Dz.Urz.MF.2018.104

| Akt nienormatywny
Wersja od: 13 listopada 2018 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 9 listopada 2018 r.
w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za październik 2018 r.

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin (Dz. U. z 2018 r. poz. 228) ogłasza się, że:
1) średnia cena tony miedzi za październik 2018 r. wynosi 23 296 zł;
2) średnia cena kilograma srebra za październik 2018 r. wynosi 1 758 zł.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).