Sprostowanie błędu i ogłoszenie sprostowanego tekstu Załącznika 15 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym,... - OpenLEX

Sprostowanie błędu i ogłoszenie sprostowanego tekstu Załącznika 15 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ULC.2019.88

Akt jednorazowy
Wersja od: 17 grudnia 2019 r.

OBWIESZCZENIE Nr 25
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 16 grudnia 2019 r.
w sprawie sprostowania błędu i ogłoszenia sprostowanego tekstu Załącznika 15 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

1.
Na podstawie art. 17 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) obwieszcza się, że w załączniku do obwieszczenia nr 14 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 15 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. Urz. ULC poz. 55) prostuje się następujące błędy:
1)
w "Przedmowie" w części "Status części składowych Załącznika", na stronie (v), zamiast wyrażenia "zgodnie z odniesieniem inne dokumenty" powinno być wyrażenie "poprzez odniesienie inne wymagania";
2)
w Rozdziale 6. "Aktualizacje informacji lotniczych" w pkt 6.3 "Aktualizacje Produktów informacji lotniczej" w ppkt 6.3.1 "Aktualizacje AIP", na stronie 6-2, dodaje się następującą treść:

"6.3.1.1 AIP należy zmieniać lub wydawać od nowa w regularnych odstępach czasu, koniecznych do utrzymania aktualności zawartych w nim informacji.

6.3.1.2 Zmiany o charakterze stałym wprowadzane są do AIP za pomocą publikacji o nazwie Zmiana do AIP.

6.3.1.3 Czasowe zmiany o charakterze długotrwałym (3 miesiące lub dłużej) oraz informacje dotyczące zmian krótkotrwałych, zawierające dużą ilość tekstu i/lub grafiki, powinny być publikowane jako Suplementy do AIP.".

2.
Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 1 oraz art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1580 i 1495) ogłasza się jako załącznik do niniejszego obwieszczenia sprostowany tekst Załącznika 15 - "Służby informacji lotniczej" (wyd. szesnaste) - do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 35, poz. 212 i 214, z późn. zm.), przyjęty przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego.

ZAŁĄCZNIK

MIĘDZYNARODOWE NORMY

ORAZ ZALECANE METODY POSTĘPOWANIA

Załącznik 15

do Konwencji o międzynarodowym

lotnictwie cywilnym

Służby Informacji Lotniczej

grafika