Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GUS.1995.7.45

| Akt nienormatywny
Wersja od: 24 kwietnia 1995 r.

KOMUNIKAT
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 11 kwietnia 1995 r.
w sprawie średniej krajowej ceny skupu żyta w marcu 1995 r.

W związku z § 7 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 1991 r. w sprawie melioracji wodnych (Dz. U. Nr 40, poz. 173) ogłasza się, iż średnia krajowa cena skupu żyta w marcu 1995 r. wynosiła 23,00 zł za 1q.