Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.1989.3.20

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1989 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 30 czerwca 1989 r.
w sprawie stawki prowizyjnej oraz szczegółowych zasad i trybu wynagradzania prowizyjnego pracowników państwowych biur notarialnych

Na podstawie § 9 ust. 2 uchwały nr 20 Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1989 r. w sprawie wynagradzania sędziów sądów powszechnych, notariuszy oraz asesorów i aplikantów sądowych i notarialnych (Monitor Polski Nr 5, poz. 49) oraz w związku z § 6 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 lutego 1989 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów państwowych (Dz. U. Nr 8, poz. 50) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Fundusz wynagrodzenia prowizyjnego tworzy się na szczeblu centralnym z wpływów z tytułu opłat notarialnych i wynosi on 8,5% tych wpływów.
2. Okresem rozliczeniowym funduszu wynagrodzenia prowizyjnego jest jeden rok.
3. Wynagrodzenie prowizyjne wypłacane jest do końca drugiego miesiąca następującego po upływie każdego kwartału.
§  2.
1. Ustala się centralną stawkę prowizyjną, którą otrzymuje się dzieląc 5% dochodu uzyskanego z opłat notarialnych w roku ubiegłym przez 50% łącznej liczby punktów określonych w § 4 regulaminu stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia. Liczbę punktów określa się na dzień 31 grudnia ubiegłego roku według zatrudnienia notariuszy, asesorów, aplikantów notarialnych uprawnionych do otrzymania wynagrodzenia prowizyjnego i pracowników administracyjnych.
2. Dochód z opłat notarialnych ustala się na podstawie sprawozdań finansowych.
§  3. Wynagrodzenie prowizyjne wypłacane jest po przekroczeniu w danym kwartale przez państwowe biuro notarialne 100% zadań rzeczowych ustalonych w regulaminie.
§  4. Prezes sądu wojewódzkiego może zmniejszyć lub pozbawić wynagrodzenia prowizyjnego państwowe biuro notarialne w przypadku:
1) nie uzasadnionego wyznaczenia dla sporządzenia czynności notarialnych odległych terminów, które nie powinny przekraczać jednego miesiąca,
2) występowania w biurze nie usprawiedliwionych zaległości w sprawach wieczysto-księgowych, jeżeli zaległości te przekraczają dwumiesięczny wpływ w stosunku rocznym,
3) uzasadnionych skarg na działalność państwowego biura notarialnego.
§  5. Wynagrodzenie prowizyjne otrzymują:
1) notariusz, asesor oraz aplikant notarialny, po odbyciu co najmniej jednego roku aplikacji, zatrudnieni w państwowym biurze notarialnym,
2) pracownik administracyjny zatrudniony w państwowym biurze notarialnym,
3) sędzia i asesor sądowy delegowany do pracy w państwowym biurze notarialnym,
4) pracownik administracyjny sądu przeniesiony do pracy w państwowym biurze notarialnym.
§  6. Przy ustalaniu wynagrodzenia prowizyjnego uwzględnia się osobisty, wymierny wkład pracy każdego pracownika w wykonanie zadań rzeczowych.
§  7.
1. Podziału funduszu wynagrodzenia prowizyjnego, wypracowanego przez państwowe biuro notarialne, pomiędzy notariuszy, asesorów, aplikantów notarialnych i pracowników administracyjnych oraz sędziów, asesorów sądowych i pracowników administracyjnych sądu przeniesionych do pracy w państwowym biurze notarialnym dokonuje kierownik biura stosownie do treści § 6 zarządzenia po zasięgnięciu opinii przedstawiciela rady pracowniczej.
2. Kierownik państwowego biura notarialnego odpowiedzialny jest za prawidłowe obliczenie zadań rzeczowych stanowiących podstawę do wypłaty wynagrodzenia prowizyjnego.
3. Kierownik biura może zmniejszyć lub pozbawić wynagrodzenia prowizyjnego notariusza lub innego pracownika, jeżeli zachodzą uzasadnione przypadki określone w § 4 zarządzenia.
§  8. Traci moc zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 października 1988 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarowania dodatkowym funduszem nagród oraz trybu stosowania i szczegółowych zasad wynagradzania prowizyjnego dla pracowników państwowych biur notarialnych (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. Nr 6, poz. 31).
§  9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 kwietnia 1989 r.

ZAŁĄCZNIK

REGULAMIN

ustalający rodzaj i tryb określania zadań rzeczowych dla państwowych biur notarialnych w systemie prowizyjnym
§  1. W celu ustalenia zadań rzeczowych państwowego biura notarialnego, których przekroczenie jest warunkiem uruchomienia wynagrodzenia prowizyjnego, wprowadza się punkty za poszczególne czynności dokonywane w państwowych biurach notarialnych przy uwzględnieniu stopnia trudności wykonywania tych czynności, przyjmując:
1) za sporządzenie czynności w formie aktu notarialnego zawierającego:
a) zbycie nieruchomości:

- rolnej 8 pkt

- nierolnej 6 pkt,

b) czynności działowe (dział spadku, zniesienie współwłasności,

ustanowienie odrębnej własności lokali, podział majątku wspólnego) 7 pkt,

c) inne czynności w formie aktu notarialnego:

- jednostronne 3 pkt

- dwustronne 4 pkt,

d) umowę spółki:

- z udziałem wyłącznie osób fizycznych, protokół zgromadzenia

wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i

walnego zgromadzenia organizacji społecznych, stowarzyszeń

i spółdzielni oraz zmiana umowy spółki 7 pkt

- z udziałem osób prawnych lub podmiotów zagranicznych 12 pkt;

2) za sporządzenie umowy na piśmie lub projektu aktu notarialnego 3 pkt;
3) za wydanie postanowienia o obowiązku uiszczenia opłat

za dokonanie czynności notarialnej 2 pkt;

4) za dokonanie czynności wpisu do księgi wieczystej, łącznie z

czynnościami wykonawczymi 2 pkt;

5) za czynności związane z wydaniem postanowienia o złożeniu

dokumentów do zbioru, łącznie z czynnościami wykonawczymi 2 pkt;

6) za załatwienie sprawy w postępowaniu przynaglającym z chwilą

zakreślenia w dzienniku Pn 1 pkt;

7) za sporządzenie odpisu z księgi wieczystej lub wydanie

zaświadczenia 0,2 pkt;

- jeżeli sporządzenie odpisu dokonane zostało przy pomocy

komputera 0,05 pkt;

8) za dokonanie czynności poświadczenia 0,6 pkt;
9) za załatwienie sprawy w postępowaniu spadkowym:

- o zabezpieczeniu spadku 3 pkt;

- inne 2 pkt;

10) za załatwienie sprawy w postępowaniu nakazowym lub

upominawczym 2 pkt.

§  2. Za sporządzenie wypisu (odpisu) przy dokonywaniu czynności aktowych nie liczy się dodatkowego punktu.
§  3. Jeżeli jednym aktem notarialnym objęto kilka czynności między tymi samymi osobami, dotyczącymi tego samego przedmiotu i pozostających ze sobą w takim stosunku, że jedna z nich ma charakter czynności głównej, a inne ubocznych, punkty za sporządzenie aktu oblicza się według czynności głównej.
§  4.
1. Zadania rzeczowe państwowego biura notarialnego uznaje się za wykonane w 100%, jeżeli liczba punktów określonych w § 1 w okresie jednego kwartału wynosi:
a) 600 punktów dla jednego notariusza (asesora),
b) 360 punktów dla jednego pracownika administracyjnego,
c) 200 punktów dla jednego aplikanta notarialnego uprawnionego do otrzymania wynagrodzenia prowizyjnego.
2. Zadania, o których mowa w ust. 1, obniża się do:
a) 200 punktów dla kierownika państwowego biura notarialnego zatrudniającego powyżej 20 notariuszy,
b) 300 punktów dla kierownika państwowego biura notarialnego zatrudniającego powyżej 10 notariuszy,
c) 400 punktów dla notariusza, któremu powierzono pełnienie obowiązków wizytatora notarialnego w okręgu sądu wojewódzkiego obejmującego do 10 państwowych biur notarialnych,
d) 300 punktów dla notariusza, któremu powierzono pełnienie obowiązków wizytatora notarialnego w okręgu sądu wojewódzkiego obejmującego powyżej 10 państwowych biur notarialnych,
e) 100 punktów dla notariusza oddelegowanego do pracy w Ministerstwie Sprawiedliwości, jeżeli bezpośrednio uczestniczy on w wykonywaniu zadań rzeczowych przez biuro, z którego został oddelegowany.
3. Do ustalenia wysokości wykonania zadań rzeczowych nie wlicza się punktów pracownika, który przebywa na urlopie macierzyńskim, wychowawczym lub na urlopie dla poratowania zdrowia albo nieobecnego w pracy z powodu choroby trwającej powyżej jednego miesiąca. Pracownik ten nie otrzymuje wynagrodzenia prowizyjnego.
§  5. Fundusz wynagrodzenia prowizyjnego dla każdego państwowego biura notarialnego oblicza się mnożąc stawkę prowizyjną przez liczbę punktów wypracowanych ponad normę obliczoną na podstawie faktycznego stanu zatrudnienia w biurze uprawnionym do otrzymania wynagrodzenia prowizyjnego w danym kwartale roku.