Stanowiska w urzędach górniczych, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.WUG.2018.74 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 maja 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 4 października 2013 r.
w sprawie stanowisk w urzędach górniczych, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412), a także art. 165 ust. 1, art. 166 ust. 2 oraz art. 167 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126), zarządza się, co następuje:
§  1. 
Określa się wykaz stanowisk w urzędach górniczych, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych o klauzuli "tajne":
1)
Prezes Wyższego Urzędu Górniczego;
2)
Wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego;
3)
Dyrektor Generalny Wyższego Urzędu Górniczego;
4)
stanowiska w strukturze organizacyjnej Samodzielnego Stanowiska do spraw Ochrony Informacji Niejawnych, Obronności i Zarządzania Kryzysowego w Wyższym Urzędzie Górniczym, zwanym dalej "WUG";
5)
stanowiska zajmowane przez osoby, którym powierzono obowiązki inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego lub administratora systemu teleinformatycznego w kancelarii tajnej WUG;
6) 1
 Inspektor Ochrony Danych.
§  2. 
Określa się wykaz stanowisk w urzędach górniczych, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych o klauzuli "poufne":
1)
stanowiska wymienione w § 1;
2)
dyrektor departamentu lub biura w WUG;
3)
dyrektor okręgowego urzędu górniczego;
4)
dyrektor Specjalistycznego Urzędu Górniczego;
4a) 2
 naczelnik samodzielnego wydziału w WUG;
5)
sekretarz Prezesa WUG;
6)
sekretarz Wiceprezesa WUG;
7)
sekretarz Dyrektora Generalnego WUG;
7a) 3
 stanowiska, na których jest prowadzona Kancelaria Główna WUG;
8)
stanowiska w Biurze Administracyjno-Gospodarczym w WUG, związane ze sprawami obronnymi i zarządzaniem kryzysowym;
9)
stanowisko w Biurze Budżetowo-Finansowym w WUG, zajmowane przez osobę, której powierzono obowiązki kasjera;
10)
stanowiska w okręgowych urzędach górniczych oraz Specjalistycznym Urzędzie Górniczym, związane ze sprawami obronnymi i zarządzaniem kryzysowym;
11)
stanowiska służby dyspozytorskiej pogotowia technicznego w WUG;
12)
(uchylony)
13)
audytor wewnętrzny;
14)
Rzecznik Prasowy Prezesa WUG;
15) 4
 (uchylony).
§  3. 
Określa się wykaz stanowisk w urzędach górniczych, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone":
1)
stanowiska wymienione w § 1;
2)
stanowiska wymienione w § 2.
§  4. 
Traci moc zarządzenie nr 15 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 3 lutego 2012 r. w sprawie stanowisk w urzędach górniczych, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych (Dz. Urz. WUG poz. 43).
§  5. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 § 1 pkt 6 dodany przez § 1 zarządzenia nr 82 z dnia 28 listopada 2018 r. (Dz.Urz.WUG.2018.214) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 28 listopada 2018 r.
2 § 2 pkt 4a dodany przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 20 z dnia 20 maja 2019 r. (Dz.Urz.WUG.2019.37) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 21 maja 2019 r.
3 § 2 pkt 7a dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 20 z dnia 20 maja 2019 r. (Dz.Urz.WUG.2019.37) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 21 maja 2019 r.
4 § 2 pkt 15 uchylony przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 20 z dnia 20 maja 2019 r. (Dz.Urz.WUG.2019.37) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 21 maja 2019 r.