Stanowiska w urzędach górniczych oraz działającym przy Wyższym Urzędzie Górniczym Zakładzie Obsługi Gospodarczej, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.WUG.2009.8.49

Akt utracił moc
Wersja od: 2 stycznia 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 16
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 19 czerwca 2009 r.
w sprawie stanowisk w urzędach górniczych oraz działającym przy Wyższym Urzędzie Górniczym Zakładzie Obsługi Gospodarczej, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych *

Na podstawie art. 107 ust. 1 i 9 oraz art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, z późn. zm.1)) oraz art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1.
Określa się wykaz stanowisk w urzędach górniczych, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "tajne":
1)
Prezes Wyższego Urzędu Górniczego;
2)
Wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego;
3)
Dyrektor Generalny Wyższego Urzędu Górniczego;
4)
dyrektor departamentu lub biura w Wyższym Urzędzie Górniczym;
5)
dyrektor okręgowego urzędu górniczego;
6)
dyrektor specjalistycznego urzędu górniczego;
7)
Samodzielne Stanowisko do spraw Ochrony Informacji Niejawnych - pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych;
8)
Stanowisko do Spraw Obronnych;
9)
Stanowisko Kierownika Kancelarii Tajnej;
10)
stanowiska zajmowane przez osoby, którym powierzono obowiązki inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego lub administratora systemu informatycznego w kancelarii tajnej.
§  2.
Określa się wykaz stanowisk w urzędach górniczych oraz działającym przy Wyższym Urzędzie Górniczym Zakładzie Obsługi Gospodarczej, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne":
1)
stanowiska wymienione w § 1;
2)
sekretarz Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego;
3)
sekretarz Wiceprezesa Wyższego Urzędu Górniczego;
4)
sekretarz Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego;
5)
naczelnik Wydziału Administracyjno-Gospodarczego i Transportu w Biurze Administracyjno-Budżetowym Wyższego Urzędu Górniczego;
6)
stanowisko w Wydziale Budżetowo-Księgowym w Biurze Administracyjno-Budżetowym Wyższego Urzędu Górniczego, zajmowane przez osobę, której powierzono obowiązki kasjera;
7)
stanowiska w Wydziale Komputeryzacji i Informatyzacji Urzędów Górniczych w Biurze Administracyjno-Budżetowym Wyższego Urzędu Górniczego;
8)
stanowiska w Biurze Kadr, Szkolenia i Spraw Obronnych Wyższego Urzędu Górniczego;
9)
stanowiska w okręgowych urzędach górniczych i specjalistycznych urzędach górniczych, zajmowane przez osoby, którym powierzono obowiązki administratora systemu informatycznego;
10)
stanowiska w okręgowych urzędach górniczych i specjalistycznych urzędach górniczych, zajmowane przez osoby wyznaczone do realizacji zadań obronnych;
11)
stanowiska służby dyspozytorskiej pogotowia technicznego Wyższego Urzędu Górniczego;
12)
audytor wewnętrzny;
13)
elektryk-konserwator urządzeń telefonicznych.
§  3.
Określa się wykaz stanowisk w urzędach górniczych oraz działającym przy Wyższym Urzędzie Górniczym Zakładzie Obsługi Gospodarczej, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "zastrzeżone":
1)
stanowiska wymienione w § 1;
2)
stanowiska wymienione w § 2.
§  4.
Traci moc zarządzenie nr 14 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 7 lipca 2008 r. w sprawie stanowisk w urzędach górniczych oraz działającym przy Wyższym Urzędzie Górniczym Zakładzie Obsługi Gospodarczej, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych (Dz. Urz. WUG Nr 10, poz. 65).
§  5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 133, poz. 934, Nr 170, poz. 1217, Nr 190, poz. 1399 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 21, poz. 125 i Nr 82, poz. 556, z 2008 r. Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 199, poz. 1227 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 149, poz. 1078, Nr 218, poz. 1592 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056.

* Z dniem 2 stycznia 2011 r. nin. zarządzenie utraciło częściowo podstawę prawną w związku z uchyleniem art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.05.196.1631) przez art. 190 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.10.182.1228).