Średnia cena tony miedzi oraz średnia cena kilograma srebra za listopad 2019 r. - OpenLEX

Średnia cena tony miedzi oraz średnia cena kilograma srebra za listopad 2019 r.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.2019.110

Akt nienormatywny
Wersja od: 12 grudnia 2019 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 11 grudnia 2019 r.
w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za listopad 2019 r.

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin (Dz. U. z 2018 r. poz. 228 oraz z 2019 r. poz. 968 i 1978) ogłasza się, że:
1)
średnia cena tony miedzi za listopad 2019 r. wynosi 22 737 zł;
2)
średnia cena kilograma srebra za listopad 2019 r. wynosi 2 144 zł.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 2265).