Stanowiska w urzędach górniczych, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.WUG.2022.75

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 listopada 2022 r.

ZARZĄDZENIE Nr 37
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 18 listopada 2022 r.
w sprawie stanowisk w urzędach górniczych, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742 oraz z 2022 r. poz. 655 i 1933), a także art. 165 ust. 1, art. 166 ust. 2 oraz art. 167 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1072, 1261, 1504 i 2185), zarządza się, co następuje:
§  1. 
Określa się wykaz stanowisk w urzędach górniczych, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych o klauzuli "tajne":
1)
Prezes Wyższego Urzędu Górniczego, zwanego dalej "WUG";
2)
Wiceprezes WUG;
3)
Dyrektor Generalny WUG;
4)
stanowiska w strukturze organizacyjnej Samodzielnego Stanowiska do spraw Ochrony Informacji Niejawnych, Obronności i Zarządzania Kryzysowego w WUG;
5)
stanowiska zajmowane przez osoby, którym powierzono obowiązki:
a)
inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego w kancelarii tajnej WUG,
b)
administratora systemu teleinformatycznego w kancelarii tajnej WUG;
6)
Inspektor Ochrony Danych w WUG.
§  2. 
Określa się wykaz stanowisk w urzędach górniczych, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych o klauzuli "poufne":
1)
dyrektor departamentu albo biura w WUG;
2)
dyrektor okręgowego urzędu górniczego;
3)
naczelnik Samodzielnego Wydziału Organizacyjnego w WUG;
4)
zastępca dyrektora:
a)
Departamentu Energomechanicznego w WUG, właściwy w sprawach informatycznych,
b)
Departamentu Prawnego w WUG,
c)
Biura Budżetowo-Finansowego, Kadr i Szkolenia w WUG;
5)
stanowiska do spraw obsługi sekretariatu stanowisk wymienionych w § 1 pkt 1-3;
6)
stanowiska, na których jest prowadzona Kancelaria Główna WUG;
7)
stanowiska w Biurze Administracyjno-Gospodarczym w WUG, związane ze sprawami obronnymi i zarządzaniem kryzysowym;
8)
stanowisko w Biurze Budżetowo-Finansowym, Kadr i Szkolenia w WUG, zajmowane przez osobę, której powierzono obowiązki kasjera;
9)
stanowiska w okręgowych urzędach górniczych, związane ze sprawami obronnymi i zarządzaniem kryzysowym;
10)
stanowiska służby dyspozytorskiej pogotowia technicznego w WUG;
11)
audytor wewnętrzny;
12)
Rzecznik Prasowy Prezesa WUG.
§  3. 
Traci moc zarządzenie nr 18 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 4 października 2013 r. w sprawie stanowisk w urzędach górniczych, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych (Dz. Urz. WUG z 2021 r. poz. 127).
§  4. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.