Średnia cena megawatogodziny gazu ziemnego oraz średnia cena tony ropy naftowej za marzec 2020 r.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.2020.41

| Akt nienormatywny
Wersja od: 8 kwietnia 2020 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 7 kwietnia 2020 r.
w sprawie średniej ceny megawatogodziny gazu ziemnego oraz średniej ceny tony ropy naftowej za marzec 2020 r.

Na podstawie art. 8a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin (Dz. U. z 2020 r. poz. 452) ogłasza się, że:
1)
średnia cena megawatogodziny gazu ziemnego za marzec 2020 r. wynosi 50 zł;
2)
średnia cena tony ropy naftowej za marzec 2020 r. wynosi 1 008 zł.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 2265).