Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.1997.11.43

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 maja 1997 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 18 kwietnia 1997 r.
w sprawie stawki bazowej, stopy procentowej oraz wysokości należnych odsetek od jednej obligacji indeksowanej trzeciej rocznej pożyczki państwowej serii o terminie wykupu 4 czerwca 1997 r.

W związku z § 14 ust. 6 zarządzenia nr 23 Ministra Finansów z dnia 29 marca 1996 r. w sprawie emisji obligacji indeksowanej trzeciej rocznej pożyczki państwowej (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 9, poz. 39) ogłasza się, co następuje:
1) stawka bazowa, ustalona na podstawie miesięcznych wskaźników wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego )za okres od kwietnia 1996 r. do marca 1997 r.), wynosi 16,96%,
2) stopa procentowa, będąca sumą stawki bazowej i marży odsetkowej w wysokości 3%, wynosi 19,96%,
3) 1 wysokość należnych odsetek od jednej obligacji tej serii w dniu jej wykupu, tj. 4 czerwca 1997 r., wynosi:

100 zł x 19,96% = 19,96 zł.

1 Pkt 3 zmieniony przez obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 20 maja 1997 r. o sprostowaniu błędu (Dz.Urz.MF.97.14.59).