Dz.Urz.KGPSP.2019.6

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 stycznia 2019 r.

DECYZJA Nr 6
KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie środków budżetowych przeznaczonych dla Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej na wydatki reprezentacyjne i okolicznościowe

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500), w związku z § 3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 2225), postanawia się, co następuje:
§  1. 
1.  Decyzja określa przedmiot wydatków oraz zasady i sposób podziału środków budżetowych przeznaczonych dla Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, zwanej dalej "Komendą Główną", na cele reprezentacyjne i okolicznościowe.
2.  Część środków, o których mowa w ust. 1, przeznacza się niżej wymienionym kierownikom jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej:
1) Komendantowi Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie;
2) Komendantowi Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie;
3) Komendantowi Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu;
4) Komendantowi Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy;
5) Dyrektorowi Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach

- zwanych dalej "jednostkami uprawnionymi".

3.  Roczny limit środków budżetowych, o których mowa w ust. 1, przeznaczonych dla Komendy Głównej PSP i jednostek uprawnionych określany jest w terminie do 20 grudnia poprzedzającego rok budżetowy w formie preliminarza wydatków zatwierdzonego przez Komendanta Głównego PSP lub jego zastępcę.
4.  Limit środków budżetowych, o którym mowa w ust. 3, na rok 2019 zostanie określony do dnia 30 stycznia 2019 r.
§  2.  Wydatkami reprezentacyjnymi w rozumieniu decyzji, są wydatki związane z reprezentowaniem Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej lub jednostek uprawnionych, w związku z realizacją zadań służbowych, do których zalicza się w szczególności:
1) podejmowanie przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej lub jego zastępców oraz kierowników jednostek uprawnionych lub ich zastępców, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przybyłych na ich zaproszenie, delegacji zagranicznych:
a) niższej rangi,
b) wyższej rangi, w których przewodniczącym delegacji są osoby w randze nie niższej niż odpowiednio Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej lub zastępca kierownika jednostki uprawnionej;
2) koszty poczęstunków z okazji:
a) świąt państwowych, kościelnych oraz świąt jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, za wyjątkiem poczęstunków organizowanych w jednostkach prowadzących żywienie dla osób skoszarowanych,
b) oficjalnych wizyt przedstawicieli organów administracji publicznej i hierarchii kościelnej oraz narad i odpraw służbowych kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej,
c) spotkań służbowych z parlamentarzystami, przedstawicielami organów administracji publicznej oraz podmiotów współpracujących z Państwową Strażą Pożarną;
3) zakup artykułów spożywczych na realizację zadań służbowych przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Zastępców Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Dyrektorów i zastępców biur Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej i jednostek uprawnionych;
4) zakup drobnych upominków i koszty usług dokonywanych na podstawie indywidualnych decyzji Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, jego zastępcy lub kierownika jednostki uprawnionej, w granicy posiadanych na ten cel środków budżetowych, których jednorazowa wartość nie powoduje obowiązku podatkowego, zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.) określoną ustawowo wartością nieodpłatnego świadczenia, otrzymanego od świadczeniodawcy, w związku z jego promocją lub reklamą.
§  3. 
1.  Wydatki, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a, obliczane są wg następujących zasad:
1) środki przeznaczone na spotkanie powitalne lub pożegnalne:

KS = Ls x Z x 5

gdzie:

KS - szacunkowe koszty spotkania powitalno/pożegnalnego;

Ls - liczba osób biorących udział w spotkaniu (obliczana w następujący sposób: Ls = liczba członków delegacji zagranicznej + po jednej osobie towarzyszącej dla osoby z delegacji zagranicznej + opiekun delegacji + tłumacz);

Z - norma wyżywienia określona w § 1 ust. 1 pkt 1 Decyzji Nr 1/2011 z dnia 4 października 2011 r., Dyrektora Departamentu Analiz i Nadzoru MSWiA i Dyrektora Departamentu Budżetu MSWIA zmieniająca decyzję w sprawie wartości pieniężnych norm wyżywienia oraz sposobu ich stosowania dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej, policjantów, funkcjonariuszy Straży Granicznej i funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, zwanej dalej "Decyzją Nr 1/11";

2) środki przeznaczone na wyżywienie:

KW = Ld x Z x 5 x D

gdzie:

KW - szacunkowe koszty przeznaczone na wyżywienie;

Ld - liczba osób biorących udział w spotkaniu (obliczana w następujący sposób: Ld = liczba członków delegacji zagranicznej + opiekun delegacji + tłumacz),

Z - norma wyżywienia określona w Decyzji Nr 1/11,

D - liczba dni, w których delegacja zagraniczna przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3) pozostałe świadczenia, w szczególności opłaty za usługi turystyczne, zakwaterowanie, przejazdy, upominki, tłumaczenia oraz inne uzasadnione wydatki zatwierdzone przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, jego zastępcę lub kierownika jednostki uprawnionej do wysokości poniesionych kosztów.
2.  Wydatki, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. b, obliczane są według następujących zasad:
1) środki przeznaczone na spotkanie powitalne lub pożegnalne:

KS = Ls x Z x 5 x 2

KS - szacunkowe koszty spotkania powitalno/pożegnalnego;

Ls - liczba osób biorących udział w spotkaniu (obliczana w następujący sposób: Ls = liczba członków delegacji zagranicznej + po jednej osobie towarzyszącej dla osoby z delegacji zagranicznej + opiekun delegacji + tłumacz );

Z - norma wyżywienia określona w Decyzji Nr 1/11,

2) środki przeznaczone na wyżywienie:

KW = Ld x Z x 5 x D x 2

KW - szacunkowe koszty przeznaczone na wyżywienie;

Ld = liczba osób biorących udział w spotkaniu (obliczana w następujący sposób: liczba członków delegacji zagranicznej + opiekun delegacji + tłumacz);

Z - norma wyżywienia określona w Decyzji Nr 1/11,

D - ilość dni, w których delegacja zagraniczna przebywa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;

3) pozostałe świadczenia, w szczególności opłaty za usługi turystyczne, zakwaterowanie, przejazdy, upominki, tłumaczenia oraz inne uzasadnione wydatki zatwierdzone przez Komendanta Głównego, jego zastępcę lub kierownika uprawnionej do wysokości poniesionych kosztów.
3.  W uzasadnionych przypadkach Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej lub kierownik jednostki uprawnionej może wyrazić zgodę na poniesienie wydatków w wysokości wyższej niż obliczona zgodnie z zasadami określonymi w § 3 ust. 1 i 2.
§  4. 
1.  Wydatkami okolicznościowymi w rozumieniu niniejszej decyzji są wydatki, związane z organizowaniem przez Komendę Główną i jednostki uprawnione w szczególności uroczystości, spotkań, obchodów związanych z funkcjonowaniem Państwowej Straży Pożarnej, do których zalicza się w szczególności:
1) zakup kwiatów, wieńców, wiązanek, zniczy, w związku z udziałem kierownictwa Komendy Głównej lub jednostek uprawnionych w okolicznościowych uroczystościach;
2) koszty związane z obchodami świąt państwowych i kościelnych, Dnia Strażaka, uroczystości z okazji jubileuszy oraz wręczenia sztandaru jednostkom organizacyjnym Państwowej Straży Pożarnej;
3) poczęstunki z udziałem przedstawicieli Komendy Głównej lub jednostek uprawnionych i osób zaproszonych, z okazji mianowania na wyższy stopień, wręczenia medali, odznaczeń oraz pożegnań osób odchodzących ze służby lub pracy, a także innych jubileuszy, rocznic i uroczystości uznanych za ważne w życiu służbowym lub osobistym tych osób;
4) koszty związane z organizowaniem narad, posiedzeń zespołów problemowych, posiedzeń organów kolegialnych, rad naukowych, kapituł, powołanych decyzją Komendanta Głównego lub wyznaczonych przez kierownika jednostki uprawnionej, z wyjątkiem narad szkoleniowych.
2.  Wydatki na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 3, nie mogą przekroczyć 80% dziennej diety z tytułu podróży służbowej na terenie kraju, na jednego uczestnika.
3.  Wydatki na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 4, nie mogą przekroczyć 50% dziennej diety z tytułu podróży służbowej na terenie kraju na jednego uczestnika, z tym, że w uzasadnionych przypadkach Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej lub kierownik jednostki uprawnionej może wyrazić zgodę na zwiększenie tego limitu.
4.  Wniosek o jednorazowe zwiększenie limitu wraz z uzasadnieniem, jak i zgoda Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, jego zastępcy lub kierownika jednostki uprawnionej, powinny mieć formę pisemną.
§  5. 
1.  Wydatki, o których mowa w § 2 pkt 1, dokonywane są na podstawie wniosku o przyznanie środków finansowych na przyjęcie delegacji zagranicznej, zaakceptowanego odpowiednio przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, jego zastępcę lub kierownika jednostki uprawnionej.
2.  Wydatki, o których mowa w § 4, dokonywane są na podstawie decyzji Komendanta Głównego, jego zastępcy lub kierownika jednostki uprawnionej.
3.  Wydatki, o których mowa w § 2 i 4, ponoszone są w ramach środków przeznaczonych na wydatki bieżące i zaliczane do właściwych pozycji klasyfikacji budżetowej.
4.  Rozliczanie wydatków, o których mowa w § 2 i 4, powinno zawierać określenie przedsięwzięcia, liczbę jego uczestników oraz stwierdzenie udziału w nim kierownictwa lub przedstawicieli Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej lub jednostki uprawnionej.
§  6.  Wydatki reprezentacyjne i okolicznościowe każdorazowo dokonywane są z uwzględnieniem wymogu celowości, oszczędności i gospodarności, w wysokości dostosowanej do niezbędnych potrzeb.
§  7.  Traci moc decyzja Nr 64 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie środków budżetowych przeznaczonych dla Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej na wydatki reprezentacyjne i okolicznościowe.
§  8.  Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.