Dzienniki resortowe

Dz.Urz.WUG.2008.10.65

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 lipca 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 14
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 7 lipca 2008 r.
w sprawie stanowisk w urzędach górniczych oraz działającym przy Wyższym Urzędzie Górniczym Zakładzie Obsługi Gospodarczej, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych

Na podstawie art. 107 ust. 1 i 9 oraz art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, z późn. zm.1)) oraz art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1. Określa się wykaz stanowisk w urzędach górniczych, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "tajne":
1) Prezes Wyższego Urzędu Górniczego;
2) Wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego;
3) Dyrektor Generalny Wyższego Urzędu Górniczego;
4) dyrektor departamentu lub biura w Wyższym Urzędzie Górniczym;
5) dyrektor okręgowego urzędu górniczego;
6) dyrektor specjalistycznego urzędu górniczego;
7) Samodzielne Stanowisko do spraw Ochrony Informacji Niejawnych - pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych;
8) Stanowisko do Spraw Obronnych;
9) Stanowisko Kierownika Kancelarii Tajnej;
10) stanowiska zajmowane przez osoby, którym powierzono obowiązki inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego lub administratora systemu informatycznego w kancelarii tajnej.
§  2. Określa się wykaz stanowisk w urzędach górniczych oraz działającym przy Wyższym Urzędzie Górniczym Zakładzie Obsługi Gospodarczej, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne":
1) stanowiska wymienione w § 1;
2) sekretarz Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego;
3) sekretarz Wiceprezesa Wyższego Urzędu Górniczego;
4) sekretarz Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego;
5) naczelnik Wydziału Administracyjno-Gospodarczego i Transportu w Biurze Administracyjno-Budżetowym Wyższego Urzędu Górniczego;
6) stanowisko w Wydziale Budżetowo-Księgowym w Biurze Administracyjno-Budżetowym Wyższego Urzędu Górniczego, zajmowane przez osobę, której powierzono obowiązki kasjera;
7) stanowiska w Wydziale Komputeryzacji i Informatyzacji Urzędów Górniczych w Biurze Administracyjno-Budżetowym Wyższego Urzędu Górniczego;
8) stanowiska w Biurze Kadr, Szkolenia i Spraw Obronnych Wyższego Urzędu Górniczego;
9) stanowiska w okręgowych urzędach górniczych i specjalistycznych urzędach górniczych zajmowane przez osoby, którym powierzono obowiązki administratora systemu informatycznego;
10) elektryk-konserwator urządzeń telefonicznych.
§  3. Określa się wykaz stanowisk w urzędach górniczych oraz działającym przy Wyższym Urzędzie Górniczym Zakładzie Obsługi Gospodarczej, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "zastrzeżone":
1) stanowiska wymienione w § 1 i § 2;
2) audytor wewnętrzny.
§  4. Traci moc "Wykaz stanowisk w Wyższym Urzędzie Górniczym i jego jednostkach organizacyjnych, których zajmowanie może łączyć się z dostępem do informacji niejawnych", zatwierdzony przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w dniu 22 lipca 2005 r.
§  5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 133, poz. 934, Nr 170, poz. 1217, Nr 190, poz. 1399 i Nr 249, poz. 1834 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 125 i Nr 82, poz. 556.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 149, poz. 1078, Nr 218, poz. 1592 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162.