Średnia cena megawatogodziny gazu ziemnego oraz średnia cena tony ropy naftowej za czerwiec 2016 r. - OpenLEX

Średnia cena megawatogodziny gazu ziemnego oraz średnia cena tony ropy naftowej za czerwiec 2016 r.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.2016.54

Akt nienormatywny
Wersja od: 11 lipca 2016 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 8 lipca 2016 r.
w sprawie średniej ceny megawatogodziny gazu ziemnego oraz średniej ceny tony ropy naftowej za czerwiec 2016 r.

Na podstawie art. 8a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin (Dz. U. poz. 362, z 2014 r. poz. 1215, z 2015 r. poz. 211 oraz z 2016 r. poz. 542) ogłasza się, że:
1)
średnia cena megawatogodziny gazu ziemnego za czerwiec 2016 r. wynosi 66 zł;
2)
średnia cena tony ropy naftowej za czerwiec 2016 r. wynosi 1 328 zł.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1900).