Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MPiPS.1992.3.1

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1995 r.

ZARZĄDZENIE Nr 17
MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
z dnia 26 czerwca 1992 r.
w sprawie stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników urzędów państwowych.

Na podstawie § 2 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 lutego 1989 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów państwowych (Dz. U. Nr 8, poz. 50, z 1990 r. Nr 24, poz. 139 i Nr 73, poz. 433) zarządza się, co następuje:
§  1. Ustala się tabele miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego uwzględniających wprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiące załącznik do zarządzenia.
§ 2. Traci moc zarządzenie nr 6 Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 4 marca 1991 r. w sprawie stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników urzędów państwowych (Dz. Urz. MPiPS Nr 2, poz. 2).
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 1 czerwca 1992 r.

ZAŁĄCZNIK 1

TABELE

miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego:

A. Dla pracowników urzędów naczelnych i centralnych organów administracji państwowej

Kategoria zaszeregowaniaKwota w złotych
I210-230
II220-250
III230-270
IV240-300
V250-330
VI260-360
VII270-400
VIII280-440
IX290-480
X300-520
XI310-560
XII320-600
XIII340-650
XIV360-700
XV380-750
XVI400-800
XVII420-850
XVIII440-900
XIX460-950
XX490-1.000
XXI520-1.100

B. Dla pracowników pozostałych urzędów państwowych

Kategoria zaszeregowaniaKwota w złotych
I200-230
II205-240
III210-250
IV215-270
V220-290
VI225-310
VII230-330
VIII235-350
IX240-370
X245-400
XI250-430
XII260-460
XIII270-500
XIV280-540
XV290-580
XVI300-620
XVII310-660
XVIII320-700
XIX340-750
XX360-800
XXI380-850
1 Załącznik:

- zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 34 z dnia 25 maja 1993 r. (Dz.Urz.MPiPS.93.2.4) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 kwietnia 1993 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 17 z dnia 2 lutego 1994 r. (Dz.Urz.MPiPS.94.1.1) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1994 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 17 z dnia 2 lutego 1994 r. (Dz.Urz.MPiPS.94.1.1) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 czerwca 1994 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 92 z dnia 25 października 1994 r. (Dz.Urz.MPiPS.94.4.5) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1995 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 16 z dnia 18 stycznia 1995 r. (Dz.Urz.MPiPS.95.1.1) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1995 r.