Średnia cena tony miedzi oraz średnia cena kilograma srebra za czerwiec 2022 r.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.2022.75

Akt nienormatywny
Wersja od: 12 lipca 2022 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 11 lipca 2022 r.
w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za czerwiec 2022 r.

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin (Dz. U. z 2020 r. poz. 452 oraz z 2022 r. poz. 558) ogłasza się, że:
1) średnia cena tony miedzi za czerwiec 2022 r. wynosi 39 619 zł;

2) średnia cena kilograma srebra za czerwiec 2022 r. wynosi 3 031 zł.

1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 939).