Sprostowanie błędu.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2019.204

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 września 2019 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 20 września 2019 r.
o sprostowaniu błędu

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) obwieszcza się, że w zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 września 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej Nr 5 do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 190) w § 1 we wprowadzeniu do wyliczenia zamiast wyrazu "radcowskiej" powinien być wyraz "adwokackiej".