Dz.Urz.MNiSW.2019.2

| Akt obowiązujący
Wersja od: 28 grudnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie statutu Rady Doskonałości Naukowej

Na podstawie art. 191 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669) zarządza się, co następuje:
§  1.  Określa się pierwszy statut Rady Doskonałości Naukowej stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK

Statut Rady Doskonałości Naukowej

Rozdział  1

Organizacja i sposób działania Rady Doskonałości Naukowej oraz szczegółowy zakres zadań organów Rady Doskonałości Naukowej

§  1. 
1.  Rada Doskonałości Naukowej, zwana dalej "RDN", działa na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, 2024 i 2245), zwanej dalej "ustawą" oraz na podstawie niniejszego statutu.
2.  Ilekroć w statucie jest mowa o stopniach naukowych należy przez to rozumieć również stopnie w zakresie sztuki.
3.  RDN używa pieczęci okrągłej zawierającej pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej i nazwę "Rada Doskonałości Naukowej" w otoku oraz pieczęci urzędowej.
§  2. 
1.  W ramach RDN działają zespoły do spraw:
1) nauk humanistycznych;
2) nauk inżynieryjno-technicznych;
3) nauk medycznych i nauk o zdrowiu;
4) nauk rolniczych;
5) nauk społecznych;
6) nauk ścisłych i przyrodniczych;
7) nauk teologicznych;
8) sztuki.
2.  W skład zespołu wchodzą członkowie RDN wybrani jako przedstawiciele danej dyscypliny.
§  3. 
1.  RDN działa na posiedzeniach plenarnych zwoływanych raz w roku oraz w razie potrzeby. Posiedzenie plenarne przewodniczący RDN zwołuje z własnej inicjatywy, na wniosek prezydium RDN albo na wniosek 1/3 ogólnej liczby członków Rady.
2.  Zawiadomienie o terminie oraz o miejscu posiedzenia plenarnego RDN wraz z projektem porządku obrad i wykazem materiałów przeznaczonych do rozpatrzenia członkowie RDN otrzymują nie później niż na 14 dni przed terminem posiedzenia.
3.  RDN podejmuje rozstrzygnięcia na posiedzeniu plenarnym w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków RDN. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego RDN.
4.  Z posiedzenia plenarnego RDN sekretarz RDN sporządza protokół, w którym zamieszcza w szczególności: listę uczestników posiedzenia, przyjęty porządek obrad, treść rozstrzygnięć oraz wyniki głosowań z podaniem liczby głosów oddanych "za", "przeciw" oraz głosów wstrzymujących się.
5.  Projekt protokołu sekretarz RDN udostępnia członkom RDN określając termin wnoszenia uwag co do jego treści. Protokół, po rozpatrzeniu uwag członków RDN i uzgodnieniu z członkami prezydium RDN, podpisuje przewodniczący RDN.
§  4. 
1.  Prezydium RDN i zespoły działają na posiedzeniach.
2.  Posiedzenia prezydium RDN oraz zespołów odbywają się co najmniej raz w miesiącu.
3.  Prezydium RDN i zespół podejmują rozstrzygnięcia w postępowaniach o nadanie stopnia doktora, doktora habilitowanego lub uprawnień równoważnych, o których mowa w art. 226 ustawy, albo tytułu profesora w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków odpowiednio prezydium RDN albo zespołu.
4.  W pozostałych sprawach prezydium RDN i zespół podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków odpowiednio prezydium RDN albo zespołu.
5.  W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos odpowiednio przewodniczącego RDN albo przewodniczącego zespołu.
6.  Na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków Prezydium RDN albo na wniosek 1/3 liczby członków zespołu rozstrzygnięcie, o którym mowa w ust. 4, może zostać podjęte w głosowaniu tajnym.
7.  Przewodniczący RDN albo zespołu może wyrazić zgodę na udział członka Prezydium RDN albo członka zespołu w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
8.  Środki komunikacji elektronicznej, o których mowa w ust. 7, powinny zapewniać:
1) transmisję obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym oraz
2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym umożliwiającą członkowi Prezydium RDN albo członkowi zespołu przebywającemu w miejscu innym niż miejsce posiedzenia wypowiadanie się w toku obrad oraz oddanie głosu.
9.  Zawiadomienie o terminie oraz miejscu posiedzenia wraz z projektem porządku obrad i wykazem materiałów przeznaczonych do rozpatrzenia członkowie prezydium RDN albo zespołu otrzymują nie później niż na 21 dni przed terminem posiedzenia.
10.  W uzasadnionych przypadkach termin, o którym mowa w ust. 9, może ulec skróceniu.
11.  Przewodniczący RDN albo zespołu może podjąć decyzję o rozpatrzeniu sprawy, odpowiednio przez prezydium RDN albo przez zespół, w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk (tryb obiegowy). Przyjęte w tym trybie ustalenia wraz z uzasadnieniem przewodniczący RDN albo zespołu przedstawia na najbliższym posiedzeniu odpowiednio prezydium RDN albo zespołu, celem zatwierdzenia.
12.  Z posiedzenia prezydium RDN albo zespołu sporządza się protokół, w którym zamieszcza się w szczególności: imiona i nazwiska uczestników posiedzenia, przyjęty porządek obrad, treść rozstrzygnięć oraz wyniki głosowania z podaniem liczby głosów oddanych "za", "przeciw" oraz głosów wstrzymujących się. Protokół podpisuje przewodniczący RDN albo odpowiednio przewodniczący zespołu.
13.  Do protokołu z posiedzenia prezydium RDN i zespołu stosuje się odpowiednio § 3 ust. 5.
§  5.  Sekretarz RDN organizuje bieżącą pracę RDN mając na uwadze terminową realizację zadań przez prezydium RDN oraz zespoły.
§  6.  RDN na posiedzeniu plenarnym:
1) uchwala Statut;
2) wybiera z grona swoich członków dwóch zastępców przewodniczącego RDN oraz sekretarza RDN;
3) wyraża opinie w sprawach przedstawionych jej przez przewodniczącego RDN lub prezydium RDN.
§  7. 
1.  Przewodniczący RDN:
1) kieruje pracami RDN przy pomocy zastępców przewodniczącego RDN, sekretarza RDN oraz przewodniczących zespołów;
2) podpisuje rozstrzygnięcia RDN lub prezydium RDN;
3) reprezentuje RDN na zewnątrz;
4) realizuje zadania RDN niezastrzeżone dla prezydium RDN lub zespołów;
5) zwołuje posiedzenia plenarne RDN i im przewodniczy;
6) zwołuje posiedzenia prezydium RDN i im przewodniczy;
7) rozstrzyga spory kompetencyjne między zespołami;
8) powołuje dyrektora Biura RDN;
9) nadaje regulamin organizacyjny Biura RDN;
10) stwierdza wygaśnięcie mandatu członka RDN z przyczyn określonych w art. 234 ust. 2 ustawy;
11) sporządza i przekazuje ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, zwanemu dalej "ministrem", roczne sprawozdanie z działalności RDN;
12) wprowadza do Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on, zwanego dalej "Systemem POL-on", na podstawie art. 343 ust. 3 ustawy, informację o utracie tytułu profesora;
13) wprowadza do Systemu POL-on, na podstawie art. 348 ust. 2 pkt 2 ustawy, dane osób ubiegających się o tytuł profesora;
14) gromadzi orzeczenia sądu, o których mowa w art. 231 ust. 1 ustawy.
2.  Przewodniczący RDN w sprawach prowadzonych przez RDN:
1) dokonuje oceny formalnej wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego;
2) wyznacza podmiot habilitujący właściwy do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego na podstawie art. 221 ust. 3 ustawy;
3) występuje do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie tytułu profesora wnioskodawcy, w którego sprawie prezydium RDN podjęło decyzję administracyjną na podstawie art. 228 ust. 5 pkt 1 ustawy;
4) wzywa do uzupełnienia wniosku o nadanie stopnia doktora habilitowanego;
5) wydaje postanowienia w sprawie wyłączenia członków RDN w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096).
3.  W przypadku nieobecności Przewodniczącego RDN zastępuje wyznaczony przez niego członek RDN.
4.  Przewodniczący RDN może upoważnić innego członka prezydium RDN do wykonywania, w zakresie określonym w upoważnieniu, czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 12-14 oraz w ust. 2 pkt 4 i 5.
§  8. 
1.  Prezydium RDN w sprawach prowadzonych przez RDN:
1) wskazuje podmiot właściwy do kontynuowania postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego lub stopnia w zakresie sztuki, wszczętego i niezakończonego do dnia postawienia uczelni w stan likwidacji;
2) wyznacza podmiot doktoryzujący właściwy do kontynuowania postępowania o nadanie stopnia doktora w przypadku utraty uprawnienia do nadawania stopnia doktora w danej dyscyplinie albo dziedzinie;
3) rozpatruje zażalenie na postanowienie o odmowie dopuszczenia do obrony rozprawy doktorskiej oraz na postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie nadania tytułu profesora;
4) rozpatruje odwołanie od decyzji o odmowie nadania stopnia naukowego doktora albo doktora habilitowanego;
5) rozpatruje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w przypadku odmowy wystąpienia do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie tytułu profesora;
6) wydaje postanowienie o wznowieniu postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora albo doktora habilitowanego i wskazuje podmiot doktoryzujący albo podmiot habilitujący, który prowadzi postępowanie;
7) wyznacza członków komisji habilitacyjnej, w tym przewodniczącego i trzech recenzentów;
8) wydaje decyzje administracyjne w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie nabycia uprawnień równoważnych uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia naukowego doktora habilitowanego - w przypadku wyrażenia sprzeciwu;
9) wydaje postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie nadania tytułu profesora;
10) wyznacza recenzentów w postępowaniu w sprawie nadania tytułu profesora;
11) wydaje decyzje administracyjne w przedmiocie wystąpienia albo odmowy wystąpienia do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie tytułu profesora;
12) wznawia postępowanie w sprawie nadania tytułu profesora w przypadku wydania przez komisję do spraw etyki w nauce Polskiej Akademii Nauk - na wniosek Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - opinii potwierdzającej możliwość naruszenia praw autorskich;
13) stwierdza nieważność uchwały senatu oraz rady naukowej w sprawie sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora;
14) stwierdza nieważność uchwały senatu oraz rady naukowej w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego, zasad ustalania wysokości opłaty za postępowanie w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego oraz zwalniania z tej opłaty oraz sposobu wyznaczania członków komisji habilitacyjnej;
15) stwierdza, czy recenzentem w postępowaniu w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego może być osoba będąca pracownikiem zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej, niespełniająca warunków określonych w art. 221 ust. 4 i 5 ustawy;
16) wyznacza recenzentów w sprawach, o których mowa w art. 238 ust. 1 pkt 2-4 ustawy;
17) zgłasza kandydatów na członków międzynarodowego zespołu ekspertów oceniających wnioski składane przez uczelnie akademickie w konkursie w ramach programu "Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza", zgodnie z art. 388 ust. 5 ustawy;
18) żąda informacji i wyjaśnień od podmiotów doktoryzujących i podmiotów habilitujących;
19) wydaje rekomendacje dotyczące oceny kompetencji kandydatów na członków komisji habilitacyjnych i recenzentów powoływanych przez RDN oraz powierzania tych funkcji członkom RDN;
20) wydaje opinie, w szczególności w sprawach:
a) przedstawionych przez ministra,
b) dotyczących określenia przynależności obszarów, w których prowadzona jest działalność naukowa, do dyscyplin,
c) dotyczących zgodności dziedzin i dyscyplin, w zakresie których uzyskano stopnie i tytuły poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej z dziedzinami i dyscyplinami określonymi przez ministra, a także zgodności dziedzin i dyscyplin, w zakresie których uzyskano stopnie i tytuły w Rzeczypospolitej Polskiej w stanie prawnym obowiązującym przed wejściem w życie ustawy z dziedzinami i dyscyplinami określonymi w przepisach wydanych na podstawie ustawy.
2.  Prezydium RDN przekazuje informacje o rozstrzygnięciach RDN w sprawach, o których mowa w ust. 1, właściwemu organowi podmiotu systemu nauki i szkolnictwa wyższego lub osobie w postępowaniu.
§  9. 
1.  Zespół:
1) dokonuje wyboru przewodniczącego zespołu i jego zastępcy;
2) wskazuje kandydatów na recenzentów i przekazuje wniosek w tym zakresie do prezydium RDN;
3) wyraża opinie w sprawach:
a) wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie nadania tytułu profesora,
b) zażaleń na postanowienia o odmowie dopuszczenia do obrony rozprawy doktorskiej oraz zażaleń na postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie nadania tytułu profesora,
c) odwołań od decyzji o odmowie nadania stopnia naukowego doktora albo doktora habilitowanego,
d) decyzji w sprawie nabycia uprawnień równoważnych uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia naukowego doktora habilitowanego,
e) zasadności wystąpienia do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie wnioskodawcy tytułu profesora,
f) wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy o nadanie tytułu profesora,
g) zasadności wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie nadania stopnia naukowego doktora, doktora habilitowanego oraz tytułu profesora,
h) rekomendacji, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 19;
4) wykonuje zadania zlecone przez prezydium RDN.
2.  Przewodniczący zespołu, jeśli wymaga tego charakter sprawy w danym postępowaniu, może zaprosić do udziału w posiedzeniu członka RDN niebędącego członkiem danego zespołu lub recenzenta w danym postępowaniu.
3.  Uchwałę zespołu referuje na posiedzeniu prezydium RDN przewodniczący zespołu, a w razie jego nieobecności - zastępca przewodniczącego zespołu, któremu równocześnie przysługują na tym posiedzeniu uprawnienia członka prezydium RDN.
§  10.  Przewodniczący zespołu kieruje pracami zespołu, w tym:
1) zwołuje posiedzenia zespołu, ustala projekt porządku obrad oraz przewodniczy posiedzeniom zespołu;
2) organizuje pracę zespołu;
3) przydziela zadania członkom zespołu;
4) przedstawia prezydium RDN opinie w sprawach rozpatrywanych przez zespół.
§  11. 
1.  Członek RDN jest zobowiązany do zachowania bezstronności i poufności w związku z realizacją zadań RDN.
2.  Członek RDN niezwłocznie składa:
1) oświadczenie, w którym zobowiązuje się działać bezstronnie w interesie publicznym;
2) oświadczenie, że nie będzie wykorzystywać i udostępniać osobom trzecim informacji uzyskanych w trakcie realizacji zadań RDN.

Rozdział  2

Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do RDN

§  12. 
1.  Harmonogram wyborów ogłasza przewodniczący RDN nie później niż 4 miesiące przed rozpoczęciem kadencji RDN. Harmonogram obejmuje terminy:
1) powołania komisji wyborczej;
2) zgłaszania kandydatów na członków RDN;
3) złożenia oświadczenia o przypisaniu do dyscypliny przez kandydata, który nie jest zatrudniony w podmiocie zgłaszającym, z tym, że termin ten nie może być późniejszy niż dzień zakończenia zgłaszania kandydatów bezpośrednio do komisji wyborczej;
4) dokonania weryfikacji poprawności zgłoszeń kandydatów na członków RDN;
5) złożenia oświadczenia o przypisaniu do dyscypliny przez uprawnionego do głosowania, który nie jest zatrudniony w podmiocie zgłaszającym;
6) sporządzenia listy uprawnionych do głosowania;
7) zawiadomienia o wyborach wraz z informacją o sposobie głosowania;
8) rozpoczęcia i zakończenia głosowania, z tym, że termin zakończenia głosowania nie może być krótszy niż 14 dni od dnia rozpoczęcia głosowania;
9) sporządzenia protokołu z głosowania.
2.  Wybory członków RDN przeprowadza, powołana przez prezydium RDN, komisja wyborcza w składzie:
1) przewodniczący,
2) 3-5 członków,
3) sekretarz komisji

- przy wykorzystaniu elektronicznego systemu wyborczego.

§  13. 
1.  Zgłoszenie kandydata na członka RDN zawiera:
1) nazwisko, imię (imiona), adres poczty elektronicznej kandydata, numer PESEL, a w przypadku jego braku - numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz kraj wydania dokumentu tożsamości kandydata oraz datę urodzenia;
2) stopień naukowy lub tytuł kandydata oraz określenie dyscypliny, którą reprezentuje kandydat;
3) nazwę i adres podmiotu zgłaszającego;
4) opis dorobku naukowego lub artystycznego z okresu ostatnich 5 lat;
5) kopię uchwały senatu uczelni lub rady naukowej w instytucie Polskiej Akademii Nauk, instytucie badawczym lub w instytucie międzynarodowym, zgłaszającym kandydata;
6) kopię pisemnej zgody kandydata;
7) oświadczenie kandydata o spełnianiu warunków do objęcia funkcji członka RDN, o których mowa w art. 233 ustawy;
8) oświadczenie kandydata o dyscyplinie, którą reprezentuje - w przypadku kandydata, który nie jest zatrudniony w podmiocie zgłaszającym.
2.  Zgłoszenia kandydatów, w terminie określonym w harmonogramie, o którym mowa w § 12 ust. 1, w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez kierownika podmiotu zgłaszającego, przesyła się do komisji wyborczej za pośrednictwem elektronicznego systemu wyborczego.
§  14. 
1.  Komisja wyborcza weryfikuje formalną poprawność zgłoszenia kandydata na członka RDN.
2.  Jeżeli zgłoszenie nie spełnia wymagań określonych w § 13 ust. 1, wzywa się składającego zgłoszenie do usunięcia braków w terminie trzech dni roboczych, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie zgłoszenia bez rozpoznania.
3.  Komisja wyborcza weryfikuje poprawność zgłoszeń kandydatów pod względem spełnienia wymagań określonych w art. 233 ust. 1-3 ustawy. Jeżeli w wyniku weryfikacji kandydat nie spełni wymagań, komisja wyborcza informuje podmiot zgłaszający o braku możliwości wpisania kandydata na listę kandydatów.
4.  Jeżeli liczba kandydatów zgłoszonych w danej dyscyplinie jest mniejsza niż 5, komisja wyborcza wydłuża termin zgłaszania kandydatów reprezentujących daną dyscyplinę o 14 dni.
§  15. 
1.  Głosowanie przeprowadza się za pomocą elektronicznego systemu wyborczego, który gwarantuje zachowanie tajności, bezpośredniości i bezpieczeństwa głosowania.
2.  Komisja wyborcza sporządza w elektronicznym systemie wyborczym:
1) listę kandydatów odrębną dla każdej dyscypliny, zawierającą w kolejności alfabetycznej nazwiska i imiona poprawnie zgłoszonych kandydatów wraz z nazwami podmiotów zgłaszających;
2) listę uprawnionych do głosowania zawierającą nazwisko, imię (imiona), adres poczty elektronicznej i reprezentowaną przez uprawnionego do głosowania dyscyplinę.
3.  Lista kandydatów, o której mowa w ust. 2 pkt 1, jest publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej RDN.
4.  Dane, o których mowa w ust. 2 pkt 2, ustala się na podstawie danych zawartych w Systemie POL-on oraz na podstawie złożonych oświadczeń, o których mowa w art. 233 ust. 6 zdanie drugie ustawy.
5.  Uprawniony do głosowania może sprawdzić prawidłowość swoich danych w elektronicznym systemie wyborczym po autoryzacji tożsamości.
§  16. 
1.  Głosowanie przeprowadza się odrębnie dla każdej dyscypliny.
2.  Komisja wyborcza udostępnia drogą elektroniczną uprawnionemu do głosowania:
1) zawiadomienie o wyborach wraz z informacją o sposobie oddania głosu i warunkach jego ważności;
2) kartę wyborczą.
3.  Na karcie wyborczej wymienia się w kolejności alfabetycznej nazwiska i imiona zgłoszonych w danej dyscyplinie kandydatów wraz z nazwami podmiotów ich zgłaszających oraz zamieszcza się zwięzłą informację o sposobie głosowania, w tym o liczbie kandydatów, których może wskazać uprawniony do głosowania.
4.  Prawidłowe oddanie głosu polega na postawieniu znaku "X" na formularzu elektronicznej karty wyborczej obok nazwisk i imion nie więcej niż trzech kandydatów. Postawienie znaku "X" obok nazwisk i imion więcej niż trzech kandydatów powoduje, że głos jest nieważny.
5.  Głos jest ważny, jeśli został oddany w sposób, o którym mowa w ust. 4 oraz w systemie, o którym mowa w § 15 ust. 1, w terminie ustalonym przez komisję wyborczą i wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1.
§  17. 
1.  W skład RDN wchodzą po trzy osoby, które w danej dyscyplinie uzyskały kolejno największą liczbę głosów.
2.  W przypadku równej liczby głosów komisja wyborcza przeprowadza losowanie za pomocą narzędzia informatycznego działającego w oparciu o generator liczb losowych bez powtórzeń.
§  18. 
1.  Komisja wyborcza sporządza protokół z przeprowadzonych wyborów, który podpisuje przewodniczący komisji wyborczej i przesyła ministrowi.
2.  Protokół zawiera:
1) imiona i nazwiska członków komisji wyborczej oraz datę i miejsce sporządzenia protokołu;
2) liczbę osób uprawnionych do głosowania;
3) liczbę głosów oddanych ogółem;
4) liczbę oddanych głosów na poszczególnych kandydatów w podziale na dyscypliny;
5) listę kandydatów wybranych na członków RDN, odrębną dla każdej dyscypliny, zawierającą nazwiska i imiona wybranych kandydatów wraz z nazwami podmiotów ich zgłaszających;
6) informację o losowaniu, o którym mowa w § 17 ust. 2, jego przebiegu i wyniku;
7) informację o rezygnacji kandydata z objęcia mandatu członka RDN.
3.  Przewodniczący komisji wyborczej, w terminie określonym w harmonogramie, o którym mowa w § 12 ust. 1, zawiadamia kandydatów o wyborze na członka RDN.
4.  Komisja wyborcza przekazuje do Biura RDN dokumentację z przeprowadzonych wyborów wraz z oświadczeniem o zakończeniu wszystkich czynności, do których została powołana.
§  19. 
1.  W przypadku wygaśnięcia mandatu członka RDN w jej skład wchodzi na okres do końca kadencji osoba, która w danej dyscyplinie uzyskała kolejno największą liczbę ważnych głosów w ostatnich wyborach. W przypadku równej liczby głosów stosuje się § 17 ust. 2, z tym, że losowanie przeprowadza prezydium RDN.
2.  W przypadku określonym w ust. 1 przewodniczący RDN niezwłocznie zawiadamia osobę, która uzyskała mandat członka RDN.
3.  Uzupełnienie składu RDN następuje za zgodą osoby wyłonionej zgodnie z ust. 1.

Rozdział  3

Szczegółowy tryb wyznaczania recenzentów

§  20.  Zespół gromadzi informacje o kandydatach spełniających wymagania formalne w zakresie pełnienia funkcji recenzenta w postępowaniach prowadzonych przez RDN albo postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora habilitacyjnego:
1) informacje o osiągnięciach naukowych lub artystycznych, w tym uzyskane w zagranicznych podmiotach systemu nauki i szkolnictwa wyższego;
2) informacje o dorobku recenzenckim w renomowanych czasopismach lub wydawnictwach.
§  21.  Zespół ustala dla danej dyscypliny listę kandydatów na recenzentów lub przewodniczącego komisji w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego, zawierającą imiona i nazwiska kandydatów w liczbie co najmniej trzykrotnie większej niż liczba recenzentów wymagana w danym postępowaniu, stosując kryteria, o których mowa w art. 221 ust. 4-6 ustawy oraz biorąc pod uwagę:
1) informacje o kandydatach, o których mowa w § 20.
2) liczbę sporządzonych recenzji przez kandydata na recenzenta w postępowaniach prowadzonych przez RDN lub postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora habilitacyjnego;
3) terminową realizację dotychczasowych zadań przez kandydata na recenzenta, zgodnie z art. 221 ust. 7;
4) rekomendacje, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 19.
§  22.  Zespół ustala listę kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, zawierającą imiona i nazwiska kandydatów w liczbie co najmniej trzykrotnie większej niż liczba recenzentów wymagana w tym postępowaniu, stosując kryteria o których mowa w art. 229 ustawy oraz uwzględniając:
1) aktualny dorobek naukowy lub artystyczny kandydata na recenzenta, jego renomę, w tym międzynarodową oraz znaczenie jego dorobku w zakresie zagadnień związanych z osiągnięciami osoby ubiegającej się o tytuł profesora;
2) informacje o kandydatach, o których mowa w § 20;
3) liczbę sporządzonych recenzji przez kandydata na recenzenta w postępowaniach prowadzonych przez RDN lub postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora habilitacyjnego;
4) rekomendacje, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 19.
§  23.  Imienna lista recenzentów jest ustalana poprzez losowanie za pomocą narzędzia informatycznego działającego w oparciu o generator liczb losowych bez powtórzeń.
§  24.  Przepisy § 21 i § 23 stosuje się odpowiednio:
1) w postępowaniu, o którym mowa w art. 226 ust. 1 ustawy;
2) w przypadku rozpatrywania zażalenia, o którym mowa w art. 191 ust. 2 ustawy;
3) w przypadku rozpatrywania odwołania, o którym mowa w art. 193 ust. 1 ustawy;
4) w przypadku rozpatrywania odwołania, o którym mowa w art. 224 ust. 1 ustawy.

Rozdział  4

Przepisy dostosowujące

§  25. 
1.  Harmonogram wyborów RDN pierwszej kadencji określa minister. Przepisy § 12 ust. 1, § 13, § 14 ust. 1, 2 i 5, § 15 ust. 1, 2, 4 i 5, § 16, § 17 i § 18 ust. 1-3 stosuje się.
2.  Minister powołuje komisję wyborczą w celu przeprowadzenia wyborów do RDN pierwszej kadencji. W skład komisji wyborczej wchodzi:
1) przewodniczący;
2) 3-5 członków;
3) sekretarz komisji.
3.  Obsługę komisji wyborczej RDN pierwszej kadencji zapewnia urząd obsługujący ministra. Minister może zlecić nadzorowanemu przez niego instytutowi badawczemu, którego przedmiot działania jest związany ze świadczeniem usług w zakresie systemów informacyjnych, wykonywanie zadań w tym zakresie.
4.  W odniesieniu do kandydata na członka RDN pierwszej kadencji komisja wyborcza weryfikuje poprawność zgłoszenia kandydata pod względem spełnienia wymagań określonych w art. 233 ust. 1 pkt 1-3, 5 i 6 i ust. 2 ustawy oraz w art. 191 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669).
5.  Jeżeli w wyniku weryfikacji, o której mowa w ust. 4, komisja wyborcza ustali, że kandydat nie spełnia wymagań określonych w art. 233 ust. 1 pkt 1-3, 5 i 6 lub ust. 2 ustawy lub w art. 191 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, informuje podmiot zgłaszający o braku możliwości rejestracji kandydata.
6.  Lista kandydatów w wyborach RDN pierwszej kadencji jest publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej MNiSW.
7.  Dokumentację z przeprowadzonych wyborów RDN pierwszej kadencji wraz z oświadczeniem o zakończeniu wszystkich czynności, do których została powołana, komisja wyborcza przekazuje do Biura Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.
§  26.  W okresie od dnia 1 czerwca 2019 r. do dnia 30 września 2019 r. posiedzenia prezydium RDN oraz zespołów zwołuje się w razie potrzeby.
1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 2317 oraz z 2018 r. poz. 1998).