Stan liczbowy samochodów osobowych i innych samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony w biurze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu

Dzienniki resortowe

B.I.LP.2023.5.81

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 kwietnia 2023 r.

DECYZJA Nr 46
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 7 kwietnia 2023 r.
w sprawie stanu liczbowego samochodów osobowych i innych samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony w biurze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu

MD.4000.10.2023

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach 1 , zwanej dalej ustawą o lasach, w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 2 , postanawiam, co następuje:

§  1. 
W wykonaniu § 1 ust. 1 pkt 2 zarządzenia nr 27 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie stanu liczbowego samochodów osobowych i innych samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, zasad ich użytkowania oraz zasad wykorzystywania samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy w celach służbowych w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych (MD.4000.1.2023), po zapoznaniu się z potrzebami wynikającymi z indywidualnych uwarunkowań Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, ustalam maksymalną liczbę samochodów służbowych na 3 sztuki.
§  2. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2022 r., poz. 672 ze zm.) stanowi, że "Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych".
2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. W § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę o lasach oraz przez przepisy wykonawcze do ustawy, a także innych przepisów prawnych Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.