Dziennik resortowy

Dz.Urz.WUG.2019.47

| Akt obowiązujący
Wersja od: 4 października 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 4 października 2013 r.
w sprawie stanowisk w urzędach górniczych, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742), a także art. 165 ust. 1, art. 166 ust. 2 oraz art. 167 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 868), zarządza się, co następuje:
§  1.  Określa się wykaz stanowisk w urzędach górniczych, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych o klauzuli "tajne":
1) Prezes Wyższego Urzędu Górniczego;
2) Wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego;
3) Dyrektor Generalny Wyższego Urzędu Górniczego;
4) stanowiska w strukturze organizacyjnej Samodzielnego Stanowiska do spraw Ochrony Informacji Niejawnych, Obronności i Zarządzania Kryzysowego w Wyższym Urzędzie Górniczym, zwanym dalej "WUG";
5) stanowiska zajmowane przez osoby, którym powierzono obowiązki inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego lub administratora systemu teleinformatycznego w kancelarii tajnej WUG;
6) Inspektor Ochrony Danych.
§  2.  Określa się wykaz stanowisk w urzędach górniczych, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych o klauzuli "poufne":
1) stanowiska wymienione w § 1;
2) dyrektor departamentu lub biura w WUG;
3) dyrektor okręgowego urzędu górniczego;
4) dyrektor Specjalistycznego Urzędu Górniczego;
4a) naczelnik samodzielnego wydziału w WUG;
5) sekretarz Prezesa WUG;
6) sekretarz Wiceprezesa WUG;
7) sekretarz Dyrektora Generalnego WUG;
7a) stanowiska, na których jest prowadzona Kancelaria Główna WUG;
8) stanowiska w Biurze Administracyjno-Gospodarczym w WUG, związane ze sprawami obronnymi i zarządzaniem kryzysowym;
9) stanowisko w Biurze Budżetowo-Finansowym w WUG, zajmowane przez osobę, której powierzono obowiązki kasjera;
10) stanowiska w okręgowych urzędach górniczych oraz Specjalistycznym Urzędzie Górniczym, związane ze sprawami obronnymi i zarządzaniem kryzysowym;
11) stanowiska służby dyspozytorskiej pogotowia technicznego w WUG;
12) (uchylony)
13) audytor wewnętrzny;
14) Rzecznik Prasowy Prezesa WUG;
15) (uchylony)
§  3.  Określa się wykaz stanowisk w urzędach górniczych, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone":
1) stanowiska wymienione w § 1;
2) stanowiska wymienione w § 2.
§  4.  Traci moc zarządzenie nr 15 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 3 lutego 2012 r. w sprawie stanowisk w urzędach górniczych, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych (Dz. Urz. WUG poz. 43).
§  5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.