Sprostowanie błędu.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.WUG.2020.41

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 sierpnia 2020 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 6 sierpnia 2020 r.
o sprostowaniu błędu

Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), w decyzji Nr 4 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 6 sierpnia 2020 r. zmieniającej decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie (Dz. Urz. WUG poz. 40) w § 2 zamiast wyrazu "Zarządzenie" powinien być wyraz "Decyzja".