Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GUS.1997.2.17

| Akt nienormatywny
Wersja od: 21 lutego 1997 r.

KOMUNIKAT
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 12 lutego 1997 r.
w sprawie średniej krajowej ceny skupu żyta w styczniu 1997 r.

Na podstawie § 7 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 1991 r. w sprawie melioracji wodnych (Dz. U. Nr 40, poz. 173) ogłasza się, iż średnia krajowa cena skupu żyta w styczniu 1997 r. wynosiła 40,82 zł za 1 q.