Stałe dyżury w urzędach górniczych. - OpenLEX

Stałe dyżury w urzędach górniczych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.WUG.2017.54

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 października 2017 r.

DECYZJA Nr 13
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 17 października 2017 r.
w sprawie stałych dyżurów w urzędach górniczych

Na podstawie § 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa (Dz. U. Nr 219, poz. 2218) postanawia się, co następuje:
§  1. 
Do zatwierdzenia wewnętrznej dokumentacji określającej zasady i warunki uruchamiania i funkcjonowania stałych dyżurów w urzędach górniczych jest właściwy Prezes Wyższego Urzędu Górniczego.
§  2. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania. 1
1 Niniejsza decyzja była poprzedzona decyzją nr 10 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 3 lutego 2012 r. w sprawie funkcjonowania systemu stałych dyżurów w urzędach górniczych (Dz. Urz. WUG z 2015 r. poz. 35).