Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.1989.9.22

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 października 1989 r.

ZARZĄDZENIE Nr 64
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 10 października 1989 r.
w sprawie stawek podatku obrotowego od samochodów osobowych oraz rozliczeń z budżetem przy sprzedaży tych samochodów.

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 10 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. Nr 27, poz. 111, z 1982 r. Nr 45, poz. 289, z 1984 r. Nr 52, poz. 269, z 1985 r. Nr 12, poz. 50, z 1988 r. Nr 41, poz. 325 oraz z 1989 r. Nr 4, poz. 23, Nr 33, poz. 176 i Nr 35, poz. 192), art. 16 ust. 1 i 2 oraz art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o opodatkowaniu jednostek gospodarki uspołecznionej (Dz. U. z 1987 r. Nr 12, poz. 77 i z 1989 r. Nr 3, poz. 12) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Ustala się stawki podatku obrotowego dla następujących samochodów produkcji krajowej (w procencie ceny detalicznej, pomniejszonej o marże handlowe):
1) Fiat 126p - 35% z tym, że Fiat 126 fabrycznie przystosowany dla inwalidów jest wolny od podatku
2) FSO 1500 - 40%
3) Polonez - 50%.
2. Ustala się podatek obrotowy od samochodów osobowych importowanych w wysokości różnicy pomiędzy wartością samochodu w cenach sprzedaży, pomniejszonych o marże a wartością obliczoną według cen transakcyjnych, z tym że podatek obrotowy nie może być niższy od 70% ceny realizacji, a w przypadku samochodów:
1) Trabant Limuzyna i

Trabant Uniwersal - od 35%,

2) Trabant Hycomat - od 20% ceny realizacji.
§  2. Podatnikiem podatku obrotowego przy sprzedaży samochodów osobowych, w tym również samochodów importowanych, jest:
1) producent (importer) - w przypadku sprzedaży bez pośrednictwa jednostek handlowych,
2) jednostka handlowa - w pozostałych przypadkach.
§  3.
1. Zarządza się zaniechanie poboru podatków obrotowego i dochodowego oraz dywidend należnych od przedsiębiorstw "Polmozbyt" i Przedsiębiorstwa Techniczno-Handlowego Motoryzacji "Polmozbyt" w Warszawie w części odpowiadającej:
1) kwotom bonifikat stosowanych przy sprzedaży samochodów osobowych nabywcom, którzy uzyskali uprawnienie do nabycia samochodu osobowego w ramach przedpłat wniesionych w 1981 r. w wysokości określonej w załączniku do zarządzenia,
2) 10% dopłatom do cen samochodów osobowych produkcji krajowej (wraz z kosztami sądowymi i odsetkami za zwłokę), wypłacanym nabywcom samochodów na podstawie prawomocnych wyroków sądowych,
3) różnicom cen samochodu Fiat 126p w wersji Face Lifting i Fiat 126p 650E Standard (wraz z kosztami sądowymi i odsetkami za zwłokę) wypłacanymi nabywcom samochodów na podstawie prawomocnych wyroków sądowych.
2. Zaniechanie, o którym mowa w ust. 1 stosuje się również przy zamianie uprawnienia do zakupu określonego samochodu osobowego w ramach przedpłat na uprawnienie do nabycia innego samochodu, z tym że przy zamianie samochodu:
1) Fiat 126p 650 FL Standard na inny samochód stosuje się w każdym przypadku kwotę określoną w załączniku do zarządzenia dla samochodu Fiat 126 FL,
2) FSO 1500 na samochód o cenie detalicznej wyższej od 14.000.000 zł stosuje się kwotę określoną w załączniku do zarządzenia dla samochodu FSO 1500,
3) FSO 1500 na samochód o cenie detalicznej niższej od 14.000.000 zł oraz samochodu Polonez na inny samochód nie stosuje się kwot określonych w załączniku do zarządzenia.
3. Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio do samochodów osobowych sprzedanych przez stacje sprzedaży Fabryki Samochodów Małolitrażowych w Bielsku Białej i Fabryki Samochodów Osobowych w Warszawie.
§  4.
1. W przypadku gdy kwoty podatków obrotowego i dochodowego oraz dywidend należnych za dany miesiąc od przedsiębiorstw "Polmozbyt" będą niższe od kwot określonych w § 3, zaniechanie poboru podatku obrotowego i dochodowego oraz dywidend, o których mowa w tym paragrafie, stosuje się odpowiednio do należności budżetowych Fabryki Samochodów Małolitrażowych w Bielsku Białej i Fabryki Samochodów Osobowych w Warszawie.
2. Zaniechanie, o którym mowa w ust. 1 stosuje się pod warunkiem, że Fabryka Samochodów Małolitrażowych w Bielsku Białej i Fabryka Samochodów Osobowych w Warszawie będą przekazywały kwoty odpowiadające temu zaniechaniu przedsiębiorstwom "Polmozbyt", z przeznaczeniem na cele określone w § 3 ust. 1 i 2.
3. Podstawę przekazywania kwot określonych w ust. 1 stanowią noty obciążeniowe sporządzane przez przedsiębiorstwa "Polmozbyt" za okresy 10-cio dniowe (dekadowo) w terminie 10-ciu dni od upływu dekady.
§  5. Tracą moc:
1) zarządzenie Nr 23 Ministra Finansów z dnia 17 marca 1989 r. w sprawie częściowego zaniechania poboru podatku obrotowego i dochodowego przy sprzedaży samochodów osobowych,
2) § 13 zarządzenia Nr 8 Ministra Finansów z dnia 6 lutego 1989 r. w sprawie stawek podatku obrotowego od jednostek gospodarki uspołecznionej oraz ulg i zwolnień od tego podatku (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 2, poz. 4) oraz stawki podatku obrotowego określone w poz. 10 pkt 1 załącznika Nr 1 do tego zarządzenia.
§  6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 października 1989 r., z tym że bonifikaty dla nabywców którzy uzyskali uprawnienia do nabycia samochodu przed dniem 31 grudnia 1987 r. stosuje się do dnia 31 grudnia 1989 r.

ZAŁĄCZNIK

Lp.Marka samochoduWysokość kwot bonifikat przy sprzedaży samochodów osobowych nabywcom, którzy uzyskali uprawnienia do nabycia samochodu w ramach przedpłat:
przed dniem 31 grudnia 1986 r.przed dniem 31 grudnia 1987 r.przed dniem 31 grudnia 1988 r.
1Fiat 126p FL8.484.000 zł8.310.000 zł7.200.000 zł
2FSO 150013.161.000 "12.650.000 "10.000.000 "
3Polonez18.942.000 "--