Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MPiPS.1989.6.15

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1989 r.

ZARZĄDZENIE Nr 63
MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
z dnia 1 sierpnia 1989 r.
w sprawie stawek wynagrodzeń zasadniczych dla pracowników zatrudnionych w Straży Przemysłowej.

Na podstawie § 2 ust. 2 uchwały nr 113/84 Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 1984 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w Straży Przemysłowej, zmienionej uchwałą nr 171/85 Rady Ministrów z dnia 28 października 1985 r. oraz uchwałą nr 80/89 Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 1989 r., zarządza się, co następuje:
§  1. Ustala się tabelę stawek wynagrodzeń zasadniczych dla pracowników zatrudnionych w Straży Przemysłowej, stanowiącą załącznik do zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 1 lipca 1989 r.

ZAŁĄCZNIK

Tabela stawek wynagrodzeń zasadniczych

Kategoria zaszeregowaniaStawki wynagrodzeń zasadniczych
miesięczne

godzinowe

Ido - 28.300do 159
II26.000 - 32.000146 - 180
III29.400 - 35.800165 - 201
IV32.800 - 39.500184 - 222
V36.200 - 43.300203 - 243
VI39.500 - 47.000222 - 264
VII42.900 - 50.800241 - 285
VIII46.300 - 54.500260 - 306
IX49.800 - 58.300 x
XI57.700 - 68.300 x
XII62.200 - 73.300 x