Statut Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZiOS.1996.2.7

Akt utracił moc
Wersja od: 3 lutego 2004 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 5 lutego 1996 r.
w sprawie statutu Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

Na podstawie art. 203 ust. 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385, z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 63, poz. 314, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, Nr 43, poz. 163, Nr 105, poz. 509 i Nr 121, poz. 591) zarządza się, co następuje:
§  1.
Statutowi Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego nadaje się brzmienie, określone w załączniku do zarządzenia.
§  2.
Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 5 listopada 1991 r. w sprawie zmiany statutu Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego zmieniane zarządzeniami: Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 17 marca 1993 r., z dnia 9 czerwca 1994 r. i z dnia 16 kwietnia 1995 r.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK

STATUT

CENTRUM MEDYCZNEGO KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO

Rozdział  1

Postanowienia wstępne

§  1. 1
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego z siedzibą w Warszawie, zwane dalej "Centrum Medyczne", jest samodzielną placówką typu naukowo-dydaktycznego, posiadającą osobowość prawną, utworzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 października 1970 r. w sprawie utworzenia samodzielnej placówki naukowo-dydaktycznej pod nazwą "Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego" (Dz. U. Nr 29, poz. 247), działającą na podstawie:

– ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 z późn. zm.), zwanej dalej "Ustawą",

– niniejszego Statutu,

– ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 ze zm.).

§  2. 2
Centrum Medyczne uczestniczy w prowadzeniu kształcenia podyplomowego oraz uczestniczy w udzielaniu świadczeń zdrowotnych i w promocji zdrowia.
§  3. 3
Nadzór nad Centrum Medycznym sprawuje Minister Zdrowia.

Rozdział  2

Zadania Centrum Medycznego

§  4. 4
1.
Do podstawowych zadań Centrum Medycznego należy:
1)
podyplomowe kształcenie lekarzy, lekarzy stomatologów, farmaceutów i innych pracowników ochrony zdrowia z wyższym wykształceniem,
2)
dokonywanie analizy potrzeb w zakresie kształcenia podyplomowego i skuteczności stosowanych metod dydaktycznych.
3)
prowadzenie działalności dydaktycznej i badań naukowych w zakresie nauk medycznych i ochrony zdrowia w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych,
4)
prowadzenie informacji naukowej oraz opracowywanie dokumentacji związanej z przedmiotem działalności Centrum Medycznego.
2.
W ramach działalności statutowej Centrum Medyczne wykonuje zadania określone przez ministra właściwego do spraw zdrowia obejmujące kształcenie podyplomowe, a w szczególności:
1)
koordynuje działania związane z prowadzeniem kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy stomatologów, współpracuje z konsultantami krajowymi i wojewódzkimi oraz samorządem lekarskim w zakresie oceny potrzeb, realizacji i oceny jakości szkolenia specjalizacyjnego,
2)
organizuje i koordynuje działania związane z opracowywaniem i nowelizacją programów specjalizacji w specjalizacjach lekarskich i lekarsko-stomatologicznych, podaje do wiadomości w formie publikacji i informacji na swojej stronie internetowej, programy zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw zdrowia,
3)
prowadzi akredytację kursów szkoleniowych objętych programem specjalizacji i podaje ich wykaz do wiadomości w terminie do 31 grudnia każdego roku w formie publikacji na swojej stronie internetowej,
4)
prowadzi działania związane z ubieganiem się przez jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza, o uzyskanie uprawnień do prowadzenia specjalizacji i staży kierunkowych,
5)
prowadzi zatwierdzoną przez ministra właściwego do spraw zdrowia, listę jednostek organizacyjnych prowadzących specjalizacje w danej dziedzinie medycyny, z określeniem liczby miejsc szkoleniowych w tej jednostce oraz listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży kierunkowych,
6)
organizuje i koordynuje postępowanie związane z uznawaniem przez Ministra Zdrowia równoważności stażu podyplomowego odbytego za granicą oraz postępowanie związane z uznawaniem tytułu specjalisty uzyskanego za granicą.
3.
Zadania określone w ust. 2 pkt 1-6 Centrum Medyczne realizuje we współpracy z wyższymi uczelniami medycznymi, towarzystwami naukowymi, samorządem lekarskim i jednostkami badawczo-rozwojowymi.
4.
Centrum Medyczne realizuje zadania, o których mowa w ust. 1 w oparciu o własną kadrę naukową, dydaktyczną i leczniczą oraz o własną bazę lokalową, kliniki samodzielnych publicznych szpitali klinicznych i udostępnione przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej oddziały szpitalne zwane oddziałami klinicznymi (nauczającymi).
5.
Centrum Medyczne może powoływać zespoły eksperckie stosownie do obowiązujących przepisów.
6.
W ramach działalności statutowej Centrum Medyczne wykonuje zadania zlecone przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

Rozdział  3

Ustrój i organa Centrum Medycznego

§  5.
1.
Organami jednoosobowymi Centrum Medycznego są:

– dyrektor,

– zastępca dyrektora ds. dydaktycznych i naukowych,

– zastępca dyrektora ds. klinicznych,

– zastępca dyrektora ds. organizacyjno-ekonomicznych,

– kierownicy studiów,

– dyrektor Szkoły Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej.

Przepisy Ustawy dotyczące rektora i prorektorów stosuje się odpowiednio do dyrektora Centrum Medycznego i jego zastępców, jeżeli statut nie stanowi inaczej.

2.
Studiami, o których mowa w § 7, niniejszego statutu, kierują kierownicy Studiów.
3.
W Studiach działają komisje programowe, będące organami doradczymi kierowników Studiów. Rada Naukowa Centrum Medycznego określa sposób powołania i zadania komisji programowych.
§  6.
1.
Organem kolegialnym Centrum Medycznego jest Rada Naukowa.
2.
W skład Rady Naukowej wchodzą:
1)
nauczyciele akademiccy Centrum Medycznego posiadający tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego,
2)
przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich w liczbie stanowiącej 20% składu Rady,
3)
przedstawiciele pozostałych pracowników Centrum Medycznego w liczbie stanowiącej 5% składu Rady,
4)
po jednym przedstawicielu samorządu lekarskiego i organizacji samorządowych innych grup zawodowych, delegowanym przez te organizacje,
5)
osoby spoza Centrum Medycznego posiadające tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego w liczbie nie większej niż 5% składu Rady.
3.
Kadencja członków Rady, o których mowa w ust. 2 pkt 2–5, trwa 3 lata.
4.
Przewodniczącym Rady Naukowej jest Dyrektor Centrum Medycznego.
5.
Posiedzenia Rady Naukowej zwołuje Dyrektor Centrum Medycznego nie rzadziej niż raz na 2 miesiące. Posiedzenie Rady Naukowej może być również zwołane na wniosek co najmniej 20% członków Rady.
6.
Rada Naukowa może powoływać komisje do wykonywania zleconych zadań.
7.
Rada Naukowa Centrum Medycznego:
1)
opiniuje metody realizacji zadań dydaktycznych Centrum Medycznego i poziom ich realizacji,
2)
inicjuje kierunki nowych prac badawczych i opiniuje plan działalności naukowo-badawczej oraz ocenia jego realizację,
3)
przeprowadza przewody doktorskie i habilitacyjne, nadaje stopnie doktora i doktora habilitowanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
4)
wnioskuje o nadanie tytułu profesora,
5)
opiniuje wnioski o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego i na stanowisko profesora nadzwyczajnego,
6)
opiniuje wnioski w sprawie obsadzenia stanowisk kierowniczych w jednostkach organizacyjnych Centrum Medycznego, jak również wnioski w sprawach zatwierdzania na stanowiska nauczycieli akademickich, ich awansów, kar i zwolnień,
7)
opiniuje wnioski o przyznanie nagród dla nauczycieli akademickich za ich działalność dydaktyczno-naukową i organizacyjną,
8)
wyraża opinie o innych sprawach na wniosek dyrektora Centrum Medycznego.

Rozdział  4

Organizacja Centrum Medycznego

§  7.
1.
Podstawową jednostką organizacyjną Centrum Medycznego jest Studium.
2. 5
Podstawowe jednostki organizacyjne tworzy, przekształca i rozwiązuje Minister Zdrowia na wniosek Dyrektora Centrum Medycznego, zaopiniowany przez Radę Naukową.
§  8.
1.
W ramach Studium mogą być tworzone w szczególności kliniki, zakłady i pracownie.
2.
Jednostki wymienione w ust. 1 mogą być również tworzone poza Studium, jako samodzielne jednostki organizacyjne Centrum Medycznego.
3.
Centrum Medyczne może tworzyć wspólne jednostki organizacyjne z akademiami medycznymi, jednostkami badawczo-rozwojowymi i innymi podmiotami, w tym również zagranicznymi.
§  9.
1. 6
Jednostki, o których mowa w § 8 ust. 1 i 2, tworzy, przekształca i rozwiązuje Dyrektor Centrum Medycznego po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej i przedstawia decyzję do zatwierdzenia Ministrowi Zdrowia.
2. 7
Szczegółowy wykaz jednostek organizacyjnych Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego stanowi załącznik do niniejszego statutu.
§  9a.
1.
Szkoła Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej, zwana dalej "Szkołą", jest samodzielną jednostką organizacyjną Centrum Medycznego o zadaniach dydaktycznych i naukowych utworzoną w miejsce Studium Medycyny Społecznej.
2.
Dyrektora Szkoły powołuje i odwołuje dyrektor Centrum Medycznego po dokonaniu wyboru w trybie określonym w § 20.
3.
Do zadań Szkoły należy prowadzenie kształcenia podyplomowego, w tym specjalizacji z zakresu medycyny społecznej, badań naukowych oraz opracowywanie ekspertyz w dziedzinie zdrowia publicznego i medycyny społecznej.
4.
Szczegółowe zadania Szkoły określa regulamin zaopiniowany przez Radą Naukową i zatwierdzony przez Dyrektora Centrum.
§  10.
1.
Biblioteka Centrum Medycznego, zwana dalej "Biblioteką", jest samodzielną jednostką organizacyjną Centrum Medycznego o zadaniach dydaktycznych, naukowych i usługowych.
2.
Kierownika Biblioteki powołuje i odwołuje Dyrektor Centrum Medycznego po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej.
3.
Kandydatów na stanowisko kierownika Biblioteki zgłasza Rada Biblioteczna powoływana przez Radę Naukową.
4.
W skład Rady Bibliotecznej wchodzą:

– przynajmniej trzech nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego,

– przedstawiciel samorządu lekarskiego.

5.
Zadania Rady Bibliotecznej:
1)
ustala potrzeby biblioteczno-informacyjne Centrum Medycznego,
2)
określa zasady gromadzenia zbiorów bibliotecznych,
3)
opiniuje wnioski w sprawach struktury organizacyjnej Biblioteki,
4)
opiniuje okresowe sprawozdania składane przez kierownika Biblioteki Radzie Naukowej.
6.
Regulamin działania Rady Bibliotecznej zatwierdza Rada Naukowa.
§  11. 8
1.
Ośrodek Badań Naukowych zwany dalej "Ośrodkiem" jest samodzielną jednostką organizacyjną Centrum Medycznego powołaną do prowadzenia spraw organizacyjnych związanych z jego działalnością naukową.
2.
Kierownika Ośrodka powołuje i odwołuje dyrektor Centrum Medycznego po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej.
3.
Szczegółowe zadania Ośrodka określa regulamin zaopiniowany przez Radę Naukową i zatwierdzony przez dyrektora.
§  12.
1.
Administracją i gospodarką Centrum Medycznego kieruje zastępca dyrektora ds. organizacyjno-ekonomicznych.
2.
Zastępcę Dyrektora ds. organizacyjno-ekonomicznych powołuje i odwołuje Dyrektor Centrum Medycznego w drodze konkursu, po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej.
3.
Szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień zastępcy Dyrektora określa Dyrektor Centrum Medycznego w regulaminie organizacyjnym.
4.
Zastępca Dyrektora jest bezpośrednim przełożonym pracowników administracji i obsługi, z wyjątkiem radcy prawnego i stanowiska specjalisty do spraw bhp i ochrony ppoż., które podlegają bezpośrednio Dyrektorowi Centrum.
5.
Zastępca Dyrektora określa zakres działania i podległość merytoryczną i służbową pracowników administracji.
6.
Głównego księgowego powołuje i odwołuje Dyrektor Centrum Medycznego na wniosek zastępcy ds. organizacyjno-ekonomicznych. Obowiązki i uprawnienia głównego księgowego regulują odrębne przepisy.

Rozdział  5

Pracownicy Centrum Medycznego

§  13.
1.
Centrum Medyczne zatrudnia nauczycieli akademickich i pracowników nie będących nauczycielami akademickimi.
2.
Nauczycielami akademickimi są:
1)
pracownicy naukowo-dydaktyczni zatrudnieni na stanowiskach:
a)
profesora zwyczajnego,
b)
profesora nadzwyczajnego,
c)
adiunkta,
d)
asystenta,
2)
pracownicy dydaktyczni zatrudnieni na stanowiskach:
a)
starszego wykładowcy,
b)
wykładowcy,
c)
lektora,
d)
instruktora.
3.
Pracownikami Centrum Medycznego nie będącymi nauczycielami akademickimi są:
1)
pracownicy naukowo-techniczni,
2)
pracownicy biblioteczni oraz dokumentacji i informacji naukowej,
3)
pozostali pracownicy Centrum Medycznego.
4.
Do pracowników naukowo-dydaktycznych, dydaktycznych i naukowo-technicznych mają zastosowanie przepisy Ustawy.
5.
Obowiązki i prawa nauczycieli akademickich:
1)
pracownicy naukowo-dydaktyczni są zobowiązani:
a)
prowadzić badania naukowe oraz podnosić swoje kwalifikacje,
b)
kształcić studentów oraz innych uczestników studiów i kursów prowadzonych przez Centrum Medyczne,
c)
uczestniczyć w pracach organizacyjnych Centrum Medycznego.
6.
Mianowanie na stanowisko pracowników naukowo-dydaktycznych następuje w wyniku otwartego konkursu, zgodnie z art. 188 Ustawy.
7.
Przeprowadzenie konkursu:
1)
Dyrektor Centrum Medycznego ogłasza konkurs i zatwierdza jego regulamin,
2)
Rada Naukowa wyznacza komisję konkursową, która przeprowadza konkurs,
3)
kandydata wyłonionego w drodze konkursu mianuje Dyrektor Centrum Medycznego.
8.
Mianowanie na stanowiska wymienione w ust. 2 osób zatrudnionych w Centrum Medycznym następuje w wyniku awansu naukowego w trybie określonym przez ustawę "o tytule naukowym i stopniach naukowych" oraz w art. 86 Ustawy.
9.
Na stanowisko starszego wykładowcy może być powołana osoba posiadająca tytuł zawodowy lekarza, magistra farmacji lub inny tytuł zawodowy nadany przez szkołę wyższą oraz legitymująca się co najmniej 5-letnią działalnością dydaktyczną w szkole wyższej, znajomością języków obcych, w tym języka angielskiego, znajomością literatury źródłowej oraz publikacjami naukowymi.
10.
Na stanowisko wykładowcy może być powołana osoba posiadająca tytuł zawodowy nadany przez wyższą uczelnię oraz legitymująca się co najmniej 3-letnią działalnością dydaktyczną w szkole wyższej, znajomością języka obcego i znajomością ogólną literatury swego przedmiotu.
11.
Znajomość języków obcych sprawdzana jest przez Komisję Rady Naukowej Centrum Medycznego, chyba że kandydat posiada świadectwo złożenia egzaminu państwowego lub równorzędnego.
§  14.
1.
Czas pracy nauczycieli akademickich określony jest zakresem ich obowiązków dydaktycznych, naukowych i organizacyjnych.
2.
Rodzaje zajęć dydaktycznych, rozliczanych w ramach obowiązującego pensum, ustala Rada Naukowa. Wymiar pensum określony jest w art. 101 Ustawy.
3.
W szczególnych przypadkach, uzasadnionych koniecznością realizacji programu nauczania, nauczyciel akademicki może być zobowiązany do przeprowadzenia zajęć dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych. Liczba tych godzin nie może przekraczać dla pracowników naukowo-dydaktycznych 1/4, a dla pracowników dydaktycznych 1/2 pensum.
4.
Pensum dla pracowników naukowo-dydaktycznych ustala się w wymiarze nie mniejszym niż 120 godzin obliczeniowych rocznie. Wymiar godzin dydaktycznych dla poszczególnych pracowników naukowo-dydaktycznych określa kierownik jednostki działalności podstawowej, a zatwierdza kierownik Studium.
5.
Starsi wykładowcy i wykładowcy obowiązani są prowadzić zajęcia dydaktyczne w wymiarze co najmniej 240 godzin rocznie. Do określenia wymiaru pensum dla poszczególnych pracowników stosuje się odpowiednio ust. 4.
6.
Dyrektor Centrum Medycznego może zmniejszyć na czas określony wymiar pensum dydaktycznego w szczególnie uzasadnionych losowo przypadkach oraz nauczycielom akademickim w okresie pierwszego roku pracy.
7.
W kształceniu indywidualnym można zaliczyć do pensum dydaktycznego nie więcej niż 3 godziny dziennie na jedną kształcącą się osobę.
8.
Nauczycielowi akademickiemu można zaliczyć do pensum pracę dydaktyczną w innych placówkach akademickich w wymiarze nie przekraczającym 50% obowiązkowego wymiaru pensum, jeżeli zajęcia te są realizowane na mocy porozumień zawartych przez Centrum Medyczne.
§  15.
1.
Pracownicy Centrum Medycznego podlegają okresowej ocenie zgodnie z art. 104 Ustawy.
2.
Podstawowymi kryteriami okresowej oceny nauczycieli akademickich są:

– działalność dydaktyczna,

– dorobek naukowy,

– działalność organizacyjna,

– udział w sprawowaniu opieki zdrowotnej,

– podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych,

– umiejętność kierowania rozwojem naukowym i zawodowym współpracowników,

– postawa etyczna.

3.
Okresowych ocen nauczycieli akademickich dokonuje Komisja ds. rozwoju kadry naukowej Rady Naukowej. W skład Komisji wchodzi 8 osób mających tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego.
§  16.
1.
Nauczyciel akademicki zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy ma prawo do urlopów płatnych lub bezpłatnych zgodnie z postanowieniami art. 109 Ustawy.
2.
Urlopu płatnego w celach naukowych lub szkoleniowych udziela nauczycielowi akademickiemu Dyrektor Centrum Medycznego na jego wniosek, zaopiniowany przez kierownika zakładu lub kliniki na okres nie dłuższy niż trzy miesiące.
3.
Urlopu bezpłatnego udziela nauczycielowi akademickiemu Dyrektor Centrum Medycznego na jego wniosek, zaopiniowany przez kierownika jednostki organizacyjnej oraz Komisję ds. rozwoju kadry naukowej na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.
4.
Nauczyciel akademicki przygotowujący rozprawę doktorską lub pracę habilitacyjną ma prawo do urlopu płatnego w wymiarze określonym w art. 109 ust. 2 Ustawy. Urlopu udziela Dyrektor Centrum Medycznego na wniosek osoby zainteresowanej za zgodą kierownika jednostki organizacyjnej – po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej.
§  17.
1.
Odpowiedzialność dyscyplinarną nauczycieli akademickich regulują przepisy Ustawy.
2.
Komisję dyscyplinarną powołuje Rada Naukowa spośród swoich członków w głosowaniu tajnym. Co najmniej trzy osoby tej komisji powinny mieć tytuł naukowy.
3.
Rzeczników dyscyplinarnych powołuje Dyrektor Centrum Medycznego spośród członków Rady Naukowej, po zasięgnięciu jej opinii. Co najmniej jeden z rzeczników powinien mieć tytuł naukowy.

Rozdział  6

Uczestnicy studiów podyplomowych

§  18.
1.
Uczestnikami medycznych studiów podyplomowych mogą być osoby posiadające tytuł zawodowy lekarza, lekarza dentysty, magistra farmacji, magistra pielęgniarstwa lub inny tytuł zawodowy nadany przez szkołę wyższą.
2.
Przyjęcia na studia podyplomowe regulowane są aktualnymi potrzebami ochrony zdrowia i wymogami ustawicznego kształcenia oraz obowiązującymi przepisami.
3. 9
Regulamin studiów uchwala Rada Naukowa, a zatwierdza Minister Zdrowia.
4.
Za postępowanie uchybiające godności uczestnika studiów podyplomowych – studiujący ponosi odpowiedzialność określoną w regulaminie studiów.

Rozdział  7

Powoływanie jednoosobowych organów Centrum Medycznego

§  19.
1. 10
Dyrektora Centrum Medycznego oraz jego zastępców z wyjątkiem zastępcy ds. organizacyjno-ekonomicznych wybiera kolegium elektorów, a zatwierdza Minister Zdrowia.
2.
Kandydatem na stanowisko Dyrektora oraz jego zastępców wybieralnych może być nauczyciel akademicki zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy w Centrum Medycznym posiadający tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego. Dopuszcza się kandydowanie na to stanowisko osób spoza Centrum Medycznego, przy spełnieniu przez nich warunku, o którym mowa wyżej. Zgłaszanie przez elektorów kandydatów powinno nastąpić w terminie określonym przez kolegium elektorów, umożliwiającym zapoznanie się z ich dorobkiem naukowym i kwalifikacjami.
3.
Kandydatów na zastępców Dyrektora przedstawia Dyrektor Centrum Medycznego. W stosunku do kandydatów na zastępców stosuje się odpowiednio wymagania wymienione w ust. 2.
4.
W skład kolegium elektorów wchodzą:
1)
nauczyciele akademiccy zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy w Centrum Medycznym, mający tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego,
2)
elektorzy wybierani przez nauczycieli akademickich nie wymienionych w pkt 1,
3)
przedstawiciele samorządu lekarskiego i samorządu innych grup zawodowych, delegowani przez te samorządy i reprezentujący uczestników kształcenia podyplomowego,
4)
elektorzy wybrani przez pracowników Centrum Medycznego nie będących nauczycielami akademickimi.
5.
Kolegium elektorów:
1)
nauczyciele akademiccy, o których mowa w ust. 4 pkt 1, stanowią 55% jej składu,
2)
elektorzy, o których mowa w ust. 4 pkt 2, stanowią 30% składu,
3)
przedstawiciele uczestników studiów podyplomowych, o których mowa w ust. 4 pkt 3, stanowią 5% składu,
4)
elektorzy, o których mowa w ust. 4 pkt 4, stanowią 10% kolegium.
6.
Szczegółowy tryb wyboru członków kolegium elektorów określa Rada Naukowa Centrum Medycznego.
7.
W razie powstania wakatów w organach jednoosobowych lub kolegialnych obsady dokonuje się w takim samym trybie, w jakim zostały powołane.
§  20.
1.
Kierowników Studiów oraz Dyrektora Szkoły Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej wybiera w głosowaniu tajnym Rada Naukowa spośród kandydatów mających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego. Dla skuteczności wyboru konieczne jest uzyskanie powyżej 50% oddanych głosów.
2.
Zastępców: kierowników Studiów oraz Dyrektora Szkoły Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej wybiera w ten sam sposób Rada Naukowa spośród kandydatów mających tytuł naukowy, stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora i zaproponowanych przez kierowników Studiów i Dyrektora Szkoły.

Rozdział  8

Powoływanie kierowników jednostek organizacyjnych

§  21.
1.
Kierowników jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 8 ust. 1 i 2 powołuje Dyrektor Centrum Medycznego w drodze konkursu po zaopiniowaniu przez Radę Naukową.
2.
W razie stwierdzenia przez komisję konkursową nieprzydatności kandydata na dane stanowisko, pomimo dwukrotnego przeprowadzenia na nie konkursu, Dyrektor Centrum Medycznego po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej, może zatrudnić na tym stanowisku osobę, posiadającą wymagane kwalifikacje.
3.
W nowo utworzonych jednostkach organizacyjnych, o których mowa w § 8 ust. 1 i 2 lub w przypadku wakatu, Dyrektor Centrum Medycznego powołuje kierownika pełniącego obowiązki do czasu przeprowadzenia postępowania konkursowego, na okres nie dłuższy niż pół roku.

Rozdział  9

Mienie i finanse Centrum Medycznego

§  22.
Mienie Centrum Medycznego obejmuje własność i inne prawa majątkowe zgodnie z art. 22 ust. 1, 2 i 3 Ustawy.
§  23. 11
Bazę działalności naukowo-dydaktycznej Centrum Medycznego stanowią:

- Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego CMKP w Warszawie,

- Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. A. Grucy CMKP w Otwocku,

- kliniki i zakłady Centrum Medycznego w udostępnionych na podstawie odrębnych umów oddziałach szpitalnych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,

- pomieszczenia własne przy ul. Marymonckiej 99, ul. Schroegera 82 i ul. Kleczewskiej 61/63,

- indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie i grupowe praktyki lekarskie,

- niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej.

§  24.
1.
Centrum Medyczne otrzymuje środki finansowe na swoją statutową działalność z:
1)
budżetu państwa,
2)
darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, w tym również pochodzenia zagranicznego.
2.
Centrum Medyczne może uzyskiwać środki finansowe także z innych tytułów, a w szczególności z:
1)
odpłatnej działalności badawczej, doświadczalnej oraz z opłat licencyjnych,
2)
działalności profilaktycznej, diagnostycznej, leczniczej i rehabilitacyjnej,
3)
opłat za niektóre zajęcia dydaktyczne,
4)
prowadzonej we własnym imieniu wydzielonej działalności gospodarczej, innej niż określona w pkt 1 i 2 oraz z udziałów w działalności podmiotów gospodarczych.
3.
Nie wykorzystane w danym roku środki finansowe pozostają w dyspozycji Centrum Medycznego.
§  25.
Centrum Medyczne może otwierać i posiadać rachunki walutowe w bankach dewizowych, gromadzić na nich waluty obce, a także dysponować gromadzonymi wpływami na cele statutowe.
§  26.
Centrum Medyczne ma prawo do:
1)
nabycia lub zbycia składników mienia,
2)
przyjęcia darowizny, spadku lub zapisu,
3)
przystąpienia do spółki, spółdzielni lub innej organizacji gospodarczej oraz utworzenia fundacji.
§  27.
Podstawę gospodarki finansowej Centrum Medycznego stanowi roczny plan rzeczowo-finansowy łącznie z planem finansowym jednostek powiązanych organizacyjnie z Centrum Medycznym. Roczny plan uchwala Rada Naukowa. W planie określa się podział zadań i środków na poszczególne rodzaje działalności oraz pomiędzy podstawowe jednostki organizacyjne. Dyrektor przedstawia Radzie Naukowej roczne sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo- -finansowego.
§  28.
Główny księgowy Centrum Medycznego jest odpowiedzialny za gospodarkę finansową Centrum Medycznego, kierowanie oraz nadzorowanie spraw finansowo-księgowych jednostek organizacyjnych Centrum Medycznego. Obowiązki i uprawnienia głównego księgowego regulują oddzielne przepisy.
§  29.
1.
Kierownik jednostki organizacyjnej Centrum Medycznego, której zostały przydzielone środki finansowe, jest odpowiedzialny za ich właściwe wykorzystanie.
2.
Decyzję o przeniesieniu składników mienia między poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi Centrum Medycznego podejmuje Dyrektor Centrum Medycznego na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej.

Rozdział  10

Postanowienia końcowe

§  30.
1.
Wątpliwości dotyczące wykładni przepisów niniejszego statutu oraz zasad praktyki działania organów Centrum Medycznego rozstrzyga Rada Naukowa.
2.
Zmiana statutu następuje w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.
3.
W zakresie nie uregulowanym niniejszym statutem stosuje się do Centrum Medycznego i jego pracowników obowiązujące przepisy prawne, przede wszystkim Ustawę oraz ustawę o tytule naukowym i stopniach naukowych.
4. 12
Statut Centrum Medycznemu Kształcenia Podyplomowego nadaje Minister Zdrowia.

ZAŁĄCZNIK 13

Wykaz jednostek organizacyjnych Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego:

I. Studium Kliniczno-Dydaktyczne:

1. Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii,

2. Klinika Alergologii i Pneumonologii,

3. Klinika Chirurgii Naczyniowej i Angiologii,

4. Klinika Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej,

5. Klinika Chirurgii Plastycznej,

6. Klinika Chirurgii Urazowej Narządu Ruchu,

7. Klinika Endokrynologii,

8. Klinika Gastroenterologii i Przemiany Materii,

9. Klinika Kardiologii,

10. Klinika Medycyny Ratunkowej,

11. Klinika Neonatologii,

12. Klinika Neurologii i Epileptologii,

13. Klinika Okulistyki,

14. Klinika Ortopedii,

15. Klinika Otolaryngologii,

16. Klinika Pediatrii,

17. Klinika Położnictwa i Ginekologii,

18. Klinika Rehabilitacji,

19. Klinika Neurochirurgii i Urazów Układu Nerwowego,

20. Klinika Urologii,

21. Zakład Biochemii Klinicznej,

22. Zakład Biofizyki i Biomatematyki,

23. Zakład Cytologii Klinicznej,

24. Zakład Diagnostyki Radiologicznej i Obrazowej,

25. Zakład Fizjologii Klinicznej,

26. Zakład Neuroendokrynologii Klinicznej,

27. Zakład Patomorfologii,

28. Zakład Psychosomatyki, Seksuologii i Patologii Więzi Międzyludzkich,

29. Stanowisko ds. nauk farmaceutycznych.

II. Studium Metodyczno-Organizacyjne:

1. Zakład Akredytacji,

2. Zakład Informatyki,

3. Zakład Koordynacji i Oceny Jakości Kształcenia.

III. Studium Medycyny Rodzinnej:

1. Klinika Medycyny Rodzinnej i Chorób Wewnętrznych

2. Ośrodek Kształcenia Lekarzy Rodzinnych.

IV. Jednostki samodzielne:

1. Szkoła Zdrowia Publicznego,

1.1. Ośrodek Kształcenia Lekarzy w zakresie Zdrowia Publicznego,

2. Ośrodek Badań Naukowych,

3. Biblioteka.

V. Jednostki administracyjne:

1. Kwestor - główny księgowy,

a)
Dział Finansowy
b)
Dział Księgowości

2. Dział Spraw Pracowniczych,

3. Dział Organizacji Kształcenia,

4. Dział Techniczno-Gospodarczy,

5. Dział Zaopatrzenia,

6. Dział Pomocy Dydaktycznych i Wydawnictw,

7. Dom Nauki.

VI. Samodzielne stanowiska pracy:

1. Radca prawny,

2. Specjalista ds. organizacyjnych,

3. Specjalista ds. ekonomicznych,

4. Specjalista ds. zamówień publicznych,

5. Specjalista ds. BHP i ochrony przeciwpożarowej.

1 § 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 11 października 2001 r. (Dz.Urz.MZ.01.10.66) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 listopada 2001 r.
2 § 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 11 października 2001 r. (Dz.Urz.MZ.01.10.66) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 listopada 2001 r.
3 § 3 zmieniony przez § 1 pkt 7 zarządzenia z dnia 11 października 2001 r. (Dz.Urz.MZ.01.10.66) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 listopada 2001 r.
4 § 4 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 11 października 2001 r. (Dz.Urz.MZ.01.10.66) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 listopada 2001 r.
5 § 7 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 7 zarządzenia z dnia 11 października 2001 r. (Dz.Urz.MZ.01.10.66) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 listopada 2001 r.
6 § 9 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 7 zarządzenia z dnia 11 października 2001 r. (Dz.Urz.MZ.01.10.66) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 listopada 2001 r.
7 § 9 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia z dnia 11 października 2001 r. (Dz.Urz.MZ.01.10.66) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 listopada 2001 r.
8 § 11 zmieniony przez § 1 pkt 5 zarządzenia z dnia 11 października 2001 r. (Dz.Urz.MZ.01.10.66) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 listopada 2001 r.
9 § 18 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 7 zarządzenia z dnia 11 października 2001 r. (Dz.Urz.MZ.01.10.66) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 listopada 2001 r.
10 § 19 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 7 zarządzenia z dnia 11 października 2001 r. (Dz.Urz.MZ.01.10.66) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 listopada 2001 r.
11 § 23 zmieniony przez § 1 pkt 6 zarządzenia z dnia 11 października 2001 r. (Dz.Urz.MZ.01.10.66) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 listopada 2001 r.
12 § 30 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 7 zarządzenia z dnia 11 października 2001 r. (Dz.Urz.MZ.01.10.66) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 listopada 2001 r.
13 Załącznik:

- zmieniony przez § 2 zarządzenia z dnia 11 października 2001 r. (Dz.Urz.MZ.01.10.66) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 listopada 2001 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 lutego 2004 r. (Dz.Urz.MZ.04.2.13) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 lutego 2004 r.