Średnia cena skupu żyta w IV kwartale 1999 r.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GUS.2000.1.16

Akt nienormatywny
Wersja od: 25 stycznia 2000 r.

KOMUNIKAT
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 17 stycznia 2000 r.
w sprawie średniej ceny skupu żyta w IV kwartale 1999 r.

W związku z § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 1991 r. w sprawie melioracji wodnych (Dz. U. Nr 40, poz. 173) ogłasza się, iż średnia cena skupu żyta w IV kwartale 1999 r. wynosiła 31,94 zł za 1 q.