie nie późniejszym niż 3 miesiące od daty wpływu odwołania stażysty.
8.
Wynik egzaminu sprawdzającego jest ostateczny.
§  7.
Zasady postępowania przy przyjmowaniu kandydatów do pracy w Lasach Państwowych:

1. W celu wyłonienia kandydatów do zatrudnienia w Lasach Państwowych, na szczeblu regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych przeprowadza się dwa razy w roku, tj. w terminie wiosennym do 31 marca i terminie jesiennym do 31 października, egzamin testowy, zwany dalej: "egzaminem", na podstawie testu zawierającego 100 pytań.

2. Do egzaminu mogą przystąpić osoby, które ukończyły staż z wynikiem pozytywnym i złożyły wniosek o przystąpienie do egzaminu w terminie nieprzekraczającym 1 roku od daty wydania świadectwa ukończenia stażu.

3. Testy na potrzeby egzaminu, o którym mowa w ust. 1, są opracowywane przez regionalne dyrekcje Lasów Państwowych - dla absolwentów studiów oraz, odrębnie, dla absolwentów szkół średnich, z uwzględnieniem różnic wynikających z poziomu wykształcenia, programów praktyki oraz wymagań kwalifikacyjnych, przypisanych do przyszłych stanowisk pracy.

4. Projekty testów powinny być opracowane przez zespół pracowników, wyznaczony przez dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych. Członkowie tego zespołu składają pisemne zobowiązanie do nieujawniania treści testów.

5. W celu zapewnienia porównywalności skali trudności testów, dyrekcje regionalne Lasów Państwowych, w terminie nie późniejszym niż 30 dni przed wyznaczoną datą egzaminu, przekażą ich projekty naczelnikowi Wydziału Kadr i Szkolenia Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych lub upoważnionemu pracownikowi tego wydziału, do weryfikacji i zatwierdzenia.

6. Egzamin na terenie danej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych organizuje jej dyrektor, zwany dalej: "dyrektorem", do którego zadań należy:

a)
powoływanie komisji egzaminacyjnej, zwanej dalej "komisją", sprawdzającej wiedzę i umiejętności kandydatów, którzy złożyli wnioski o przystąpienie do egzaminu, w składzie:

– zastępca dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych - jako przewodniczący komisji, którego zadaniem jest zwoływanie posiedzeń i kierowanie jej pracą,

– naczelnik komórki właściwej ds. kadr w regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych,

– dwóch lub więcej członków komisji (według potrzeb), powoływanych przez dyrektora RDLP według jego uznania.

b)
powiadomienie, na co najmniej 30 dni przed terminem testu, poprzez zamieszczenie ogłoszenia w biurze regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych i nadleśnictwach oraz w prasie leśnej w sposób zwyczajowo przyjęty, a także na stronach internetowych Lasów Państwowych, o:

– terminie egzaminu testowego;

– obowiązku złożenia wniosku i innych wymaganych dokumentów przez ubiegających się o przystąpienie do egzaminu, a także terminie oraz miejscu ich składania;

c)
wydanie zaświadczenia o pozytywnym wyniku egzaminu, z zastrzeżeniem treści § 8, na podstawie protokołu końcowego komisji.

7. Pracą komisji kieruje jej przewodniczący.

8. Komisja jest zobowiązana do:

a)
zapewnienia sprawnego przeprowadzenia egzaminu w warunkach pełnej samodzielności rozwiązywania zadań testowych przez uczestników egzaminu,
b)
sporządzenia protokołu końcowego, zawierającego wyniki egzaminu wraz wnioskami o wydanie lub niewydanie zaświadczeń o jego wyniku poszczególnym uczestnikom egzaminu.
§  8.
Zaświadczenia o pozytywnym wyniku egzaminu, wraz z osiągniętą oceną, wydawane jest tym uczestnikom egzaminu, którzy uzyskali nie mniej niż 51 punktów z testu, przy czym za każdą prawidłową odpowiedź na pytanie przyznaje się 1 punkt. Wzór zaświadczenia stanowi załącznik nr 5 do zarządzenia.
§  9.
Niesamodzielne rozwiązywanie zadań testowych lub ułatwianie ich rozwiązywania innym uczestnikom egzaminu powoduje wykluczenie z egzaminu i niewydanie zaświadczenia o pozytywnym jego wyniku.
§  10.
1.
Uczestnikowi egzaminu od decyzji komisji przysługuje w sprawie uzyskanego wyniku odwołanie do dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, w terminie do 7 dni od daty uzyskania wiadomości, który - zależnie od treści odwołania - po jego rozpatrzeniu może podjąć jedną z decyzji o:
a)
wydaniu zaświadczenia,
b)
zarządzeniu powtórnego egzaminu testowego na podstawie nowego testu opracowanego przez komisję - w terminie nie późniejszym niż 30 dni od daty wpływu odwołania,
c)
odrzuceniu odwołania.
2.
Od decyzji dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, o której mowa w ust. 1, lit. a oraz c, odwołanie nie przysługuje.
3.
Od wyniku powtórnego egzaminu, o którym mowa w ust. 1, lit. b, odwołanie nie przysługuje.
§  11.
1.
Otrzymane przez kandydatów zaświadczenia o pozytywnym wyniku egzaminu, uprawniają do występowania o zatrudnienie we wszystkich jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych.
2.
Zaświadczenia o uzyskaniu pozytywnego wyniku postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów do pracy w jednostkach Lasów Państwowych, przeprowadzonego w ramach procedur kwalifikacyjnych obowiązujących do dnia wejścia zarządzenia w życie, także uprawniają do występowania o zatrudnienie we wszystkich jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych.
§  12.
Kierownicy jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych zobowiązani są do stosowania zasady pierwszeństwa w uzyskaniu zatrudnienia kandydatom, którzy otrzymali najwyższe oceny w zaświadczeniu o pozytywnym wyniku egzaminu.
§  13.
Kierownicy jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych przy przyjmowaniu do pracy kandydatów, którzy uzyskali zaświadczenia o pozytywnym wyniku egzaminu, zobowiązani są do sprawdzenia także innych ich kompetencji i kwalifikacji, nawiązujących do stanowiska, na którym mają być zatrudnieni, np. znajomości języków obcych, informatyki, w tym systemu informatycznego Lasów Państwowych, a także innych specjalistycznych umiejętności.
§  13a. 4
Kandydaci na staż oraz do zatrudnienia w Lasach Państwowych do dokumentów, o których mowa w § 2, ust. 2, lit. a) i b) oraz w § 7, ust. 2, dołączają oświadczenie z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
§  14.
Osoby, które nie są absolwentami i kandydatami w rozumieniu przepisów zarządzenia, są zatrudniani w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych w trybie i na zasadach ogólnych.
§  15.
Tracą moc:

1. Zarządzenie nr 59 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 18 czerwca 1999 r., z późniejszymi zmianami, w sprawie stażu absolwentów wyższych i średnich szkół w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych.

2. Zarządzenie nr 80 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 11 sierpnia 2003 r. w sprawie zasad przyjmowania absolwentów leśnych szkół średnich i wyższych na staż w Lasach Państwowych.

3. Zarządzenie nr 93 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 6 października 2003 r. w sprawie zasad zatrudniania w jednostkach Lasów Państwowych nowych pracowników - absolwentów szkół leśnych.

§  16.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

RAMOWY PROGRAM STAŻU ABSOLWENTÓW ŚREDNICH SZKÓŁ LEŚNYCH

A. Ogólne założenia stażu

Głównym celem stażu jest przygotowanie stażysty do pracy na stanowisku leśniczego. W przypadku zamiaru zatrudnienia stażysty na innym stanowisku, należy odpowiednio ukierunkować program stażu.

Roczny okres stażu powinien zapewnić pełną realizację programu. Stażysta zapoznaje się z zadaniami leśnictwa i nadleśnictwa, warunkami ich realizacji oraz - w fazie początkowej stażu - wykonuje prace pod nadzorem (niesamodzielnie), a w dalszych powierza mu się samodzielne zadania.

Proponuje się zapoznawanie z następującymi zagadnieniami:

a)
ocena stanu lasu i zasady planowania zadań gospodarczych;
b)
bilans możliwości i sposobów wykonania, ustalania rozmiaru i jakości potrzeb materiałowych, warunkujących realizację zadań (na przykład zapotrzebowanie na sadzonki, środki ochrony lasu, paliwa, usługi, itp.);
c)
sposoby i metody zapewnienia możliwości wykonania zadań (stosowanie ekologicznych technologii, współpraca z jednostkami usługowymi, miejscową ludnością, samorządem gminy i jej administracją itp.);
d)
kierowanie wykonaniem określonego zadania lub zespołem zadań (na przykład zalesieniami, konkretnym zabiegiem pielęgnacyjnym lub ochronnym, pracą z zakresu pozyskania drewna);
e)
zapewnienie bezpiecznych warunków wykonywania prac leśnych, ich właściwego nadzoru i kontroli;
f)
praktyczna znajomość instrukcji i umiejętność obsługi rejestratora leśniczego i wprowadzanie do SILP dokumentów źródłowych stosowanych w leśnictwie;
g)
zapoznanie z zasadami pracy z SILP na poziomie leśnictwa, sporządzanie dokumentacji związanej z planowaniem - z użyciem rejestratora leśniczego, realizacją i odbiorem wykonanych prac oraz sprawozdawczością (opracowywanie wniosków gospodarczych, harmonogramów planów prac zalesieniowych, sporządzanie sprawozdań, wypełnianie druków dotyczących, przykładowo, wyników badań zapędraczenia gleby, jesiennych poszukiwań szkodliwych owadów, kart sygnalizacyjnych, wykazów odbiorczych drewna, kwitów wywozowych, wykazów robót, dokumentacji płacowej) w kontekście stosowania SILP;
h)
zasady korzystania ze środków pomocniczych (np. operatu urządzeniowego, instrukcji, obowiązujących zasad wykonywania prac leśnych wprowadzonych zarządzeniami dyrektora generalnego lub dyrektorów regionalnych dyrekcji LP);
i)
zasady współpracy z Policją, Strażą Leśną, szkołami, instytucjami oraz organizacjami społecznymi w zakresie ochrony środowiska i przyrody, w celu zapewnienia współdziałania, wzajemnej pomocy, wymiany doświadczeń i informacji o zagrożeniach dla lasu.

B. Szczegółowe zagadnienia stażu

Realizacja programu powinna wynikać z kalendarza prac leśnych. Staż należy wzbogacić o zagadnienia nieujęte w programie, ale występujące w nadleśnictwie i leśnictwie - miejscu pracy stażysty.

1. Przyrodniczoleśne, organizacyjne oraz materialne warunki działalności nadleśnictwa i leśnictwa:

a)
zapoznanie się z planem urządzenia gospodarstwa leśnego, mapą drzewostanową, objazd nadleśnictwa i leśnictwa;
b)
zapoznanie się z bazą techniczną nadleśnictwa oraz leśnictwa;
c)
inne szczególne rodzaje działalności nadleśnictwa;
d)
zapoznanie się z regulaminem organizacyjnym nadleśnictwa, systemem zarządzania i przepływu informacji - udział w naradach leśniczych, szkoleniach, instruktażach organizowanych w nadleśnictwie oraz leśnictwie;
e)
zapoznanie się z zadaniami poszczególnych komórek organizacyjnych nadleśnictwa, kompetencjami i obowiązkami pracowników, w tym Służby Leśnej;
f)
współpraca nadleśnictwa z leśnictwem - leśnictwo jako część składowa nadleśnictwa, współzależności, wzajemne obowiązki oraz rodzaje i sposoby pomocy dla leśnictwa ze strony nadleśnictwa.

2. Hodowla lasu

a)
przegląd stanu hodowli lasu w leśnictwie;
b)
selekcja i nasiennictwo: drzewostany i plantacje nasienne, drzewa doborowe, zasady wyboru oraz gospodarowania w nich, organizacja zbioru szyszek i nasion, odbiór, wstępna ocena nasion, ich przechowywanie, wysyłka do wyłuszczarni, pobieranie próbek nasion do oceny, przysposabianie nasion do wysiewu, sporządzanie bilansu materiału siewnego;
c)
zakładanie i prowadzenie plantacji nasiennych;
d)
szkółkarstwo:

– organizacja gospodarki szkółkarskiej w nadleśnictwie, leśnictwie;

– określanie zadań gospodarki szkółkarskiej;

– prace w szkółkach;

– ocena udatności zasiewów i materiału sadzeniowego;

– ochrona szkółek;

– produkcja wegetatywnego materiału sadzeniowego (zrzezów);

e)
odnowienia i zalesienia:

– prace przygotowawczo-organizacyjne (określenie potrzeb: w zakresie zatrudnienia na okres odnowień i zalesień, na materiał sadzeniowy, sprzęt techniczny itd.);

– przygotowanie gleby pod odnowienia i zalesienia (stosowane w danym leśnictwie oraz wybór właściwego sposobu przygotowania);

– problematyka odnowień naturalnych (wybór drzewostanów do odnowień naturalnych, inicjowanie i prowadzenie tych odnowień, ocena skuteczności zabiegów hodowlanych wspomagających odnowienie naturalne, podejmowanie decyzji o uzupełniających odnowieniach sztucznych);

– ocena udatności upraw, sposób przeprowadzania oraz planowanie poprawek i uzupełnień, określanie przyczyn obniżenia udatności nasadzeń;

– dolesianie luk;

f)
wprowadzanie podszytów - określanie potrzeb, zapoznanie się ze stanem drzewostanów wymagających tego zabiegu, sposoby przygotowania gleby, wybór sposobu wykonania (siew, sadzenie), dobór sadzonek;
g)
pielęgnacja lasu:

– ręczne i mechaniczne sposoby pielęgnacji upraw: spulchnianie gleby, niszczenie chwastów (w tym chemiczne);

– cięcia pielęgnacyjne: normowanie zagęszczenia młodników oraz odnowień naturalnych, regulowanie składu gatunkowego i zadrzewienia, zabiegi podnoszące jakość pojedynczego drzewa, utrzymywanie dobrego stanu zdrowotnego lasu, regulowanie struktury gatunkowej, zmieszania oraz wysokościowej drzewostanu;

– wyznaczanie drzew do usunięcia, rozpoznawanie negatywnych cech upraw, młodników, drzewostanów i pojedynczych drzew;

– praktyczne kojarzenie cięć pielęgnacyjnych z użytkowaniem lasu;

– melioracje leśne, nawożenie, wapnowanie (umiejętność wnioskowania o potrzebie i zakresie zastosowania danego zabiegu na konkretnych przykładach).

3. Ochrona lasu

a)
wyrabianie umiejętności praktycznej oceny stanu zdrowotnego i sanitarnego lasu oraz rozpoznawanie czynników szkodotwórczych;
b)
zapoznanie się z przykładami stosowania metod ograniczania populacji szkodliwych owadów i chorób grzybowych oraz zapobiegania wyrządzanym przez nie szkodom;
c)
kontrole występowania szkodników leśnych (zwyczajne i nadzwyczajne), a także zapędraczenia, jesienne poszukiwania szkodników sosny, rozpoznawanie występowania szkodników w poszczególnych stadiach rozwoju;
d)
rozpoznawanie drzew "trocinkowych";
e)
chemiczne zwalczanie owadów;
f)
rozpoznawanie chorób nasion, sadzonek i drzew, profilaktyka i zwalczanie;
g)
ochrona lasu przed gryzoniami;
h)
sporządzanie dokumentacji z wyników poszukiwań szkodników i kart sygnalizacyjnych, meldunków dotyczących stanu zagrożenia lasu, wyników obserwacji występowania patogenów i szkodników;
i)
czynności z zakresu profilaktyki przeciwpożarowej (planowanie i wykonywanie pasów p.poż., organizowanie oraz udział w systemie obserwacji, ostrzegania, jak też powiadamiania o pożarach;
j)
ochrona przyrody (szczególne formy ochrony przyrody w LP jak np.: rezerwaty, parki krajobrazowe, pomniki przyrody, ochrona gatunkowa roślin i zwierząt, w tym strefowa, obszary chronionego krajobrazu, użytki ekologiczne i in.);
k)
rozpoznawanie i ocena nasilenia szkód przemysłowych i na skutek antropopresji.

4. Użytkowanie lasu

a)
planowanie rozmiaru użytkowania z uwzględnieniem podziału na poszczególne rodzaje cięć i stosowanych rębni (właściwe przeprowadzanie szacunków brakarskich);
b)
prowadzenie cięć, organizacja pracy na zrębie: powierzchnie cięć i ich wyznaczanie, wytyczanie szlaków zrywkowych, składnic przyzrębowych, problematyka bezpieczeństwa pracy przy pozyskaniu drewna;
c)
odbiór i klasyfikacja drewna - jego ewidencjonowanie i cechowanie;
d)
sporządzanie kwitów wywozowych, protokołów przekazania drewna, specyfikacji jakościowych;
e)
wydawanie drewna drobnym odbiorcom;
f)
uprzątanie powierzchni zrębowych;
g)
kierowanie zrywką i transportem drewna.

5. Łowiectwo

a)
rozpoznawanie szkód łowieckich w uprawach leśnych i rolnych, młodnikach oraz drzewostanach, a także stosowanie sposobów zapobiegania tym szkodom we współpracy z kołami łowieckimi;
b)
szacowanie szkód łowieckich w uprawach rolnych i drzewostanach;
c)
planowanie zagospodarowania łowieckiego (poletka i urządzenia łowieckie, planowanie oraz dokarmianie zwierzyny).

6. Pozostałe działy gospodarki leśnej

a)
zagospodarowanie turystyczne i inne zadania z zakresu udostępniania lasu (wyznaczanie oraz urządzanie miejsc wypoczynku, ścieżek zdrowia, edukacyjnych, parkingów, rozmieszczanie tablic informacyjnych itp.);
b)
ochrona lasu przed szkodnictwem (współdziałanie ze Strażą Leśną i Policją);
c)
inne czynności oraz zadania wynikające z bieżących potrzeb, a także specyfiki leśnictwa i nadleśnictwa.

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

RAMOWY PROGRAM STAŻU ABSOLWENTÓW WYŻSZYCH SZKÓŁ LEŚNYCH

A. Założenia ogólne

Głównym celem stażu jest przygotowanie do pracy na stanowiskach samodzielnych i kierowniczych w Służbie Leśnej. Wskazane jest modyfikowanie programu stażu, nawiązujące do docelowego stanowiska pracy, na jakim przewiduje się zatrudnić stażystę po zakończeniu stażu.

Realizacja kolejnych etapów stażu powinna wynikać z normalnego toku prac gospodarczych w nadleśnictwie oraz, w miarę możliwości, zawierać wszystkie elementy procesu kierowania, poczynając od rozpoznawania zadań do wykonania oraz rozmiaru tych zadań w porównaniu z własnymi możliwościami ich wykonania. Stażysta powinien posiąść umiejętność oceny właściwego przebiegu realizacji zadań, ich jakości, a także słuszności wyboru sposobów (metod) wykonania.

Realizacja programu powinna zapewnić stażyście nabycie następujących, głównych umiejętności:

a)
planowania zadań gospodarczych w nadleśnictwie (opracowywanie wniosków gospodarczych oraz harmonogramów prac w powiązaniu z ekonomicznymi aspektami działalności);
b)
organizowania wykonania zadań na terenie nadleśnictwa (określanie zadań leśnictw oraz innych komórek organizacyjnych, organizowanie współdziałania pomiędzy leśnictwami i nadleśnictwem, jak też udzielania wzajemnej pomocy, określanie rodzaju, a także rozmiaru niezbędnych do wykonania zadań nadleśnictwa, usług zewnętrznych itp.);
c)
kierowania zadaniami gospodarczymi i kontroli ich wykonania przez leśniczych;
d)
współpracy z jednostką nadzorującą, administracją samorządową, zespołem ochrony lasu, Strażą Leśną i Pożarną, Policją, organizacjami ochrony przyrody oraz środowiska, szkołami itp.;
e)
wykonywania niezbędnych prac planistycznych i biurowych związanych z pełnieniem obowiązków na kierowniczym stanowisku, w tym pełna znajomość SILP w nadleśnictwie.

B. Problematyka szczegółowa stażu

1. Przyrodniczoleśne, organizacyjne oraz ekonomiczne warunki działalności nadleśnictwa, w tym zwłaszcza zapoznanie się z:

a)
planem urządzenia gospodarstwa leśnego, mapami, jak też planami gospodarczymi, ekonomiczno-finansowymi i inną dokumentacją, istotną dla działalności nadleśnictwa oraz stanem lasów nadleśnictwa;
b)
regulaminem organizacyjnym nadleśnictwa oraz systemem zarządzania i obiegu informacji z wykorzystaniem SILP do tego celu;
c)
obowiązkami, kompetencjami i uprawnieniami poszczególnych stanowisk pracy;
d)
podstawowymi aktami prawnymi dotyczącymi Lasów Państwowych i spełniania przez nie podstawowych ich zadań (ustawy: o lasach, ochronie przyrody, ochronie gruntów rolnych i leśnych; najważniejsze akty wykonawcze do ustawy o lasach dotyczące zasad gospodarki finansowej, Służby Leśnej, umundurowania, gospodarki mieszkaniowej, uznawania lasów za ochronne, sporządzania planów urządzenia lasu, zasad współdziałania Lasów Państwowych z Policją, a także nabywania gruntów przeznaczonych do zalesienia);
e)
zapoznanie się z obowiązującymi, podstawowymi instrukcjami i zasadami gospodarki leśnej oraz innymi przepisami prawnymi dotyczącymi zakresu działania nadleśnictwa.

2. Praktyczne wykonywanie, pod kontrolą, obowiązków na wybranych stanowiskach pracy w nadleśnictwie (w tym inżyniera nadzoru, zastępcy nadleśniczego oraz głównego księgowego).

3. Staż w leśnictwie polegający na zapoznaniu się z codziennymi obowiązkami leśniczego i jego głównymi zadaniami, wynikającymi z prowadzenia gospodarki leśnej, w tym praktyczna umiejętność posługiwania się rejestratorem leśniczego.

4. Staż w zespole ochrony lasu w okresie oceny wyników badań zapędraczenia oraz jesiennych poszukiwań szkodników sosny, a także udział w akcjach ograniczania populacji szkodliwych owadów i zwalczania chorób grzybowych.

5. Praktyczne wykonywanie (pod nadzorem) prac związanych z:

- wyznaczaniem drzew do usunięcia w cięciach pielęgnacyjnych,

- wykonaniem planu zabezpieczenia przeciwpożarowego,

- sporządzaniem wniosków gospodarczych,

- kontrolą wykonania prac leśnych w leśnictwie i prawidłowości sporządzania dokumentacji związanej z tymi pracami,

- oceną udatności upraw i produkcji szkółkarskiej, połączoną z wnioskowaniem o przyczynach jej obniżenia,

- wyborem drzewostanów i drzew nasiennych.

6. Zapoznanie się z działalnością inwestycyjno-remontową i innymi szczególnymi działami gospodarczymi nadleśnictwa.

7. Zapoznanie się z zasadami obrotu drewnem oraz marketingiem drewna.

8. Wykonywanie prac z zakresu ograniczania szkodnictwa leśnego: ewidencji wykroczeń, prowadzenia postępowań przygotowawczych w sprawach przeciwko sprawcom szkód leśnych, współpraca w tym zakresie z Policją i Strażą Leśną.

9. Wyjazdy: oddelegowania do innych nadleśnictw w celu zapoznania się z istotnymi dla przyszłej pracy zagadnieniami, niewystępującymi w okresie stażu w macierzystej jednostce.

W ramach stażu stażysta powinien uczestniczyć we wszystkich naradach technicznych, szkoleniach itp., organizowanych w nadleśnictwie. Powinien także ukończyć kurs z zakresu bhp III stopnia jak też, w miarę możliwości, organizacji i kierowania oraz controllingu I stopnia.

ZAŁĄCZNIK  Nr 3

Strona tytułowa

Nadleśnictwo: ...............

Leśnictwo: ..................

DZIENNIK PRZEBIEGU STAŻU

.............................

(imię i nazwisko stażysty)

..............................................................

(wykształcenie: nazwa ukończonej szkoły, rok ukończenia)

.............................

(opiekun stażysty)

...............................

(podpis nadleśniczego)

Strony następne:

Lp.Rodzaj wykonywanej pracyPrzebieg czynności, data, miejsce pracyUwagi stażysty

- Uwagi i podpis potwierdzającego wykonanie pracy

Strony kolejne:

- uwagi stażysty o przebiegu stażu,

- ocena nadleśniczego dotycząca pracy stażysty i przebiegu stażu.

ZAŁĄCZNIK  Nr 4

................, dnia ....... 200.. r.

Pieczęć jednostki

organizacyjnej Lasów

Państwowych

Znak sprawy: ............

ZAŚWIADCZENIE

Zaświadcza się, że Pan/Pani .................................,

Urodzony/a (pełna data) ................ w ..................,

w okresie od ......... do ......... odbył(a) staż, o którym

mowa w zarządzeniu nr 24 dyrektora generalnego Lasów

Państwowych z 7 czerwca 2006 r. w sprawie stażu absolwentów

szkół oraz przyjmowania ich do zatrudnienia w Lasach

Państwowych, znak: GK-1103-10/06, na zasadach w tym

zarządzeniu określonych, dnia ................ zdał(a) egzamin

przed komisją powołaną przez dyrektora Regionalnej Dyrekcji

Lasów Państwowych w ................., obejmujący sprawdzenie

wiedzy i kompetencji zawodowych z zakresu programu stażu.

W wyniku oceny przebiegu stażu i egzaminu uzyskał(a) ocenę

syntetyczną: ............... .

..............................................

Podpis kierownika jednostki organizacyjnej LP

(lub osoby upoważnionej)

ZAŁĄCZNIK  Nr 5

................, dnia ...... 200... r.

Pieczęć jednostki

organizacyjnej Lasów

Państwowych

ZAŚWIADCZENIE

upoważniające do ubiegania się o pracę w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych

Pan/Pani .................................................,

urodzony/a (pełna data) ................, w .................,

wziął/wzięła udział w postępowaniu kwalifikacyjnym dla

kandydatów do pracy w Lasach Państwowych, przeprowadzonym w

terminie ................. i uzyskał/a ....... punktów.

Niniejsze zaświadczenie upoważnia do ubiegania się o

zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych.

..............................................

Podpis kierownika jednostki organizacyjnej LP

(lub osoby upoważnionej)

1 § 2 pkt 2:

- zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 11 z dnia 15 marca 2007 r. (B.I.LP.07.4.19) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 marca 2007 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 68 z dnia 14 grudnia 2007 r. (B.I.LP.08.1.2) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 14 grudnia 2007 r.

2 § 4 ust. 3 zmieniony przez § 2 zarządzenia nr 11 z dnia 15 marca 2007 r. (B.I.LP.07.4.19) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 marca 2007 r.
3 § 6 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 68 z dnia 14 grudnia 2007 r. (B.I.LP.08.1.2) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 14 grudnia 2007 r.
4 § 13a dodany przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 68 z dnia 14 grudnia 2007 r. (B.I.LP.08.1.2) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 14 grudnia 2007 r.