Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GUS.1998.10.70

| Akt nienormatywny
Wersja od: 18 lipca 1998 r.

KOMUNIKAT
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 14 lipca 1998 r.
w sprawie średniej krajowej ceny skupu żyta w czerwcu 1998 r.

Na podstawie § 7 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 1991 r. w sprawie melioracji wodnych (Dz. U. Nr 40, poz. 173) ogłasza się, iż średnia krajowa cena skupu żyta w czerwcu 1998 r. wyniosła 35,58 zł za 1 q.