Dziennik resortowy

B.I.LP.2013.1.1

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 82
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 19 listopada 2012 r.
w sprawie sprzedaży drewna przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe na 2013 rok

EM-900-10/12

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn. 2011 r. Dz. U. Nr 12 poz. 59 ze zm.) oraz § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, wprowadzonego Zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. - w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, określonego w § 8 ust. 1 pkt 5 Statutu - zarządzam, co następuje:

§  1. Wprowadzam do stosowania w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych
1. Zasady sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.
2. Regulamin funkcjonowania umów wieloletnich w Portalu Leśno-Drzewnym stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.
3. Regulamin sprzedaży ofertowej w Portalu Leśno-Drzewnym z uwzględnieniem wielkości zakupu drewna stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia.
4. Regulamin sprzedaży ofertowej w Portalu Leśno-Drzewnym dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje stanowiący załącznik nr 4 do zarządzenia.
5. Regulamin systemowej aukcji internetowej w aplikacji "e-drewno" oraz aukcji internetowej w aplikacji "e-drewno" stanowiący załącznik nr 5 do zarządzenia.
6. Tabelę klasyfikacji grup handlowo-gatunkowych stanowiącą załącznik nr 6 do zarządzenia.
7. Regulamin ramowych warunków prowadzenia innych aukcji i submisji stanowiący załącznik nr 7 do zarządzenia.
§  2. Z dniem podpisania niniejszego zarządzenia traci moc Zarządzenie nr 39 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie sprzedaży drewna przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe na II półrocze 2012 (znak: EM - 900-7/12) z tym, że do procedur sprzedaży drewna rozpoczętych przed tym dniem oraz do umów zawartych w wyniku tych procedur stosuje się przepisy dotychczasowe.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

ZASADY SPRZEDAŻY DREWNA

w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe

na 2013 rok

§  1. Użyte w niniejszych zasadach określenia oznaczają:
a) przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, wykonujące działalność gospodarczą w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej;
b) osoba fizyczna - osoba niewykonująca działalności gospodarczej.
§  2. Warunki ogólne

Sprzedaż drewna prowadzona jest:

a) przez kierownika jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych (nadleśniczego, kierownika zakładu Lasów Państwowych);
b) po cenie netto za 1 m3, powiększonej o należny podatek VAT;
c) na bazie loco las po zrywce, bez dokonanej zrywki lub loco składnica.
§  3. Procedury sprzedaży drewna
1. Wyróżnia się następujące procedury sprzedaży drewna dla przedsiębiorców:
a) sprzedaż ofertowa w Portalu Leśno-Drzewnym (PL-D) z uwzględnieniem wielkości zakupu drewna,
b) sprzedaż ofertowa w Portalu Leśno-Drzewnym (PL-D) dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje,
c) systemowe aukcje internetowe w aplikacji "e-drewno",
d) aukcje internetowe w aplikacji "e-drewno",
e) inne aukcje i submisje,
f) negocjacje handlowe,
g) na podstawie cennika sprzedaży detalicznej.
2. Przedsiębiorcy uprawnieni do wzięcia udziału w procedurach sprzedaży określonych w ust. 1 pkt a i b mogą zawierać bezterminowe umowy wieloletnie.
3. Na podstawie rozstrzygnięć sprzedaży ofertowej w PL-D spisywane są umowy roczne.
4. Systemowe aukcje internetowe w aplikacji "e-drewno" odbywają się w okresach półrocznych.
5. Przedsiębiorcy nabywają drewno po cenach, które wynikają z rozstrzygnięć procedur sprzedaży wymienionych w ust. 1.
6. Osoby fizyczne nabywają drewno bezpośrednio w nadleśnictwie lub zakładzie Lasów Państwowych na podstawie cennika sprzedaży detalicznej.
7. Ceny drewna do sprzedaży ofertowej w PL-D ustalane są w układzie grup handlowo-gatunkowych w poszczególnych nadleśnictwach (zakładach Lasów Państwowych), grupach nadleśnictw RDLP, RDLP na podstawie cen średnioważonych uzyskanych w ramach internetowych przetargów ograniczonych w PL-D na drugie półrocze 2012 r. W przypadku braku ceny na daną grupę handlowo-gatunkową przyjmuje się cenę średnioważoną, którą uzyskano w danej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych.
8. Ceny minimalne do systemowych aukcji internetowych w aplikacji "e-drewno" oraz aukcji internetowych w aplikacji "e-drewno" ustala nadleśniczy lub kierownik zakładu Lasów Państwowych w porozumieniu z dyrektorem RDLP.
9. Ceny drewna do innych aukcji i submisji, negocjacji handlowych, a także cennik cen detalicznych ustala nadleśniczy lub kierownik zakładu Lasów Państwowych.
10. 1 Ceny w umowach rocznych zawartych na podstawie rozstrzygnięć sprzedaży ofertowej w PL-D ustalone na pierwszy kwartał 2013 r. pozostają bez zmian
11. Ceny drewna do sprzedaży ofertowej, ceny minimalne do systemowych aukcji internetowych w aplikacji "e-drewno" oraz aukcji internetowych w aplikacji "e-drewno", których przedmiotem są grupy handlowe, zawierające więcej niż jedną klasę jakości i grubości, określa się dla najniższej klasy jakości i grubości z wyjątkiem drewna W_STANDARD oraz drewna kłodowanego iglastego WK_STANDARD i W_WCDK_1, gdzie cenę minimalną określa się odpowiednio dla sortymentów WC01 i WCK1. Dla pozostałych klas jakości i grubości ceny ustalane są automatycznie na podstawie przeliczników jednakowych dla całego kraju. Wykaz przeliczników znajduje się na stronie internetowej PL-D www.zilp.lasy.gov.pl/drewno.
12. W przypadku nieskutecznej sprzedaży drewna na aukcjach internetowych w aplikacji "e-drewno" dopuszcza się, dla określonej partii drewna, korektę cen minimalnych w dół i powtórzenie sprzedaży drewna w tej procedurze. Decyzja o korekcie cen może być dokonana za zgodą dyrektora regionalnej dyrekcji LP.
13. Procedurę negocjacji handlowych można stosować do drewna niesprzedanego w co najmniej jednej aukcji internetowej w aplikacji "e-drewno" oraz w innych uzasadnionych przypadkach.
14. Szczegółowe zasady uczestnictwa przedsiębiorców oraz osób fizycznych w poszczególnych procedurach sprzedaży drewna zawarte są w regulaminach, których pełna treść udostępniana jest do publicznej wiadomości na stronie internetowej PL-D www.zilp.lasy.gov.pl/drewno, w siedzibach nadleśnictw i zakładów Lasów Państwowych.
§  4. Oferty sprzedaży, pule drewna
1. Roczna oferta sprzedaży drewna na dany rok zawiera następujące pule:
a) ofertową z przeznaczeniem na: sprzedaż ofertową w PL-D z uwzględnieniem wielkości zakupu drewna, sprzedaż ofertową w PL-D dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje oraz aukcje systemowe w aplikacji "e-drewno";
b) na inne aukcje i submisje;
c) do sprzedaży detalicznej;
d) na potrzeby własne jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych.
2. Drewno niesprzedane:
a) w ramach sprzedaży ofertowej w PL-D z uwzględnieniem wielkości zakupu drewna powiększa ofertę sprzedaży na systemowe aukcje internetowe w aplikacji "e-drewno";
b) na systemowej aukcji internetowej w aplikacji "e-drewno" oraz w sprzedaży ofertowej w PL-D dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje jest wystawiane na aukcji internetowej w aplikacji "e-drewno";
c) na aukcji internetowej w aplikacji "e-drewno" może być skierowane ponownie na aukcję internetową w aplikacji "e-drewno", sprzedane w procedurze negocjacji handlowych lub przesunięte do puli detalicznej;
d) na podstawie cennika sprzedaży detalicznej może być skierowane na aukcję internetową w aplikacji "e-drewno".
3. Oferta sprzedaży drewna na 2013 rok z podziałem na pule, wymienione w ust. 1, podana jest w tabeli nr 1.
§  5. Umowy, zabezpieczenie mienia Skarbu Państwa
1. Potwierdzeniem warunków sprzedaży drewna na podstawie sprzedaży ofertowej w PL-D, systemowej aukcji internetowej w aplikacji "e-drewno" oraz aukcji internetowej w aplikacji "e-drewno" jest spisanie umowy, w pozostałych przypadkach zawarcie umowy. Spisanie umowy jest jedynie czynnością formalną.
2. Sprzedający ma obowiązek zabezpieczyć w umowach interesy Skarbu Państwa.
3. Przyjmuje się niżej wymienione formy zabezpieczenia należności z tytułu sprzedaży drewna:
a) gwarancja bankowa,
b) ubezpieczenie na koszt kupującego,
c) factoring pełny (koszt factoringu obciąża kupującego),
d) cesja praw z lokaty,
e) kaucja pieniężna,
f) inne "produkty" zabezpieczenia płatności zaproponowane przez bank, dające gwarancje zabezpieczenia interesu Skarbu Państwa.
4. Zabezpieczenia wymienione w ust. 3 nie obowiązują w przypadku zastosowania przedpłaty.
5. Dopuszcza się ustalenie przez strony innej formy zabezpieczenia należności z tytułu sprzedaży drewna niż wymienione w ust. 3, dającej gwarancje zabezpieczenia interesu Skarbu Państwa.
6. Przy sprzedaży detalicznej obowiązuje przedpłata.
7. Negocjacje handlowe ze strony Lasów Państwowych prowadzi komisja powołana decyzją kierownika jednostki organizacyjnej, składająca się z co najmniej trzech osób.
8. Z negocjacji sporządzany jest protokół zawierający ustalenia komisji z przedsiębiorcą, zatwierdzany przez kierownika jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych.
9. Obowiązują trzy terminy płatności za zakupione drewno - 14-dniowy, 21-dniowy lub 30-dniowy - do wyboru przez kupującego. W przypadku wydłużenia terminu płatności powyżej 30 dni na wniosek kupującego złożony po podpisaniu umowy, sprzedający naliczał będzie od 31 dnia terminu płatności odsetki zgodnie z ustawą z 12.06.2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1323 z późniejszymi zmianami).
10. 2 W przypadku zapłaty należności w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury ma zastosowanie skonto w wysokości 1 (jednego) %. Skonto nie dotyczy procedury sprzedaży na podstawie cennika sprzedaży detalicznej.
11. Odbiór i przygotowanie drewna powinno następować zgodnie z ustalonym przez strony harmonogramem. W przypadku braku harmonogramu strony zobowiązane są do sukcesywnej realizacji umowy rozliczanej w okresach miesięcznych. Odbiór drewna niezgodny z powyższymi zasadami upoważnia sprzedającego do pomniejszenia ilości drewna określonej umową o ilość nieodebranego drewna, nieprzygotowanie drewna do sprzedaży przez sprzedającego upoważnia kupującego do rezygnacji z zakupów o wielkość, jaka nie została przygotowana. Zmiany do ustalonego harmonogramu wymagają formy pisemnej i są możliwe do wprowadzenia za zgodą stron.
12. Dopuszczalne odchylenie w realizacji umowy wynosi +/-5%. Jeżeli stopień realizacji sprzedaży drewna ustalonej umową wyniesie poniżej 95%, sprzedający lub kupujący zapłaci karę umowną w wysokości 5% wartości netto nieodebranego lub nieprzygotowanego do sprzedaży drewna. Kary umowne naliczane są przez strony po okresie obowiązywania umowy.
13. Z uwagi na możliwość wystąpienia zdarzeń niezależnych od stron umowy sprzedaży uniemożliwiających przygotowanie lub odbiór drewna, a mających wpływ na terminową realizację umowy, za zgodą stron na podstawie aneksu dopuszcza się możliwość wydłużenia terminu realizacji zawartych umów o 1 miesiąc z zastrzeżeniem, że realizacja umowy w okresie jej obowiązania powinna wynosić co najmniej 80% ilości drewna objętej umową.
14. W przypadku, gdy niewykonanie ilościowe umowy jest mniejsze od 20 m3, a jednocześnie przekracza pięcioprocentową odchyłkę ujętą w umowach sprzedaży, należy odstąpić od naliczenia kary umownej za niewykonanie umowy.
15. Zapisu z ust. 14 nie stosuje się w przypadku podpisania umów na ilość mniejszą od 20 m3.
§  6. Postanowienia końcowe
1. W sprawach związanych ze sprzedażą drewna Dyrektor Generalny Lasów Państwowych wydaje stosowne decyzje, regulaminy i wytyczne.
2. W przypadku wystąpienia gradacji szkodliwych owadów, powodzi, suszy, wiatrołomów lub śniegołomów Dyrektor Generalny Lasów Państwowych może wprowadzić odmienne uregulowania doraźne w celu zagospodarowania drewna pozyskanego w wyniku tych zjawisk.
3. Kupujący może składać reklamacje ilościowe i jakościowe na zakupione drewno w terminie 14 dni od daty wystawienia dokumentu wydania drewna, a w przypadku wad, których efektem może być szybko postępująca deprecjacja drewna (sinizna, brunatnica, zaparzenie), w terminie 5 dni od daty wystawienia dokumentu wydania drewna. Reklamacja ilościowa z tytułu błędnego pomiaru przysługuje jedynie w przypadku surowca mierzonego w pojedynczych sztukach. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi nie później niż 7 dni od daty zgłoszenia.

Tabela nr 1

Podział pul drewna do sprzedaży w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe w rozbiciu na regionalne dyrekcje Lasów Państwowych na 2013 rok
Lp.RDLPMasa (m3)Razem
ofertaaukcje i submisjedetalpotrzeby

własne

1.Białystok2 124 995675410 46295 9192 632 051
2.Katowice2 628 0342 305442 28828 4383 101 065
3.Kraków641 647187216 3219 460867 615
4.Krosno1 484 6114 135363 81025 1731 877 729
5.Lublin1 396 904298430 40710 1191 837 728
6.Łódź989 047206 19911 1471 206 393
7.Olsztyn2 364 721250455 21222 9022 843 085
8.Piła1 343 398271 65113 9511 629 000
9.Poznań1 512 388700445 34123 7941 982 223
10.Szczecin3 141 723986430 20237 9503 610 861
11.Szczecinek2 879 341456 39437 5053 373 240
12.Toruń1 490 533455 33221 4141 967 279
13.Wrocław2 382 668775448 04226 3382 857 823
14.Zielona Góra1 675 954100249 06240 0251 965 141
15.Gdańsk1 164 818283 38436 2361 484 438
16.Radom1 362 517450259 6419 8531 632 461
17.Warszawa645 735194 0767 725847 536
Razem29 229 03410 8616 017 824457 94935 715 668

ZAŁĄCZNIK Nr  2

REGULAMIN

funkcjonowania umów wieloletnich

w Portalu Leśno-Drzewnym na 2013 rok

§  1. Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:
1) Aplikacja Portal Leśno-Drzewny (PL-D) - program oraz baza danych służące do obsługi sprzedaży drewna prowadzonej przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP), w tym do zawierania umów wieloletnich.
2) Portal Leśno-Drzewny (strona internetowa PL-D) - strona internetowa www.zilp.lasy.gov.pl/drewno z zamieszczonymi na niej informacjami dotyczącymi sprzedaży drewna przez PGL LP oraz przyciskami do logowania w PL-D.
3) Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, wykonujące działalność gospodarczą w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej.
4) Użytkownik - osoba reprezentująca przedsiębiorcę, posiadająca własny login i hasło dostępu do PL-D.
5) Zarządzenie - Zarządzenie nr 82 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 19 listopada 2012 roku w sprawie sprzedaży drewna przez PGL LP w 2013 roku.
6) Jednostka macierzysta - jednostka organizacyjna Lasów Państwowych, tj. regionalna dyrekcja Lasów Państwowych, nadleśnictwo, zakład Lasów Państwowych, która dokonała rejestracji przedsiębiorcy w PL-D.
7) Kierownik jednostki macierzystej - dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, nadleśniczy, kierownik zakładu Lasów Państwowych.
8) Umowa wieloletnia - jednolita dla wszystkich przedsiębiorców umowa zawierana pomiędzy przedsiębiorcą a Dyrektorem Generalnym LP, służąca zabezpieczeniu interesów stron.
9) Informacja uzupełniająca - integralna część umowy wieloletniej, stanowiąca załącznik do niej, zawierająca średnioroczną wielkość zakupów drewna (ust. 10), z podziałem na grupy: wielkowymiarowe iglaste, wielkowymiarowe liściaste, średniowymiarowe i małowymiarowe.
10) Wielkość zakupów drewna - faktycznie zrealizowane zakupy drewna w m3 w okresie, w jednostkach organizacyjnych LP, po przeliczeniu na wartości średnioroczne stanowiące podstawę do obliczenia ilości drewna zapisanej w informacji uzupełniającej. Podstawą wyliczenia zakupów drewna na potrzeby procedur sprzedaży w PL-D w roku 2013 jest okres 1 VII 2009 r. - 30 VI 2012 r. Do wielkości zakupów nie wlicza się sortymentów drewna: drewno opałowe (S4), drobnica opałowa (M2), karpina opałowa (KO), karpina przemysłowa (KP), zrębki opałowe (ZO), zrębki energetyczne (M2ZE) i baloty (M2BE).

W przypadku sprzedaży ofertowej w PL-D dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje wielkość zakupu drewna określa wzrost zatwierdzonych mocy produkcyjnych.

§  2.
1. Umowy wieloletnie mogą zawierać przedsiębiorcy uczestniczący w procedurach sprzedaży ofertowej w PL-D z uwzględnieniem średniorocznych wielkości zakupu drewna oraz sprzedaż ofertowej w PL-D dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje.
2. Celem zawarcia umowy wieloletniej jest zabezpieczenie interesów Skarbu Państwa - PGL LP oraz interesów przedsiębiorcy.
3. Przy zawieraniu umów wieloletnich PGL LP reprezentuje Dyrektor Generalny LP upoważniony do działania w imieniu i na rzecz jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych.
4. Zawarcie umowy wieloletniej nie jest konieczne i niezbędne do wzięcia udziału w procedurach, o których mowa w ust. 1.
5. Procedura umów wieloletnich przeprowadzana jest za pośrednictwem PL-D.
§  3.
1. Przedsiębiorcy posiadający aktywne blokady z tytułu niepodpisania umowy sprzedaży surowca drzewnego w którejkolwiek z procedur dopuszczonych zarządzeniem, o którym mowa w § 1 ust. 5 niniejszego regulaminu, oraz z tytułu należności przeterminowanych nieobjętych kwotą zabezpieczenia, o których mowa w § 5 ust. 3 i 5 zał. 1 do zarządzenia, nie mogą przystąpić do procedury spisania umowy wieloletniej.
2. Warunkiem umożliwiającym zawarcie umowy wieloletniej jest również rejestracja przedsiębiorcy w PL-D i akceptacja niniejszego regulaminu.
3. "Zasady rejestracji oraz bezpieczeństwo w pracy z aplikacją PL-D" zamieszczone są na stronie PL-D.
§  4.
1. Zawieranie umów wieloletnich odbywa się w trakcie trwania procedur sprzedaży ofertowej w PL-D.
2. Przedsiębiorcy w terminie ogłoszonym przez Dyrektora Generalnego LP na stronie PL-D deklarują wolę zawarcia umowy wieloletniej poprzez dedykowany moduł w aplikacji PL-D. Czynność tę ze strony przedsiębiorcy wykonuje użytkownik PL-D, upoważniony do składania oświadczeń woli.
3. Wzór umowy wieloletniej dostępny jest na stronie internetowej PL-D oraz w PL-D dla zalogowanego użytkownika po akceptacji przez niego niniejszego regulaminu.
4. W przypadku zawierania umów wieloletnich przez przedsiębiorców uprawnionych do wzięcia udziału w procedurach sprzedaży ofertowej w PL-D z uwzględnieniem średniorocznych wielkości zakupu drewna:
a) w terminie 5 dni roboczych od momentu uruchomienia procedur sprzedaży, co jest równoznaczne z opublikowaniem w PL-D wielkości zakupów drewna, przedsiębiorca zgłasza w każdej jednostce PGL LP, w której dokonywał zakupów drewna, stwierdzone niezgodności w zakresie wielkości zakupów drewna;
b) przedsiębiorcy mogą dowolnie alokować (przenosić) wielkość zakupów drewna w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów:

i. przeniesienie wielkości zakupów drewna w ramach grupy kapitałowej następuje na wniosek składany do jednostki Lasów Państwowych, w której przedsiębiorca kupował drewno, z informacją o złożeniu stosownego oświadczenia w jednostce macierzystej,

ii. oświadczenie, o którym mowa w literze i, składane jest w jednostce macierzystej przez przenoszącego przedsiębiorcę z załączonymi dokumentami potwierdzającymi, że stanowią grupę kapitałową ze wskazanym w oświadczeniu podmiotem, na który przenoszona jest wielkość zakupów,

iii. alokacja nie powoduje żadnej zmiany całkowitej wielkości zakupów drewna w danej grupie kapitałowej;

c) przeniesienie wielkości zakupów drewna na innego przedsiębiorcę może nastąpić na wniosek składany w jednostce Lasów Państwowych, w której nabywca dokonywał zakupu drewna z informacją o złożeniu stosownej dokumentacji w jednostce macierzystej, wyłącznie w przypadku:

i. czynności prawnej (sprzedaży, darowizny) mającej za przedmiot przedsiębiorstwo, którego dotyczy wielkość zakupów drewna,

ii. następstwa prawnego pod tytułem ogólnym, jeśli nabyty majątek (część majątku) obejmuje przedsiębiorstwo, którego dotyczy wielkość zakupów drewna.

5. Dyrektor Generalny LP w ciągu 14 dni od zakończenia terminu składania deklaracji zawarcia umowy wieloletniej, określonego w ust. 2, podpisuje umowy wieloletnie bezpiecznym podpisem elektronicznym.
6. Po terminie określonym w ust. 5 po załogowaniu się do PL-D przedsiębiorca zostanie powiadomiony odpowiednim komunikatem o złożeniu podpisu lub odrzuceniu wniosku przez Dyrektora Generalnego LP.
7. Wydruk umowy wieloletniej opatrzony adnotacją o podpisie elektronicznym, o którym mowa w ust. 5, wymaga złożenia podpisu ze strony przedsiębiorcy przez osoby upoważnione do jego reprezentacji. Wydruk wykonuje się w jednostce macierzystej, a osoby upoważnione do podpisu umowy wieloletniej dokonują tej czynności przed kierownikiem jednostki macierzystej lub osobą przez niego upoważnioną.
8. Umowa wieloletnia sporządzana jest w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje przedsiębiorca, drugi przechowywany jest w aktach jednostki macierzystej.
9. Oprócz umowy wieloletniej jednostka macierzysta drukuje również w dwóch egzemplarzach (po jednym dla każdej ze stron) informację uzupełniającą stanowiącą integralną część umowy wieloletniej. Informację tę "za zgodność z systemem informatycznym Lasów Państwowych" podpisuje kierownik jednostki macierzystej.
10. Informacja uzupełniająca ważna jest w okresie 3 miesięcy od daty jej wydruku, nie dłużej jednak niż do daty rozwiązania umowy wieloletniej, zgodnie z zapisem § 5 ust. 2 i 3.
11. Fakt złożenia podpisu przez przedsiębiorcę na umowie wieloletniej jednostka macierzysta odnotowuje w PL-D, po czym przedsiębiorca po załogowaniu się do PL-D ma dostęp do plików: umowy wieloletniej, informacji uzupełniającej oraz linku do strony internetowej zawierającej certyfikat z kluczem publicznym umożliwiającym weryfikację złożonego podpisu cyfrowego Dyrektora Generalnego LP.
12. Na odrzucenie wniosku o dopuszczenie do udziału w procedurze umów wieloletnich przysługuje przedsiębiorcy odwołanie z zachowaniem formy pisemnej w terminie 7 dni od udostępnienia w PL-D komunikatu, o którym mowa w ust. 6. Odwołanie rozpatrywane jest na podstawie pełnomocnictwa Dyrektora Generalnego LP przez kierownika jednostki macierzystej w terminie 14 dni od jego otrzymania.
§  5.
1. Umowa wieloletnia obowiązuje na czas nieokreślony.
2. Każdej ze stron umowy wieloletniej przysługuje prawo jej wypowiedzenia z zachowaniem formy pisemnej. Przedsiębiorca składa wypowiedzenie w jednostce macierzystej. Okres wypowiedzenia wynosi 90 dni.
3. Fakt wypowiedzenia umowy wieloletniej odnotowywany jest w PL-D przez jednostkę macierzystą.

Powyższy regulamin akceptuję

.......................................................

(data i podpis Klienta)

Zatwierdzam do stosowania

Załącznik Nr  1

UMOWA WIELOLETNIA NR ....................

zawarta w dniu ............................ roku

pomiędzy:

Skarbem Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego LP mgr inż. Adama Wasiaka, upoważnionego do działania w imieniu i na rzecz nadleśniczych LP, zwanym dalej "sprzedającym"

a (w wypadku osób fizycznych)

............................................. (imię, nazwisko), zamieszkałym (-ą) w ...............................................

prowadzącym (-ą) działalność gospodarczą pod nazwą: ...................................................................

w ........................................................................................................................................................

NIP ......................................, REGON .......................................

zwanym (-ą) dalej "kupującym"

a (w wypadku spółek cywilnych)

1. ......................................... (imię, nazwisko) ....., zamieszkały (-a) ................................................

2. ......................................... (imię, nazwisko) ....., zamieszkały (-a) ................................................

3. ....

prowadzącym (-ą) działalność gospodarczą pod nazwą:

.............................................................................................................................

w ............................................................................................................................

NIP ......................................, REGON .......................................

zwanym (-ą) dalej "kupującym"

a (w wypadku innej formy organizacji)

.............................................................................................................................................. (nazwa)

wpisanym (-ą) do KRS pod nr. ............................. przez Sąd Rejonowy w .................., ........... (nr) Wydział Gospodarczy

NIP ......................................, REGON .......................................

w imieniu którego (-ej) działają:

1. ................................................................

2. ................................................................

3. ....

zwanym (-ą) dalej "kupującym".

§  1. Sprzedający oświadcza, że kupujący jest kontrahentem sprzedającego dokonującym zakupów drewna w jednostkach Lasów Państwowych.
§  2. Kupujący uprawniony jest do zakupu drewna w procedurach ofertowej sprzedaży drewna, w ilości zgodnej z informacją uzupełniającą stanowiącą załącznik do niniejszej umowy.
§  3. Sprzedający potwierdza możliwość udziału kupującego w procedurach sprzedaży ofertowej, zgodnie z obowiązującymi w PGL LP zasadami sprzedaży drewna oraz regulaminem sprzedaży ofertowej w Portalu Leśno-Drzewnym.
§  4.
1. Strony deklarują wolę spisania umów rocznych, w następstwie rozstrzygnięcia procedur sprzedaży ofertowej.
2. Szczegółowe warunki sprzedaży, w tym przedmiot sprzedaży, jego cechy, ilość, cenę, jednostkę organizacyjną LP dokonującą sprzedaży określają umowy roczne.
3. Strony oświadczają, że zobowiązania, o treści ukształtowanej rozstrzygnięciem procedur, o których mowa w ustępie 1, zostaną wykonane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartymi umowami i obowiązującym prawem.
§  5. Strony nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy spowodowanego siłą wyższą, przez którą rozumie się zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia lub niemożliwe do zapobieżenia, a w szczególności katastrofalne działania przyrody (np. pożar, powódź lub długotrwałe opady uniemożliwiające wjazd do lasu, susza, gradacja szkodliwych owadów, wiatrołomy) oraz inne (np. wojna, strajki, zamieszki).
§  6.
1. Umowa zawarta zostaje na czas nieoznaczony z możliwością jej rozwiązania za wypowiedzeniem przez każdą ze stron. Wypowiedzenie następuje w formie pisemnej z zachowaniem 90-dniowego terminu.
2. W wypadku rażącego naruszenia warunków umowy umowa może być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym.
3. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy w trybie, o którym mowa w ust. 2, składane jest w formie pisemnej.
§  7.
1. Prawem obowiązującym przy wykonaniu umowy jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego i inne obowiązujące przepisy w tym zakresie.
2. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z wykonaniem umowy strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie, a w wypadku braku porozumienia strony poddadzą rozstrzygnięciu właściwym sądom.
3. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

REGULAMIN SPRZEDAŻY OFERTOWEJ

w Portalu Leśno-Drzewnym

z uwzględnieniem wielkości zakupu drewna na 2013 rok

§  1. Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:
1) Aplikacja Portal Leśno-Drzewny (PL-D) - program oraz baza danych służące do obsługi sprzedaży drewna prowadzonej przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP), w oparciu o który następuje spisywanie umów rocznych na podstawie sprzedaży ofertowej z uwzględnieniem wielkości zakupu drewna (sprzedaż ofertowa).
2) Portal Leśno-Drzewny (strona internetowa PL-D) - strona internetowa www.zilp.lasy.gov.pl/drewno z zamieszczonymi na niej informacjami dotyczącymi sprzedaży drewna przez PGL LP oraz przyciskami logowania do PL-D.
3) Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, wykonujące działalność gospodarczą w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej.
4) Użytkownik - osoba reprezentująca przedsiębiorcę, posiadająca własny login i hasło dostępu do PL-D.
5) Zarządzenie - Zarządzenie nr 82 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie sprzedaży drewna przez PGL LP w 2013 roku.
6) Jednostka organizacyjna Lasów Państwowych (jednostka organizacyjna LP) - regionalna dyrekcja Lasów Państwowych, nadleśnictwo, zakład Lasów Państwowych.
7) Kierownik jednostki organizacyjnej LP - nadleśniczy lub kierownik zakładu Lasów Państwowych.
8) Reprezentant - w przypadku grup handlowo-gatunkowych zawierające więcej niż jedną klasę jakości i grubości jest to sortyment drewna, na który określana jest cena.
9) Cena - cena 1 m3 drewna w danej grupie handlowo-gatunkowej lub reprezentanta grupy, za którą przedsiębiorca może nabyć drewno, akceptowana przez jednostkę organizacyjną LP określana w ofercie sprzedaży wg § 3 ust. 11 zał. 1 do zarządzenia.
10) Wielkość zakupów drewna - faktycznie zrealizowane zakupy drewna w m3 w okresie, w jednostkach organizacyjnych LP, po przeliczeniu na wartości średnioroczne stanowiące podstawę do obliczenia maksymalnej ilość drewna, na jaką przedsiębiorca może złożyć ofertę zakupu w sprzedaży ofertowej w PL-D. Podstawą wyliczenia zakupów drewna na potrzeby procedur sprzedaży w PL-D w roku 2013 jest okres 1 VII 2009 r. - 30 VI 2012 r. Do wielkości zakupów nie wlicza się sortymentów drewna: drewno opałowe (S4), drobnica opałowa (M2), karpina opałowa (KO), karpina przemysłowa (KP), zrębki opałowe (ZO), zrębki energetyczne (M2ZE) i baloty (M2BE).
§  2.
1. Sprzedaż ofertowa w PL-D jest procedurą sprzedaży drewna w PGL LP, prowadzoną w cyklach rocznych, w której na podstawie redukcji zamówień przedsiębiorców następuje przypis drewna w ilości do 70% średniorocznych wielkości zakupów drewna.
2. Oferta sprzedaży drewna, na podstawie której następuje sprzedaż ofertowa, przygotowana jest zgodnie z Tabelą klasyfikacji grup handlowo-gatunkowych (załącznik nr 6 do zarządzenia).
3. Oferta sprzedaży drewna sporządzana jest przez poszczególne nadleśnictwa i zakłady Lasów Państwowych. Zawiera ilość drewna danej grupy handlowo-gatunkowej wyrażoną w metrach sześciennych (bez kory) oraz cenę.
4. Minimalna oferta sprzedaży każdej grupy handlowo-gatunkowej wynosi 50 m3.
5. Ceny drewna ustalane są według zasad podanych w załączniku nr 1 do zarządzenia.
6. Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite normy/warunki techniczne - wykaz aktualnie obowiązujących norm i warunków technicznych znajduje się na stronie internetowej PL-D. Przedsiębiorca może wnioskować o podwyższenie lub obniżenie jakości lub wymiarów w stosunku do norm/warunków technicznych (drewno z wyborem). Dopuszcza się niewielkie korekty parametrów jakościowych i wymiarowych, które nie zmieniają w sposób zasadniczy cech technicznych i użytkowych danej grupy handlowej. Warunkiem akceptacji takiego wniosku przez kierownika jednostki organizacyjnej LP jest zmiana cen drewna w wyniku negocjacji cenowej, przeprowadzonej pomiędzy stronami. Zgoda kierownika jednostki organizacyjnej LP na przystąpienie do negocjacji jest dobrowolna. Wynik negocjacji zatwierdza dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych. Odmowa przystąpienia do negocjacji przez sprzedającego nie zwalnia przedsiębiorcy od obowiązku spisania umowy.
7. Procedura sprzedaży ofertowej odbywa się w dwóch etapach.
8. W terminie 5 dni roboczych od momentu uruchomienia procedur sprzedaży ofertowej, co jest równoznaczne z opublikowaniem w PL-D wielkości zakupów drewna, przedsiębiorca zgłasza w każdej jednostce PGL LP, w której dokonywał zakupów drewna, stwierdzone niezgodności w zakresie wielkości zakupów drewna.
9. Przedsiębiorcy mogą dowolnie alokować (przenosić) wielkość zakupów drewna w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Przeniesienie wielkości zakupów drewna w ramach grupy kapitałowej następuje na wniosek składany do jednostki Lasów Państwowych, w której przedsiębiorca kupował drewno, z informacją o złożeniu stosownego oświadczenia w jednostce Lasów Państwowych, gdzie przedsiębiorca dokonał rejestracji w PL-D (jednostka macierzysta). Oświadczenie, o którym mowa, składane jest przez przenoszącego przedsiębiorcę z załączonymi dokumentami potwierdzającymi, że stanowią grupę kapitałową ze wskazanym w oświadczeniu podmiotem, na który przenoszona jest wielkość zakupów. Alokacja nie powoduje żadnej zmiany całkowitej wielkości zakupów drewna w danej grupie kapitałowej.
10. Przeniesienie wielkości zakupów drewna na innego przedsiębiorcę może nastąpić na wniosek składany w jednostce Lasów Państwowych, w której przedsiębiorca dokonywał zakupu drewna z informacją o złożeniu stosownej dokumentacji w jednostce macierzystej, wyłącznie w przypadku:
a) czynności prawnej (sprzedaży, darowizny) mającej za przedmiot przedsiębiorstwo, którego dotyczy wielkość zakupów drewna;
b) następstwa prawnego pod tytułem ogólnym, jeśli nabyty majątek (część majątku) obejmuje przedsiębiorstwo, którego dotyczy wielkość zakupów drewna.
11. W etapie pierwszym sprzedaży ofertowej oferty zakupu drewna złożone przez przedsiębiorcę na 2013 rok wynoszą maksymalnie 70% wielkości średniorocznych zakupów rozliczanych osobno dla każdej z poniższych grup drewna:
- drewno wielkowymiarowe iglaste,
- drewno wielkowymiarowe liściaste,
- drewno średniowymiarowe,
- drewno małowymiarowe.
12. W etapie drugim sprzedaży ofertowej przedsiębiorca może złożyć oferty zakupu na drewno w ilości stanowiącej różnicę pomiędzy ilością drewna określoną w ust. 11 a ilością przypisu w etapie pierwszym.
13. W sprzedaży ofertowej nie mogą brać udziału przedsiębiorcy, u których występują należności przeterminowane nieobjęte kwotą zabezpieczenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 i 3. Powstanie takich należności skutkuje założeniem blokady składania ofert zakupu przez przedsiębiorcę. Blokada usuwana jest po uregulowaniu tych należności.
14. W pierwszym i drugim etapie sprzedaży ofertowej stosuje się takie same ceny i kryteria przyjęcia lub redukcji ofert.
15. Przedsiębiorca może złożyć jedną ofertę na daną grupę handlowo-gatunkową w nadleśnictwie lub zakładzie Lasów Państwowych. W ofercie musi zostać podana minimalna masa zakupu, która nie może być wyższa niż 100 m3.
16. Przypis drewna przebiega dla każdej oferty sprzedaży oddzielnie według następującego algorytmu:
a) dla ofert sprzedaży, gdzie nie ma "przeofertowania", dokonuje się pełnego przypisu drewna do ofert przedsiębiorców;
b) dla ofert sprzedaży, gdzie występuje "przeofertowanie", dokonuje się proporcjonalnej jednakowej procentowej redukcji każdej złożonej oferty zakupu odzwierciedlającej stopień "przeofertowania";
c) przy redukcji przypisu drewna uwzględnia się parametr minimalnej masy zakupu - pozostała ilość drewna pochodząca z odrzuconych ofert zakupu, gdzie dokonano przypisu poniżej masy minimalnej, zostaje rozpisana do pozostałych ofert z zachowaniem zasady proporcjonalności;
d) odrzucenie ofert, o których mowa w ust. c, odbywa się sukcesywnie od pozycji o największej różnicy między określoną przez przedsiębiorcę masą minimalną a tym, co zostało mu przypisane.
17. Przedsiębiorca zakupuje drewno według ceny określonej w ofercie sprzedaży, a w przypadku grup handlowo-gatunkowych z reprezentantem na podstawie przeliczników, o których mowa w § 3 ust. 11 załącznika nr 1 do zarządzenia. Ceny zaokrąglane są z dokładnością do jednego grosza.
18. W przypadku, kiedy w wyniku sprzedaży ofertowej w PL-D w nadleśnictwie lub zakładzie Lasów Państwowych przedsiębiorcy zostanie przypisana ilość drewna określonej grupy handlowo-gatunkowej mniejsza od masy transportowej, ale równa lub większa od minimalnej masy zakupu zadeklarowanej w ofercie zakupu, przedsiębiorca nie może zrezygnować ze spisania umowy.
19. W trakcie roku 2013 na podstawie decyzji Dyrektora Generalnego LP może być uruchomiona uzupełniająca ofertowa sprzedaż drewna, umożliwiająca przedsiębiorcom uzupełnienie zakupu drewna do ilości złożonej w pierwszym etapie powiększonej o różnicę między ofertą zakupu złożoną na drugi etap a ilością nieprzypisaną do oferty pierwszego etapu (korekta tylko in plus) pomniejszoną o ilość drewna przypisaną w obu etapach.
20. Przedsiębiorcy, którzy nie złożyli ważnej oferty w pierwszym lub drugim etapie sprzedaży ofertowej, nie mogą uczestniczyć w procedurze uzupełniającej, o której mowa w ust. 19.
21. Tryb przeprowadzenia uzupełniającej sprzedaży ofertowej w przypadku jej wprowadzenia zostanie uregulowany odrębnymi przepisami.
§  3.
1. Uczestnictwo w procedurze sprzedaży ofertowej możliwe jest po zidentyfikowaniu użytkownika na podstawie unikatowego loginu i hasła.
2. Użytkownik korzysta z PL-D, logując się na swoje konto przy użyciu przycisku "Moduł Klient LP" na stronie internetowej PL-D.
3. Oferta zakupu zgłoszona z danego konta jest wiążąca dla przedsiębiorcy, którego reprezentuje zarejestrowany użytkownik, legitymujący się tym kontem.
4. Oferty zakupu, aby mogły podlegać rozpatrzeniu, muszą zostać podpisane w PL-D przez uprawnionego użytkownika (użytkowników).
5. "Zasady rejestracji oraz bezpieczeństwo w pracy z aplikacją PL-D" zamieszczone są na stronie PL-D.
6. Wszelkie dane dotyczące wyników sprzedaży ofertowej poszczególnych przedsiębiorców traktuje się jako informację stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa - zgodnie z art. 4 pkt 17 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się tajemnicę zdefiniowaną w art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.).
§  4.
1. Przedsiębiorca uczestniczący w sprzedaży ofertowej jest zobowiązany do spisania rocznej umowy sprzedaży z kierownikiem jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych sporządzającej ofertę sprzedaży lub jego pełnomocnikiem, ustanowionym zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, do 30 dni od daty ogłoszenia wyników. Czynność spisania umowy zgodnie z § 5 ust. 1 załącznika nr 1 do zarządzenia ma charakter jedynie formalny.
2. Niespisanie umowy w terminie, o którym mowa w ust. 1, uprawnia jednostki organizacyjne LP do odstąpienia od umowy oraz skutkuje blokadą zakładaną na okres 180 dni na: udział w sprzedaży ofertowej w PL-D z uwzględnieniem średniorocznych wielkości zakupu drewna, sprzedaż ofertową w PL-D dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje, zawieranie umów wieloletnich za pośrednictwem PL-D, udział w systemowych aukcjach internetowych w aplikacji "e-drewno" i aukcjach internetowych w aplikacji "e-drewno".
3. W przypadku braku akceptacji przez przedsiębiorcę zmiany cen, o których mowa w § 3 ust. 10 załącznika nr 1 do zarządzenia, następuje za zgodą stron rozwiązanie umowy. Rozliczenie umowy następuje na podstawie ilości drewna z harmonogramów za okres poprzedzający datę rozwiązania umowy. Podobnie naliczenie kar umownych według § 5 ust. 12 i 13 załącznika nr 1 do zarządzenia odbywa się na podstawie harmonogramów za okres poprzedzający datę rozwiązania umowy.
§  5.
1. Przedsiębiorca przyjmuje do wiadomości, że zabezpieczeniem należności z tytułu zakupu drewna w procedurze sprzedaży ofertowej są odpowiednio:
a) gwarancja bankowa,
b) ubezpieczenie na koszt kupującego,
c) factoring pełny (koszt factoringu obciąża kupującego),
d) cesja praw z lokaty,
e) kaucja pieniężna,
f) inne "produkty" zabezpieczenia płatności zaproponowane przez bank, dające gwarancje zabezpieczenia interesu Skarbu Państwa.
2. Zabezpieczenia wymienione w ust. 1 nie obowiązują w przypadku zastosowania przedpłaty.
3. Dopuszcza się ustalenie przez strony innej formy zabezpieczenia należności z tytułu sprzedaży drewna niż wymienione w ust. 1, dającej gwarancje zabezpieczenia interesu Skarbu Państwa.
§  6. PGL LP nie odpowiadają za skutki złożenia omyłkowej oferty zakupu drewna.
§  7.
1. W przypadku wystąpienia błędów techniczno-informatycznych po stronie PGL LP lub proceduralnych polegających na naruszeniu postanowień niniejszego regulaminu, przedsiębiorcy służy prawo złożenia odwołania do nadleśnictwa lub zakładu Lasów Państwowych, w którym nastąpił błąd, za pośrednictwem formularza znajdującego się w PL-D, w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników w procedurze sprzedaży ofertowej.
2. W przypadkach spornych ostateczną decyzję co do zasadności reklamacji podejmuje nadleśniczy lub kierownik zakładu Lasów Państwowych w porozumieniu z dyrektorem właściwej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, który działa w porozumieniu z Wydziałem Informatyki Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.
3. Termin podjęcia ostatecznej decyzji upływa w ciągu 14 dni od daty złożenia odwołania.
§  8.
1. Akceptacja niniejszego regulaminu przez użytkownika zarejestrowanego w PL-D jest warunkiem uprawniającym tego użytkownika do złożenia oferty zakupu oraz uczestniczenia w proce durze sprzedaży ofertowej.
2. Akceptacji regulaminu dokonuje się poprzez zatwierdzenie go przy użyciu odpowiedniego przycisku podczas logowania użytkownika do PL-D.
3. Brak akceptacji regulaminu uniemożliwia złożenie oferty zakupu w procedurze sprzedaży ofertowej.

Powyższy regulamin akceptuję

.......................................................

(data i podpis Klienta)

Zatwierdzam do stosowania

ZAŁĄCZNIK Nr  4

REGULAMIN SPRZEDAŻY OFERTOWEJ

w Portalu Leśno-Drzewnym dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje

na 2013 rok

§  1. Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:
1) Aplikacja Portal Leśno-Drzewny (PL-D) - program oraz baza danych służące do obsługi sprzedaży drewna prowadzonej przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP), w oparciu o który następuje spisywanie umów rocznych na podstawie sprzedaży ofertowej dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje (sprzedaż ofertowa dla nowych inwestycji).
2) Portal Leśno-Drzewny (strona internetowa PL-D) - strona internetowa www.zilp.lasy.gov.pl/drewno z zamieszczonymi na niej informacjami dotyczącymi sprzedaży drewna przez PGL LP oraz przyciskami logowania do PL-D.
3) Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, wykonujące działalność gospodarczą w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej.
4) Użytkownik - osoba reprezentująca przedsiębiorcę, posiadająca własny login i hasło dostępu do PL-D.
5) Zarządzenie - Zarządzenie nr 82 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie sprzedaży drewna przez PGL LP w 2013 roku.
6) Jednostka organizacyjna Lasów Państwowych (jednostka organizacyjna LP) - regionalna dyrekcja Lasów Państwowych, nadleśnictwo, zakład Lasów Państwowych.
7) Kierownik jednostki organizacyjnej LP - dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, nadleśniczy, kierownik zakładu Lasów Państwowych.
8) Reprezentant - w przypadku grup handlowo-gatunkowych zawierające więcej niż jedną klasę jakości i grubości jest to sortyment drewna, na który określana jest cena.
9) Cena - cena 1 m3 drewna w danej grupie handlowo-gatunkowej lub reprezentanta grupy, za którą przedsiębiorca może nabyć drewno, akceptowana przez jednostkę organizacyjną LP określana w ofercie sprzedaży według § 3 ust. 11 zał. 1.
§  2.
1. Sprzedaż ofertowa dla nowych inwestycji w PL-D jest procedurą sprzedaży drewna w PGL LP, prowadzoną w cyklach rocznych, w której następuje przypis drewna na podstawie redukcji zamówień przedsiębiorców. Sprzedaż ofertowa dla nowych inwestycji prowadzona jest po procedurze systemowych aukcji internatowych w aplikacji "e-drewno".
2. Każdy przedsiębiorca, który wykaże wzrost mocy produkcyjnych w wysokości minimum 5 tys. m3 drewna w skali roku, może ubiegać się o możliwość udziału w procedurze sprzedaży ofertowej w przypadku spełnienia poniższych kryteriów:
a) skieruje wniosek do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych poprzez właściwą regionalna dyrekcję LP (właściwą miejsca zaistniałej inwestycji), która potwierdza zasadność złożonego wniosku oraz faktyczny wzrost mocy produkcyjnych;
b) dokonał w ciągu 2 lat przed złożeniem wniosku, o którym mowa w punkcie a, inwestycji w środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, związane z utworzeniem nowego przedsiębiorstwa lub rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa, która spowodowała wzrost możliwości produkcyjnych przerobu drewna o co najmniej 5 tys. m3 drewna w skali roku; za inwestycję nie uznaje się nabycia wyłącznie udziałów lub akcji; za datę dokonania inwestycji uznaje się datę uzyskania pozwolenia na użytkowanie;
c) potwierdzi kryterium, o którym mowa w ust. b, ostateczną decyzją administracyjną - pozwoleniem na użytkowanie zakładu albo jego zorganizowanej części wydanym przez właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej i decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, a także innymi dokumentami potwierdzającymi wzrost mocy produkcyjnych (dokumentacja techniczna);
d) wniosek powinien zawierać podział wzrostu mocy produkcyjnych na grupy drewna, o których mowa w ust. 11.
3. Termin składania wniosków dot. sprzedaży ofertowej dla nowych inwestycji zostanie podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej PL-D. Ostateczną decyzję o dopuszczeniu przedsiębiorcy do sprzedaż ofertowej dla nowych inwestycji podejmuje Dyrektor Generalny LP.
4. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji, o której mowa w ust. 3, przedsiębiorca bierze udział w kolejnych 3 rocznych procedurach sprzedaży ofertowej dla nowych inwestycji.
5. Oferta sprzedaży drewna, na podstawie której następuje sprzedaż ofertowa dla nowych inwestycji, przygotowana jest zgodnie z Tabelą klasyfikacji grup handlowo-gatunkowych (załącznik nr 6 do zarządzenia).
6. Oferta sprzedaży drewna sporządzana jest przez poszczególne nadleśnictwa i zakłady Lasów Państwowych. Zawiera ilość drewna danej grupy handlowo-gatunkowej wyrażoną w metrach sześciennych (bez kory) oraz cenę.
7. Minimalna oferta sprzedaży każdej grupy handlowo-gatunkowej wynosi 50 m3.
8. Ceny drewna ustalane są według zasad podanych w załączniku nr 1 do zarządzenia.
9. Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite normy/warunki techniczne - wykaz aktualnie obowiązujących norm i warunków technicznych znajduje się na stronie internetowej PL-D. Przedsiębiorca może wnioskować o podwyższenie lub obniżenie jakości lub wymiarów w stosunku do norm/warunków technicznych (drewno z wyborem). Dopuszcza się niewielkie korekty parametrów jakościowych i wymiarowych, które nie zmieniają w sposób zasadniczy cech technicznych i użytkowych danej grupy handlowej. Warunkiem akceptacji takiego wniosku przez kierownika jednostki organizacyjnej LP jest zmiana cen drewna w wyniku negocjacji cenowej, przeprowadzonej pomiędzy stronami. Zgoda kierownika jednostki organizacyjnej LP na przystąpienie do negocjacji jest dobrowolna. Wynik negocjacji zatwierdza dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych. Odmowa przystąpienia do negocjacji przez sprzedającego nie zwalnia przedsiębiorcy od obowiązku spisania umowy.
10. Procedura sprzedaży ofertowej dla nowych inwestycji odbywa się w dwóch etapach.
11. W etapie pierwszym sprzedaży ofertowej dla nowych inwestycji oferty zakupu drewna złożone przez przedsiębiorcę wynoszą maksymalnie odpowiednio w pierwszym roku 70%, a w następnych odpowiednio 60% i 35% wzrostu zatwierdzonych mocy produkcyjnych osobno dla każdej z poniższych grup drewna:
- drewno wielkowymiarowe iglaste,
- drewno wielkowymiarowe liściaste,
- drewno średniowymiarowe,
- drewno małowymiarowe.
12. W etapie drugim sprzedaży ofertowej dla nowych inwestycji przedsiębiorca może złożyć oferty zakupu na drewno w ilości stanowiącej różnicę pomiędzy ilością drewna określoną w ust. 11 a ilością przypisu w etapie pierwszym.
13. W sprzedaży ofertowej dla nowych inwestycji nie mogą brać udziału przedsiębiorcy, u których występują należności przeterminowane nieobjęte kwotą zabezpieczenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 i 3. Powstanie takich należności skutkuje założeniem blokady składania ofert zakupu przez przedsiębiorcę. Blokada usuwana jest po uregulowaniu tych należności.
14. W pierwszym i drugim etapie sprzedaży ofertowej dla nowych inwestycji stosuje się takie same ceny i kryteria przyjęcia lub redukcji ofert.
15. Przedsiębiorca może złożyć jedną ofertę na daną grupę handlowo-gatunkową w nadleśnictwie lub zakładzie Lasów Państwowych. W ofercie musi zostać podana minimalna ilość zakupu, która nie może być wyższa niż 100 m3.
16. Przypis drewna przebiega dla każdej oferty sprzedaży oddzielnie według następującego algorytmu:
a) dla ofert sprzedaży, gdzie nie ma "przeofertowania", dokonuje się pełnego przypisu drewna do ofert przedsiębiorców;
b) dla ofert sprzedaży, gdzie występuje "przeofertowanie", dokonuje się proporcjonalnej jednakowej procentowej redukcji każdej złożonej oferty zakupu odzwierciedlającej stopień "przeofertowania";
c) przy redukcji przypisu drewna uwzględnia się parametr minimalnej masy zakupu - pozostała ilość drewna pochodząca z odrzuconych ofert zakupu, gdzie dokonano przypisu poniżej masy minimalnej, zostaje rozpisana do pozostałych ofert z zachowaniem zasady proporcjonalności;
d) odrzucenie ofert, o których mowa powyżej, odbywa się sukcesywnie od pozycji o największej różnicy między określoną masą minimalną przez przedsiębiorcę a tym, co zostało mu przypisane.
17. Przedsiębiorca zakupuje drewno według ceny określonej w ofercie sprzedaży, a w przypadku grup handlowo-gatunkowych z reprezentantem na podstawie przeliczników, o których mowa w § 3 ust. 11 załącznika nr 1 do zarządzenia. Ceny zaokrąglane są z dokładnością do jednego grosza.
18. W przypadku, kiedy w wyniku sprzedaży ofertowej dla nowych inwestycji w PL-D w nadleśnictwie lub zakładzie Lasów Państwowych przedsiębiorcy zostanie przypisana ilość drewna określonej grupy handlowo-gatunkowej mniejsza od masy transportowej, ale równa lub większa od minimalnej masy zakupu zadeklarowanej w ofercie zakupu, przedsiębiorca nie może zrezygnować z podpisania umowy.
§  3.
1. Uczestnictwo w procedurze sprzedaży ofertowej dla nowych inwestycji możliwe jest po zidentyfikowaniu użytkownika na podstawie unikatowego loginu i hasła.
2. Użytkownik korzysta z PL-D, logując się na swoje konto przy użyciu przycisku "Moduł Klient LP" na stronie internetowej PL-D.
3. Oferta zakupu zgłoszona z danego konta jest wiążąca dla przedsiębiorcy, którego reprezentuje zarejestrowany użytkownik, legitymujący się tym kontem.
4. Oferty zakupu, aby mogły podlegać rozpatrzeniu, muszą zostać podpisane w PL-D przez uprawnionego użytkownika (użytkowników).
5. "Zasady rejestracji oraz bezpieczeństwo w pracy z aplikacją PL-D" zamieszczone są na stronie PL-D.
6. Wszelkie dane dotyczące wyników sprzedaży ofertowej poszczególnych przedsiębiorców traktuje się jako informację stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa - zgodnie z art. 4 pkt 17 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się tajemnicę zdefiniowaną w art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.).
§  4.
1. Przedsiębiorca uczestniczący w sprzedaży ofertowej dla nowych inwestycji jest zobowiązany do spisania rocznej umowy sprzedaży z kierownikiem jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych sporządzającej ofertę sprzedaży lub jego pełnomocnikiem, ustanowionym zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, do 30 dni od daty ogłoszenia wyników. Czynność spisania umowy zgodnie z § 5 ust. 1 załącznika nr 1 do zarządzenia ma charakter jedynie formalny.
2. Niespisanie umowy w terminie, o którym mowa w ust. 1, uprawnia jednostki organizacyjne LP do odstąpienia od umowy oraz skutkuje blokadą zakładaną na okres 180 dni na: udział w sprzedaży ofertowej w PL-D z uwzględnieniem średniorocznych wielkości zakupu drewna, sprzedaż ofertową w PL-D dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje, zawieranie umów wieloletnich za pośrednictwem PL-D, udział w systemowych aukcjach internetowych w aplikacji "e-drewno" i aukcjach internetowych w aplikacji "e-drewno".
3. W przypadku braku akceptacji przez przedsiębiorcę zmiany cen, o których mowa w § 3 ust. 10 załącznika nr 1 do zarządzenia, następuje za zgodą stron rozwiązanie umowy. Rozliczenie umowy następuje na podstawie ilości drewna z harmonogramów za okres poprzedzający datę rozwiązania umowy. Podobnie naliczenie kar umownych według § 5 ust. 12 i 13 załącznika nr 1 do zarządzenia odbywa się na podstawie harmonogramów za okres poprzedzający datę rozwiązania umowy.
§  5.
1. Przedsiębiorca przyjmuje do wiadomości, że zabezpieczeniem należności z tytułu zakupu drewna w procedurze sprzedaży ofertowej dla nowych inwestycji są odpowiednio:
a) gwarancja bankowa,
b) ubezpieczenie na koszt kupującego,
c) factoring pełny (koszt factoringu obciąża kupującego),
d) cesja praw z lokaty,
e) kaucja pieniężna,
f) inne "produkty" zabezpieczenia płatności zaproponowane przez bank, dające gwarancje zabezpieczenia interesu Skarbu Państwa.
2. Zabezpieczenia wymienione w ust. 1 nie obowiązują w przypadku zastosowania przedpłaty.
3. Dopuszcza się ustalenie przez strony innej formy zabezpieczenia należności z tytułu sprzedaży drewna niż wymienione w ust. 1, dającej gwarancje zabezpieczenia interesu Skarbu Państwa.
§  6. PGL LP nie odpowiadają za skutki złożenia omyłkowej oferty zakupu drewna.
§  7.
1. W przypadku wystąpienia błędów techniczno-informatycznych po stronie PGL LP lub proceduralnych polegających na naruszeniu postanowień niniejszego regulaminu, przedsiębiorcy służy prawo złożenia odwołania do nadleśnictwa lub zakładu Lasów Państwowych, w którym nastąpił błąd, za pośrednictwem formularza znajdującego się w PL-D, w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników w procedurze sprzedaży ofertowej.
2. W przypadkach spornych ostateczną decyzję co do zasadności reklamacji podejmuje nadleśniczy lub kierownik zakładu Lasów Państwowych w porozumieniu z dyrektorem właściwej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, który działa w porozumieniu z Wydziałem Informatyki Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.
3. Termin podjęcia ostatecznej decyzji upływa w ciągu 14 dni od daty złożenia odwołania.
§  8.
1. Akceptacja niniejszego regulaminu przez użytkownika zarejestrowanego w PL-D jest warunkiem uprawniającym tego użytkownika do złożenia oferty zakupu oraz uczestniczenia w proce durze sprzedaży ofertowej dla nowych inwestycji.
2. Akceptacji regulaminu dokonuje się poprzez zatwierdzenie go przy użyciu odpowiedniego przycisku podczas logowania użytkownika do PL-D.
3. Brak akceptacji regulaminu uniemożliwia złożenie oferty zakupu w procedurze sprzedaży ofertowej dla nowych inwestycji.

Powyższy regulamin akceptuję

.......................................................

(data i podpis Klienta)

Zatwierdzam do stosowania

ZAŁĄCZNIK Nr  5

REGULAMIN

systemowej aukcji internetowej w aplikacji "e-drewno"

oraz aukcji internetowej w aplikacji "e-drewno"

na 2013 rok

§  1. Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:
1) Serwis aukcyjny Lasów Państwowych "e-drewno" (w skrócie: serwis "e-drewno") - strona internetowa www.e-drewno.pl oraz bazy danych niezbędne do prowadzenia sprzedaży drewna w formie aukcji internetowych.
2) Aukcja internetowa - jednorazowe przedstawienie oferty na wybraną grupę handlowo-gatunkową w czasie nie krótszym niż 48 godzin, liczonym z pominięciem sobót i dni świątecznych.
3) Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, wykonująca działalność gospodarczą w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej.
4) Kontrahent - zarejestrowany w serwisie aukcyjnym "e-drewno" przedsiębiorca.
5) Użytkownik - zarejestrowany w serwisie aukcyjnym Lasów Państwowych "e drewno" przedsiębiorca samodzielnie lub jego przedstawiciel. Użytkownik uczestniczy w licytacjach. Jeden użytkownik może być przypisany wyłącznie do jednego kontrahenta. Jeden kontrahent może mieć przypisanych wielu użytkowników.
6) Licytacja - wszelkie działania podejmowane przez użytkowników w czasie trwania aukcji.
7) Jednostka organizacyjna Lasów Państwowych - regionalna dyrekcja Lasów Państwowych, nadleśnictwo, zakład Lasów Państwowych.
8) Jednostka macierzysta Lasów Państwowych - regionalna dyrekcja Lasów Państwowych, nadleśnictwo, zakład Lasów Państwowych, wskazana przez kontrahenta przy rejestracji w serwisie aukcyjnym "e-drewno".
9) Kierownik jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych - nadleśniczy, kierownik zakładu Lasów Państwowych.
10) Cena minimalna - najniższa cena akceptowana przez organizatora aukcji.
11) Minimalna masa zakupu - minimalna partia sprzedawanego surowca określona przez jednostkę organizacyjną Lasów Państwowych indywidualnie dla każdej aukcji.
12) Masa minimalna - 25% deklarowanej masy w ofercie zakupu drewna. Redukcja oferty do poziomu masy minimalnej lub poniżej uprawnia kontrahenta do odstąpienia od zawarcia umowy bez poniesienia konsekwencji.
13) Zarejestrowanie oferty - ujawnienie się (przyjęcie) oferty w rankingu ofert aukcji.
14) Wadium - kwota stanowiąca warunek dopuszczenia kontrahenta do licytacji. Wadium nie jest oprocentowane.
15) Alias kontrahenta - pseudonim internetowy kontrahenta wykorzystywany podczas prezentacji ofert w rankingu aukcji. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe zastrzega sobie prawo do zablokowania aliasu o treści powszechnie uznawanej za obraźliwą oraz naruszającą dobra innych uczestników licytacji.
16) Alias ogólny - pseudonim internetowy kontrahenta uniemożliwiający jego identyfikację, przyjmuje postać "Oferta X", gdzie "X" to numer kolejny oferty w rankingu ofert.
17) Limit ceny - najwyższa cena, jaką oferuje kontrahent.
18) Oferta wariantowa - oferta składająca się z jednego lub większej liczby wariantów o zróżnicowanych parametrach (masa/cena).
19) Rodzaje (stany) wariantów oferty wariantowej - w zależności od bieżących rozstrzygnięć na aukcji wariant będący częścią składową oferty wariantowej może być:
a) Aktywny - aktualnie biorący udział w licytacji, tj. wyświetlany w rankingu ofert wygrywających w danej aukcji;
b) Zamknięty - już nie bierze udziału w licytacji, ponieważ w efekcie wzrostu ceny masa zakupu została zredukowana poniżej masy wariantu kolejnego (jego limit ceny był niższy od aktualnej ceny zakupu na aukcji);
c) Oczekujący - jeszcze nie bierze udziału w licytacji, ponieważ nie został przekroczony limit ceny wariantu poprzedniego;
d) Usunięty - zachowywany w celach archiwalnych.
§  2.
1. Systemowe aukcje internetowe w aplikacji "e-drewno" są procedurą sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe, prowadzoną w cyklach półrocznych, przeznaczoną dla przedsiębiorców. Minimalna oferta sprzedaży na daną grupę handlowo-gatunkową w systemowych aukcjach internetowych w aplikacji "e-drewno" wynosi 50 m3.
2. Aukcje internetowe w aplikacji "e-drewno" prowadzone są przez cały rok. Na aukcjach tych nie ustala się minimalnej oferty sprzedaży.
§  3.
1. Do licytacji w serwisie aukcyjnym "e-drewno" mogą przystąpić zarejestrowani przedsiębiorcy.
2. W stosunkach cywilnoprawnych, związanych z daną aukcją, Skarb Państwa reprezentuje kierownik właściwej jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych.
§  4.
1. Korzystanie z serwisu aukcyjnego "e-drewno" jest możliwe po zidentyfikowaniu na podstawie loginu, hasła i wpisaniu ujawnionego na ekranie kodu potwierdzenia.
2. Użytkownik reprezentujący przedsiębiorcę korzysta z loginu nadawanego w trakcie rejestracji oraz samodzielnie ustalonego hasła.
3. Rejestracji kontrahentów w serwisie aukcyjnym "e-drewno" dokonuje administrator w jednostce macierzystej Lasów Państwowych na podstawie danych zawartych w formularzu rejestracyjnym. W celu zmiany użytkownika należy złożyć upoważnienie do działania w imieniu przedsiębiorcy w siedzibie jednostki macierzystej Lasów Państwowych.
4. W celu aktywacji konta należy dostarczyć do jednostki macierzystej Lasów Państwowych podpisany i zaakceptowany niniejszy regulamin.
5. Wszelkie dane dotyczące wyników systemowych aukcji internetowych oraz aukcji internetowych w aplikacji "e drewno" poszczególnych przedsiębiorców traktuje się jako informację stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa - zgodnie z art. 4 pkt 17 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się tajemnicę zdefiniowaną w art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.).
§  5.
1. W licytacji w serwisie aukcyjnym "e-drewno" nie mogą brać udziału przedsiębiorcy, u których występują należności przeterminowane nieobjęte kwotą zabezpieczenia, o którym mowa w § 16 ust. 1 i 3. Powstanie takich należności skutkuje założeniem blokady składania ofert zakupu przez przedsiębiorcę. Blokada usuwana jest po uregulowaniu tych należności.
2. W licytacji w serwisie aukcyjnym "e-drewno" nie mogą uczestniczyć kontrahenci, którzy mają aktywne blokady z powodu niespisania umów z procedur sprzedaży drewna.
§  6. Pozostałymi warunkami dopuszczenia do udziału w aukcji "e-drewno" są:
1) wpłacenie wadium w jednostce macierzystej Lasów Państwowych,
2) akceptacja aktualnie obowiązującego regulaminu.
§  7.
1. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w aukcjach w serwisie aukcyjnym "e-drewno", organizowanych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. Ustala się dwa progi wadium:
a) minimalny, wynoszący 4.000 zł, co umożliwia złożenie ofert zakupu w ilości do 1000 m3 włącznie;
b) maksymalny, wynoszący 120.000 zł, umożliwiający złożenie ofert zakupu bez ograniczeń ilościowych.

Pomiędzy tymi progami wysokość wadium oblicza się progresywnie według zasady: 4 zł za 1 m3. Kwota wpłaconego wadium w zł, podzielona przez 4 zł, pomniejszona o ilość drewna w ofertach wygrywających oraz w niepodpisanych umowach, określa każdorazowo możliwość złożenia ofert zakupu drewna. Wadium jest wspólne dla aukcji "e-drewno" oraz systemowych aukcji "e-drewno".

2. Jednostka macierzysta Lasów Państwowych jest zobowiązana do zarejestrowania w serwisie aukcyjnym "e drewno" faktu wpłacenia wadium przez kontrahenta w ciągu dnia roboczego, w którym powzięła informacje o wpłynięciu wadium.
3. Na wniosek kontrahenta zmniejszenie wadium jest możliwe pod warunkiem, że pozostająca po zmniejszeniu kwota wadium zabezpiecza ewentualne roszczenia Lasów Państwowych z tytułu niespisanych umów, o których mowa w § 17 ust. 3 niniejszego regulaminu. Kwota ta jest sumą kwot obliczanych oddzielnie dla każdej aukcji (nie mniej niż 4.000 zł na każdą aukcję z osobna), potrzebnych do zabezpieczenia wygrywających ofert w toczących się aukcjach oraz wygrywających ofert w zakończonych aukcjach, w przypadku których jeszcze nie spisano umowy lub nie rozliczono roszczeń Lasów Państwowych z tytułu niespisania umowy.
4. Na wniosek kontrahenta całkowity zwrot wadium jest możliwy pod warunkiem, że kontrahent nie posiada: wygrywających ofert w toczących się aukcjach oraz wygrywających ofert w zakończonych aukcjach, w przypadku których jeszcze nie spisano umowy lub nie rozliczono roszczeń Lasów Państwowych z tytułu niespisania umowy.
§  8. Przedmiotem aukcji jest drewno określonej grupy handlowo-gatunkowej, wymienionej w Tabeli klasyfikacji grup handlowo-gatunkowych (załącznik nr 6 do zarządzenia nr 82 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 19 listopada 2012 r.).
§  9. Publikacja aukcji w serwisie aukcyjnym "e-drewno" jest równoznaczna z jej ogłoszeniem. Szczegółowa charakterystyka licytowanego drewna zawarta jest w treści aukcji:
1) przewidywany czas trwania aukcji (bez uwzględnienia dogrywki),
2) ilość licytowanego drewna,
3) minimalna masa zakupu,
4) cena minimalna,
5) sortyment/grupa handlowa,
6) szacunkowy układ klas jakości i grubości,
7) cennik poszczególnych klas jakości i grubości,
8) wzór umowy.
§  10. Cenę minimalną ustala się zgodnie z obowiązującymi zasadami sprzedaży drewna w Lasach Państwowych.
§  11.
1. Licytowana cena dotyczy 1 m3 (jednego metra sześciennego) drewna. Jest to cena netto (bez VAT).
2. Przedmiotem licytacji partii drewna, zawierającej więcej niż jedną klasę jakości i grubości, jest najniższa klasa jakości i grubości z wyjątkiem drewna W_STANDARD, WK_STANDARD i W_WCDK_1, gdzie licytowana jest cena klasy WC01 lub WCK1 (drewno WC0 lub WCK najniższej klasy grubości).
3. Cena pozostałych klas jakości i grubości ustalana jest automatycznie na podstawie przeliczników - wykaz aktualnie obowiązujących przeliczników znajduje się na stronie internetowej PL-D www.zilp.lasy.gov.pl/drewno.
4. Ceny zaokrąglane są z dokładnością do jednego grosza.
§  12. Licytacja przebiega według poniższych reguł:
1) Składając ofertę z limitem ceny użytkownik definiuje maksymalną cenę, jaką zgadza się zapłacić za przedmiot aukcji.
2) System automatycznej licytacji oferuje za użytkownika minimalne kwoty potrzebne do przebicia ofert innych i jej wygrania.
3) Postąpienie automatycznej licytacji wynosi 1 zł, a kolejne postąpienia wynikające z oferty z limitem ceny mają zawsze czas równy czasowi zarejestrowania aktywnego wariantu oferty w systemie. Zwycięzcami aukcji zostają kontrahenci, którzy podczas licytacji zaoferowali najwyższą cenę za część lub całość licytowanego drewna.
4) Jeżeli złożono oferty z tą samą ceną, o przyjęciu oferty decyduje termin zarejestrowania wariantu oferty (wygrywa oferta zgłoszona wcześniej).
5) Masa oferty może zostać zredukowana (ostatniemu kontrahentowi na liście) w wyniku wystąpienia wyższych ofert. W wypadku zredukowania masy oferta wygrywająca opatrzona jest literą "R".
6) Jeżeli w wyniku redukcji deklarowanej ilości drewna kontrahent wygrywa masę równą lub niższą od masy minimalnej, stanowiącej 25% zadeklarowanej przez niego ilości drewna do zakupu w danej aukcji, przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy bez konsekwencji prawnych, a tę ilość drewna uznaje się za niezlicytowaną. Jeżeli 25% ilości drewna do zakupu w danej aukcji jest niższe od masy określonej przez jednostkę organizacyjną Lasów Państwowych jako minimalna masa zakupu, za masę minimalną uznaje się minimalną masę zakupu.
7) Jeżeli w wyniku redukcji deklarowanej przez kontrahenta ilości drewna do zakupu wygrywa on masę niższą od określonej przez jednostkę organizacyjną Lasów Państwowych jako minimalna masa zakupu, jego oferta zostaje odrzucona, a tę ilość drewna uznaje się za niezlicytowaną. Oferta taka w rankingu ofert oznakowana jest literą "T".
8) Jeżeli kontrahent złoży ofertę wygrywającą w czasie obejmującym okres trzydziestu sekund do planowanego zakończenia aukcji (obowiązuje czas widoczny w lewym górnym rogu ekranu), czas trwania aukcji przedłuża się o taką liczbę sekund, jaka odpowiada różnicy: 30 sekund minus liczba sekund do planowanego zakończenia aukcji w chwili zarejestrowania ww. oferty.
9) Reguła ta ma odpowiednie zastosowanie, jeśli przebicie nastąpi w trakcie wydłużonego czasu licytacji.
10) Opisany w ust. 8 mechanizm przedłużenia aukcji nazywany jest dalej dogrywką.
11) O uruchomieniu dogrywki informuje napis "DOGRYWKA".
12) Dogrywka kończy się, jeśli przez 30 sekund nie zostanie złożona kolejna oferta wygrywająca.
13) Po zakończeniu aukcji, generowany jest e-mail przesyłany na adres poczty elektronicznej użytkowników kontrahenta z wynikami licytacji kontrahenta.
14) Przeglądanie zakończonych aukcji jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych użytkowników.
§  13.
1. Każdy użytkownik składa ofertę, wypełniając w stosownym formularzu następujące pola:
a) ilość drewna do zakupu w danej aukcji (masa maksymalna),
b) limit ceny.
2. Kontrahent może złożyć tylko jedną ofertę w ramach jednej aukcji.
3. Ofertę może składać i edytować każdy z użytkowników przypisanych do kontrahenta.
4. Oferta może składać się z jednego lub wielu (dowolnej liczby) wariantów.
5. Warianty czynne oferty (aktywny i oczekujące) muszą różnić się masą i limitem ceny. Każdy kolejny wariant oczekujący musi charakteryzować się wyższym limitem ceny i niższą masą od wariantu poprzedniego (aktywnego lub oczekującego).
6. W danym momencie w aukcji uczestniczy (jest wyświetlany w rankingu ofert wygrywających) wyłącznie jeden wariant. Tylko masa tego wariantu wpływa na wykorzystanie wadium kontrahenta.
7. Wariant oczekujący aktywuje się automatycznie w momencie, gdy masa zakupu na skutek redukcji spadnie poniżej masy tego wariantu.
8. Dla umów zawieranych na podstawie wyników więcej niż jednej aukcji, dotyczących tej samej grupy handlowo-gatunkowej, masa zapisana w umowie stanowić będzie sumę mas z wygrywających ofert kontrahenta, a ceny zapisane w umowie będą cenami średnioważonymi masą z wygrywających ofert kontrahenta.

Zasada ustalania ceny średnioważonej:

Cśr = (COf1 *MOf1 + COf2 *MOf2+...+ COfn *MOfn) / (MOf1 + MOf2+...+ MOfn);

gdzie:

Cśr - cena średnioważona

COf1 - cena z oferty 1

MOf1 - ilość drewna z oferty 1

COf2 - cena z oferty 2

MOf2 - ilość drewna z oferty 2

COfn - cena z oferty n

MOfn - ilość drewna z oferty n.

9. Zestawienie wyników wszystkich wygrywających ofert kontrahenta zebranych w formie tabelarycznej może stanowić załącznik do umowy.
§  14. Użytkownik może na bieżąco śledzić przebieg aukcji, mając do wglądu następujące informacje:
1) aktualny stan rozstrzygnięcia licytacji (masa wylicytowana w danym momencie, ceny zakupu oraz miejsce w rankingu ofert),
2) datę i czas złożenia ofert (data i czas złożenia są zapisywane osobno dla każdego wariantu oferty).

W zależności od indywidualnych ustawień każdego kontrahenta w rankingu ofert prezentowane są: nazwy kontrahentów, aliasy kontrahentów lub aliasy ogólne.

§  15. Kontrahent może zmieniać swoją ofertę według następujących reguł:
1) Zmiana oferty polega na dodaniu nowego wariantu oferty, edycji aktywnego wariantu oferty lub usunięciu oczekującego wariantu oferty.
2) Kolejny wariant oferty kontrahenta będzie zarejestrowany wyłącznie w sytuacji, gdy jego limit ceny będzie wyższy od ceny zakupu kontrahenta wynikającej z aktualnych rozstrzygnięć na aukcji.
3) W ramach edycji wariantu aktywnego możliwe jest:
- zwiększenie limitu ceny;
- zwiększenie: masy i limitu ceny;
- zmniejszenie limitu ceny, ale nie niżej niż do ceny o 1 zł wyższej od tej, jaka aktualnie widoczna jest w ofercie kontrahenta w rankingu ofert wygrywających;
- zwiększenie masy i zmniejszenie limitu ceny, ale nie niżej niż do ceny o 1 zł wyższej od tej, jaka aktualnie widoczna jest w ofercie kontrahenta w rankingu ofert wygrywających.
4) Edycja wariantu aktywnego skutkuje zamknięciem bieżącego wariantu aktywnego i stworzeniem nowego wariantu aktywnego (z nową datą i czasem złożenia) oraz usunięciem wszystkich wariantów oczekujących.
§  16.
1. Kontrahent przyjmuje do wiadomości, że zabezpieczeniem należności z tytułu sprzedaży drewna są odpowiednio:
a) gwarancja bankowa,
b) ubezpieczenie na koszt kupującego,
c) factoring pełny (koszt factoringu obciąża kupującego),
d) cesja praw z lokaty,
e) kaucja pieniężna,
f) inne "produkty" zabezpieczenia płatności zaproponowane przez bank, dające gwarancje zabezpieczenia interesu Skarbu Państwa.
2. Zabezpieczenia w ust. 1 nie obowiązują w wypadku zastosowania przedpłaty.
3. Dopuszcza się ustalenie przez strony innej formy zabezpieczenia należności z tytułu sprzedaży drewna niż wymienione w ust. 1, dające gwarancje zabezpieczenia interesu Skarbu Państwa.
§  17.
1. Przedsiębiorca, w imieniu którego użytkownik wygrał aukcję, jest zobowiązany do spisania umowy z kierownikiem jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych sporządzającej ofertę sprzedaży drewna lub jego pełnomocnikiem ustanowionym zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego w terminie maksymalnie 30 dni od daty zakończenia aukcji. Czynność spisania umowy zgodnie z § 5 ust. 1 załącznika nr 1 do zarządzenia nr 82 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 19 listopada 2012 r. ma charakter jedynie formalny.
2. Spisanie umów przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych następuje w terminie 30 dni po zakończeniu wszystkich aukcji systemowych w danej procedurze. Spisanie umów przez dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych następuje w terminie maksymalnie 30 dni po zakończeniu aukcji systemowych w danej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych.
3. Niespisanie umowy, o której mowa w ust. 1, w terminie, o którym mowa w ust. 1 lub 2, uprawnia jednostki organizacyjne Lasów Państwowych do odstąpienia od umowy, zatrzymania wadium oraz skutkuje blokadą. Wadium przepada na rzecz jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, które wystąpiły o wypłatę wadium do jednostki, w której dokonano wpłaty wadium według kolejności zgłoszeń. Rozdział wadium dokonywany jest do momentu całkowitego jego rozdysponowania na każdą aukcję według zasady:
a) dla mas mniejszych lub równych 1000 m3 - 4.000 zł,
b) dla mas powyżej 1000 m3 - 4 zł za każdy 1 m3.

Po zaspokojeniu wszystkich roszczeń pozostała wolna kwota wadium podlega zwrotowi. Blokada z powodu niespisania umowy zakładana jest na okres 180 dni na udział w: systemowych aukcjach internetowych w aplikacji "e-drewno", aukcjach internetowych w aplikacji "e-drewno", sprzedaży ofertowej w aplikacji Portal Leśno-Drzewny z uwzględnieniem średniorocznych wielkości zakupu drewna, sprzedaży ofertowej w aplikacji Portal Leśno-Drzewny dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje, zawieraniu umów wieloletnich za pośrednictwem aplikacji Portal Leśno-Drzewny.

4. Przepadek wadium i blokada nie wykluczają dochodzenia przez kierownika jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych, występującego w roli sprzedawcy, naprawienia szkody z wykorzystaniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
5. Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite normy/warunki techniczne - wykaz aktualnie obowiązujących norm i warunków technicznych znajduje się na stronie internetowej PL-D www.zilp.lasy.gov.pl/drewno. Kontrahent może wnioskować o podwyższenie lub obniżenie jakości lub wymiarów w stosunku do norm/warunków technicznych (drewno z wyborem). Dopuszcza się niewielkie korekty parametrów jakościowych i wymiarowych, które nie zmieniają w sposób zasadniczy cech technicznych i użytkowych danej grupy handlowej. Warunkiem akceptacji takiego wniosku przez kierownika jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych jest zmiana cen drewna w wyniku negocjacji cenowej, przeprowadzonej pomiędzy stronami. Zgoda kierownika jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych na przystąpienie do negocjacji jest dobro wolna. Wynik negocjacji zatwierdza dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych. Odmowa przystąpienia do negocjacji przez kierownika jednostki administracyjnej Lasów Państwowych nie zwalnia kontrahenta od obowiązku spisania umowy.
§  18.
1. Po rozstrzygnięciu licytacji każdy kontrahent może składać skargę do kierownika jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych, w której przeprowadzano licytację, w terminie 3 dni roboczych od zakończenia aukcji. Termin ten oblicza się w sposób następujący: termin zaczyna biec dnia następnego po dniu zakończenia licytacji - jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub w sobotę, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień powszedni.
2. W powyższym terminie skarga powinna zostać dostarczona do kierownika jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych w taki sposób, aby mógł się on z nią zapoznać.
3. Skarga może zostać złożona w siedzibie jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych lub przesłana za pośrednictwem poczty lub innych upoważnionych podmiotów, jednak dla oceny, czy została wniesiona w terminie, brany będzie pod uwagę moment doręczenia skargi, a nie moment jej nadania. Dopuszcza się wniesienie skargi za pośrednictwem telefaksu lub poczty elektronicznej (skan skargi).
4. Wymagane elementy skargi to:
a) numer aukcji,
b) przedstawienie zarzutów konkretnego naruszenia regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa,
c) podpis wnoszącego (lub wnoszących skargę) z podaniem imienia i nazwiska.
5. Kontrahent wnoszący skargę nie będzie wzywany do uzupełnienia braków skargi.
6. Skarga spóźniona lub nieprzedstawiająca zarzutów zostaje odrzucona.
7. Skarga niezasługująca na uwzględnienie (niezasadna) zostaje oddalona.
8. Uwzględnienie skargi wiąże się z unieważnieniem aukcji w całości lub w części.
9. Decyzja kierownika jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych jest ostateczna.
§  19.
1. Każdorazowe przystąpienie do licytacji oznacza akceptację regulaminu w jego aktualnym brzmieniu. Regulamin ten dostępny jest na stronie serwisu aukcyjnego "e-drewno".
2. Informacja o zmianie regulaminu publikowana jest na stronie serwisu aukcyjnego "e-drewno" - w formie komunikatu.
3. Po każdorazowej zmianie regulaminu użytkownik serwisu po załogowaniu się do serwisu aukcyjnego "e-drewno" może zaakceptować bieżącą wersję regulaminu. Brak akceptacji uniemożliwia uczestniczenie w aukcjach.
§  20.
1. Oferta zgłoszona z danego konta użytkownika jest wiążąca, dlatego nie powinien on ujawniać osobom trzecim swojego hasła umożliwiającego załogowanie się w serwisie.
2. Lasy Państwowe nie ponoszą odpowiedzialności za skutki udostępnienia hasła osobom trzecim. W przypadku, gdy zachodzi podejrzenie nieuprawnionego dostępu do hasła przez osoby niepowołane, użytkownik winien niezwłocznie zmienić hasło.
§  21.
1. Do obowiązków użytkownika serwisu aukcyjnego "e-drewno" należy troska o to, aby składane za pośrednictwem jego konta oferty nie były lekkomyślne czy też złożone omyłkowo bez zapoznania się i zrozumienia konsekwencji prawnych złożenia oferty.
2. Lasy Państwowe nie odpowiadają za skutki złożenia omyłkowej oferty.
§  22.
1. Do prawidłowej obsługi serwisu aukcyjnego "e-drewno" sprzęt komputerowy musi spełniać wymagania określone w sekcji "O bezpieczeństwie" na stronie serwisu.
2. Lasy Państwowe nie ponoszą odpowiedzialności za skutki błędów oprogramowania użytkownika, awarii jego sprzętu komputerowego albo awarii telekomunikacyjnej.
§  23.
1. Lasy Państwowe zastrzegają sobie prawo do unieważnienia aukcji w całości lub części z ważnego powodu.
2. Informacja o powodach unieważnienia aukcji przekazywana jest niezwłocznie do wszystkich kontrahentów i ich użytkowników biorących udział w aukcji oraz zamieszczana na stronie serwisu aukcyjnego "e-drewno".
3. W wypadku stwierdzenia przez Lasy Państwowe braku dostępu użytkowników do serwisu "e-drewno", będącego efektem awarii serwerów, na których przechowywane są bazy danych serwisu "e-drewno", lub awarii łącza internetowego serwerów, kierownik jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych zobowiązany jest do unieważnienia aukcji, której planowany termin zakończenia licytacji upływał w czasie trwania awarii.
§  24.
1. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe nie wyraża zgody na stosowanie przez użytkowników programów, których wykorzystanie mogłoby zagrozić bezpieczeństwu informatycznemu serwisu "e-drewno".
2. W przypadku naruszenia zasady opisanej w ust. 1 konto użytkownika zostanie niezwłocznie zablokowane. Złożone wcześniej oferty zakupu zachowują ważność.
§  25.
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 listopada 2012 r.
2. Z tym dniem traci moc Regulamin systemowej aukcji internetowej w aplikacji "e-drewno" oraz aukcji internetowej w aplikacji "e-drewno" na II półrocze 2012 roku, zawarty w Zarządzeniu nr 39 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie sprzedaży drewna przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.

Powyższy regulamin akceptuję

.......................................................

(data i podpis Klienta)

Zatwierdzam do stosowania

ZAŁĄCZNIK Nr  6

KLASYFIKACJA GRUP HANDLOWO-GATUNKOWYCH

Nazwa grypy handlowejKlasa, grupa jakości.

Gatunek

Symbol

Klasa

jakościowo-wymiarowa

Drewno wielkowymiarowe - standard bez wyboru

W_STANDARD

(WA0)

(WB0)

(WC0)

(WD)

-wszystkie gatunki-

WA02, WA03

WB01, WB02, WB03

WC01, WC02, WC03,

WD1, WD2, WD3

Kłody iglaste - standard bez wyboru

WK_STANDARD

WAK

WBK

WCK

WDK

-wszystkie gatunki iglaste-

WAK3

WBK2, WBK3

WCK1, WCK2, WCK3

WDK1, WDK2, WDK3

Drewno wielkowymiarowe z wyborem (wybór dotyczy jakości, wymiarów)W_WA03WA03

-wszystkie gatunki-

WA03
W_WAB023WA/B02

WA/B03

-wszystkie gatunki-

WA02, WB02

WA03, WB03

W_WBC0_12WB/C01

WB/C02

-wszystkie gatunki-

WB01, WC01

WB02, WC02

W_WBC0_3WB/C03

-wszystkie gatunki-

WB03, WC03
W_WC0_12WC01/2

-wszystkie gatunki-

WC01, WC02
W_WC0(WC0)

-wszystkie gatunki-

WC01, WC02, WC03
W_WC0_23(WC02/03)

-wszystkie gatunki-

WC02, WC03
W_WD(WD)

-wszystkie gatunki-

WD1, WD2, WD3
Kłody z wyborem (wybór dotyczy jakości, wymiarów)W_WAK_3WAK3

-wszystkie gatunki iglaste-

WAK3
W_WABK_23WAK3

WBK2/3

-wszystkie gatunki iglaste-

WAK3

WBK2, WBK3

W_WBCK_23WB/CK2

WB/CK3

-wszystkie gatunki iglaste-

WBK2, WCK2

WBK3, WCK3

W_WBCK_3WB/CK3

-wszystkie gatunki iglaste-

WBK3

WCK3

W_WCK_12WCK1/2

-wszystkie gatunki iglaste-

WCK1, WCK2
W_WCKWCK

-wszystkie gatunki iglaste-

WCK1, WCK2, WCK3
W_WCK_23WCK2/3

-wszystkie gatunki iglaste-

WCK2, WCK3
W_WDKWDK

-wszystkie gatunki iglaste-

WDK1, WDK2, WDK3
W_WCDK_1WC/DK1

-wszystkie gatunki iglaste-

WCK1, WDK1
W_WCK_1WCK1

-wszystkie gatunki iglaste-

WCK1
W_WDK_1WDK1

-wszystkie gatunki iglaste-

WDK1
Drewno wielkowymiarowe okleinowe

W_OKLEIN

(WA1)

-wszystkie gatunki-

WA12, WA13
Drewno wielkowymiarowe sklejkowe

W_SKLEJK

(WB1)

-wszystkie gatunki-

WB11, WB12, WB13
Drewno na słupy

W_SLUPY

(WC1)

-wszystkie gatunki-

WC11, WC12, WC13
Drewno stosowe przemysłowe

S_S2A

S2A

-wszystkie gatunki-

S2A
Drewno stosowe energetyczne, przemysłowe

S_S2A_ENER

S2AC

iglaste

liściaste

S2AC
Drewno stosowe ogólnego przeznaczenia

S_S2A_OPAL

S2AP

-wszystkie gatunki-

S2AP
Drewno stosowe do mechanicznego przerobu

(o średnicy w górnym końcu bez kory od 5 do 12 cm)

S_S2B_CKS2BC

-wszystkie gatunki-

S2B K
S_S2B_CDS2B D
Drewno stosowe do mechanicznego przerobu

(od średnicy 13 cm w górnym końcu bez kory)

S_S2B GKS2BG

-wszystkie gatunki-

S2B K
S_S2B_GDS2B D
Drewno kopalniakowe

S_S10

S10

-wszystkie gatunki-

S10
Drewno na słupy średniowymiarowe

S_SLUPY

S11

-wszystkie gatunki-

S11
Żerdzie przemysłowe

S_ZER__PRZ

S3A

iglaste/liściaste

S3A
Żerdzie do innego zastosowania (gospodarcze)

S_ZERDZIE

S3B

iglaste/liściaste

S3B
Drobnica tyczkowa przemysłowa

M_PRZEM

M1

iglaste/liściaste

M1
Drobnica do mechanicznego przerobu (programy ogrodowe)

M_PRZEM_PO

M1PO

so, md, dg, sw, jd

M1
Surowiec na zrębki leśne przemysłowe

SM_ZREBKI

S3A + M1

iglaste/liściaste

S3A, M1
Zrębki leśne przemysłowe

ZREBKI_PR

ZPZP
Zrębki leśne opałowe*

ZREBKI_OP

ZOZO
Karpina przemysłowa*

KARPINA_PR

KPKP
Karpina opałowa*

KARPINA_OP

KOKO
Drobnica na cele energetyczne

M2E*

M2ZE/M2BE**

iglaste/liściaste

M2ZE

iglaste/liściaste

M2BE

iglaste/liściaste

M2
* Sprzedaży grup handlowych "Drobnica na cele energetyczne M2E", "Karpina przemysłowa", "Karpina opałowa" i "Zrębki leśne opałowe" nie prowadzi się w procedurach: sprzedaży ofertowej w PL-D z uwzględnieniem średniorocznych wielkości zakupu drewna, sprzedaży ofertowej w PL-D dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje oraz systemowych aukcjach internetowych w aplikacji "e-drewno". Decyzję o sposobie sprzedaży ww. grup handlowych podejmuje dyrektor regionalnej dyrekcji LP.

** Współczynnik zamienny z m3(p) na m3 dla:

- zrębków energetycznych M2ZE - 0,25,

- balotów M2BE - 0,20.

Zatwierdzam do stosowania

ZAŁĄCZNIK Nr  7

RAMOWE WARUNKI

prowadzenia innych aukcji i submisji

§  1.
1. W systemie aukcji i submisji sprzedawane jest drewno o specjalnych, najwyższych cechach jakościowo-wymiarowych i technicznych na podstawie wydzielonej puli.
2. Do uczestnictwa w aukcjach i submisjach uprawnieni są wszyscy nabywcy spełniający określone kryteria podane w regulaminach i zasadach ustalonych przez poszczególne RDLP.
§  2.
1. Szczegółowe warunki aukcji i submisji ustala kierownik jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych prowadzący aukcje lub submisje.
2. Nadzór nad prawidłowym ustaleniem zasad aukcji i submisji oraz jej przebiegiem sprawuje dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych.

Zatwierdzam do stosowania

1 Załącznik nr 1 § 3 pkt 10 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 24 z dnia 7 marca 2013 r. (B.I.LP.13.4.48) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 kwietnia 2013 r.
2 Załącznik nr 1 § 5 pkt 10 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 24 z dnia 7 marca 2013 r. (B.I.LP.13.4.48) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 kwietnia 2013 r.